Konkurrence

Fusionskontrol

En fusion er blandt andet omfattet af fusionskontrol i Danmark, hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Fusionskontrolreglerne findes i konkurrenceloven. Når vi håndhæver konkurrenceloven udgør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed varetager fusionskontrol og behandling af større fusionssager. Fusionsenheden er placeret i Konkurrencecenter for Medier og Fusioner (MTF). Kontakt MTF her.

Reglerne om fusionskontrol betyder blandt andet, at:

  • Fusionen skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Fusionen ikke må gennemføres, før den er godkendt
  • Det kan være nødvendigt, at virksomhederne afgiver tilsagn for at få fusionen godkendt

Fusioner på teleområdet er også omfattet af fusionskontrol, hvis Erhvervsstyrelsen henviser dem til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter de sektorspecifikke fusionsregler i telelovens § 51 a. Du kan læse mere om fusioner på teleområdet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Se "Vejledning om fusionskontrol, september 2020"

Før du anmelder en fusion

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af fusioner er målrettet den enkelte fusion, og både type og omfang af styrelsens undersøgelser kan derfor variere fra sag til sag. Som supplement til ovenstående vejledning om fusionskontrol kan du blandt andet læse om den indledende kontakt mellem styrelsen og de fusionerende virksomheder.

Anmeld ny fusion

Hvis du ønsker at anmelde en ny fusion, skal du kontakte Søren Bo Rasmussen, kontorchef for MTF, på tlf. 4124 7016 eller mail sbr@kfst.dk.

Se "Vejledning om fusionsanmeldelser og -gebyrer, juni 2020"

Anmeldelse af en fusion skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1 eller bilag 2 til anmeldelsesbekendtgørelsen samt ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen. Anmeldelsesbekendtgørelsen angiver, hvilke fusioner, der kan anmeldes forenklet. Øvrige fusioner skal anmeldes almindeligt. 

Derudover findes der et skema til brug for angivelse af de kontaktoplysninger, der skal gives ifølge punkt 8 i det forenklede anmeldelsesskema og punkt 8 og og 9 i det almindelige anmeldelsesskema.