Benchmarking

Her offentliggør Forsyningssekretariatet resultaterne af benchmarkingen.

Forsyningssekretariatet benchmarker større vandselskabers (over 800.000 m3 årlig debiteret vandmængde) økonomi i en totaløkonomisk benchmarkingmodel, der omfatter både selskabernes omkostninger til drift og investeringer. Benchmarkingen foregår forskudt mellem drikke- og spildevandsselskaberne, således at drikkevandsselskaberne i 2018 skal indberette til benchmarking til brug for de økonomiske rammer for 2019 og 2020, mens spildevandsselskaberne først i 2019 skal indberette til benchmarkingen til brug for de økonomiske rammer for 2020 og 2021.

Ved hjælp af benchmarkingen kan hvert selskabs effektiviseringspotentiale beregnes. Ud fra effektiviseringspotentialerne fastsætter Forsyningssekretariatet individuelle effektiviseringskrav, som indgår i selskabernes økonomiske rammer. Dermed sikres det, at vandselskaberne løbende bliver mere effektive.

I 2018 er der følgende deadlines for Forsyningssekretariatets benchmarking:

Tidspunkt  Aktivitet
1. marts - 15. april 2018 Indberetning til benchmarking (og de økonomiske rammer)
1. aug. 2018 Metoden til benchmarking offentliggøres senest denne dag
15. sep. 2018 Grænsen for hvornår et selskab vurderes som effektiv offentliggøres (i udkast til økonomiske rammer)
15. okt. 2018 Alle selskaber har fået deres økonomiske ramme med individuelle effektiviseringskrav

Mindre vandselskaber kan frivilligt vælge at deltage i benchmarkingen. Resultatet af benchmarkingen vil dog ikke få indflydelse på selskabets økonomiske ramme. I 2018 er det de mindre drikkevandsselskaber, der kan vælge at deltage i den frivillige benchmarking. Ønsker et selskab at deltage i benchmarkingen skal det meddele Forsyningssekretariatet om det senest 15. marts 2018. Der er en grundafgift forbundet med at deltage i benchmarkingen, uanset om det sker frivilligt eller ej. Afgiften bliver beregnet ud fra den samlede debiterede vandmængde for alle selskaber der benchmarkes og fordeles ligeligt. I 2017 var afgiften på ca. 22.000 kr.

Sidst opdateret:   6. februar 2018