Presse

Pressepolitik

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender en pressemeddelelse for alle sager, som er afgjort af Konkurrencerådet, samt i forbindelse med styrelsesafgørelser, som skønnes at have offentlighedens interesse.

Pressemeddelelser udsendes samme dag, som afgørelsen er truffet.

I store sager eller sager af principiel betydning, der afsluttes med bødevedtagelse eller bøde ved dom, udsender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ligeledes en pressemeddelelse.

Kontrolbesøg/”dawn raids”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen orienterer ikke om kontrolbesøg hos virksomheder – hverken før, under eller efter kontrolbesøget.

Ved kontrolbesøg lægger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgørende vægt på fortrolighed og hensynet til ikke at eksponere virksomheder unødigt. Vi kan derfor hverken kommentere eller be-/afkræfte kontrolbesøg.

Læs mere om kontrolbesøg

Politianmeldelser/sager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

I sager som kan være strafbare, anmelder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de pågældende  virksomheder til politiet, dvs. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK rejser i givet fald tiltale ved domstolene.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen orienterer ikke offentligheden, hvis der foretages politianmeldelse i sager. Af hensyn til efterforskningen i konkrete sager hverken kommenterer eller be-/afkræfter vi, om der er foretaget politianmeldelse, eller om sagen fortsat behandles af styrelsen.

Verserende sager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er meget tilbageholdende med at udtale sig om verserende sager. I sager, der i forvejen er kendt i offentligheden – fx fusionssager – er det muligt at få en udtalelse om procesforløbet, men som hovedregel angiver vi ikke et præcist tidspunkt for, hvornår en afgørelse vil blive truffet.