Benchmarking

Her offentliggør Forsyningssekretariatet resultaterne af benchmarkingen

Forsyningssekretariatet benchmarker større vandselskabers (over 800.000 m3 årlig debiteret vandmængde) økonomi i en totaløkonomisk benchmarkingmodel, der omfatter både selskabernes omkostninger til drift og investeringer. Benchmarkingen foregår forskudt mellem drikke- og spildevandsselskaberne, således at spildevandsselskaberne i 2019 skal indberette til benchmarking til brug for de økonomiske rammer for 2020 og 2021, mens drikkevandsselskaberne først i 2020 skal indberette til benchmarkingen til brug for de økonomiske rammer for 2021 og 2022.

Ved hjælp af benchmarkingen kan hvert selskabs effektiviseringspotentiale beregnes. Ud fra effektiviseringspotentialerne fastsætter Forsyningssekretariatet individuelle effektiviseringskrav, som indgår i selskabernes økonomiske rammer. Dermed sikres det, at vandselskaberne løbende bliver mere effektive.

I 2019 er der følgende deadlines for Forsyningssekretariatets benchmarking:

Tidspunkt 

Aktivitet

1. marts - 15. april

Indberetning til benchmarking (og de økonomiske rammer)

1. aug.

Metoden til benchmarking offentliggøres senest denne dag

15. sep.

Grænsen for hvornår et selskab vurderes som effektiv offentliggøres (i udkast til økonomiske rammer)

15. okt.

Alle selskaber har fået deres økonomiske ramme med individuelle effektiviseringskrav

Mindre vandselskaber kan frivilligt vælge at deltage i benchmarkingen. Resultatet af benchmarkingen vil dog ikke få indflydelse på selskabets økonomiske ramme. I 2019 er det de mindre spildevandsselskaber, der kan vælge at deltage i den frivillige benchmarking. Ønsker et selskab at deltage i benchmarkingen skal det meddele Forsyningssekretariatet om det senest 15. marts 2019. Der er en grundafgift forbundet med at deltage i benchmarkingen, uanset om det sker frivilligt eller ej. Afgiften bliver beregnet ud fra den samlede debiterede vandmængde for alle selskaber der benchmarkes og fordeles ligeligt. I 2018 var afgiften på ca. 22.000 kr.

TOTEX Benchmarking

Præsentation af forslag til TOTEX-benchmarkingmodeller

Den 1. og 8. marts 2016 blev der afholdt infomøder om TOTEX-benchmarking hos Forsyningssekretariatet. 

Nedenfor kan du se de slides, der blev gennemgået til mødet:

Slides

Den 1. marts 2016 blev infomødet filmet, du har mulighed for at se filmen ved at klikke nedenfor:

 

Rapport om TOTEX-benchmarkingmodeller

Forsyningssekretariatet har offentliggjort en rapport om forslag til TOTEX-benchmarkingmodeller for vandsektoren, lavet af konsulenthuset Copenhagen Economics og professor Peter Bogetoft. TOTEX-benchmarkingmodellerne vil blive præsenteret af Copenhagen Economics og professor Peter Bogetoft på infomøder d. 1. og 8. marts 2016 hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Selve resultaterne for de individuelle og samlede effektiviseringspotentialer fremgår ikke af rapporten, da dette endnu ikke er muligt at beregne for selskabernes økonomiske rammer for 2017. Først når det nye grundlag for de økonomiske rammer for 2017 er fastlagt, vil det være muligt at beregne konkrete effektiviseringspotentialer for selskabernes totaløkonomi. Det sker som led i udarbejdelsen af selskabernes økonomiske rammer for 2017.

Rapporten beskriver hvordan modellen er blevet udviklet i løbet af det seneste års tid. Forsyningssekretariatet gør opmærksom på, at rapporten ikke indeholder de endelige TOTEX-benchmarkingmodeller for drikke- og spildevandsselskaberne. Der er tale om forslag til modellerne, som Forsyningssekretariatet kan udbygge og revidere, før de tages i brug til fastsættelsen af de økonomiske rammer for 2017 og fremefter. Forslagene til TOTEX-benchmarkingmodellerne overdrages nu til Forsyningssekretariatet, som fremadrettet vil inddrage selskaberne og brancheorganisationerne i det videre arbejde med modellen, inden den tages i brug.

Læs rapporten om TOTEX-benchmarkingmodellerne

Invitation til TOTEX-benchmarking infomøde

Copenhagen Economics og Sumicid & Ibensoft har udviklet et oplæg til en TOTEX-benchmarkingmodel, og inviterer derfor i samarbejde med Forsyningssekretariatet til infomøde om TOTEX-benchmarking.

Invitation

Fremtidig proces og inddragelse

Når Forsyningssekretariatet har modtaget oplægget til TOTEX-benchmarkingmodeller fra Copenhagen Economics og Sumicid & Ibensoft, vil der ske en videreudvikling af de foreslåede modeller, således at disse tilpasses den nye regulering. I denne proces vil der komme yderligere inddragelse af branchen. Hvornår og hvordan ligger ikke fast endnu, men der vil komme nærmere information herom.

Overordnet tidsplan for udvikling af TOTEX-benchmarkingmodel

Tidsplanen bliver løbende opdateret, og kan ses nedenfor:

Tidsplan

Høringsrapport

Rapport 

Dataindberetning

Status på dataindberetningen kan ses nedenfor:

Status på dataindberetningen

Materiale vedrørende dataindberetningen kan ses nedenfor:

Vejledning til dataindberetning

Dataindberetningsark for drikkevandsselskaber

Dataindberetningsark for spildevandsselskaber

Uddybende forklaring til dataindberetning for drikkevandsselskaber

Uddybende forklaring til dataindberetning for spildevandsselskaber

Eksempel på brug af POLKA til dataindberetning

Opsamling på TOTEX-workshops

I nedenstående dokument kan du læse om de to workshops, der blev holdt i foråret 2015:

Opsamling

Revidering af OPEX-delen af benchmarkingmodellen

Modelpapiret ”OPEX-netvolumenmålet” er resultatet af arbejdet med at revidere OPEX-delen af benchmarkingmodellen for drikkevandsselskaberne. I de tilhørende bilag findes data bag resultaterne.

OPEX-Netvolumenmålet - Version 2

Bilag 1 - Costdriverdata - Version 2

Bilag 2 - Omkostningsdata

Høringsnotat OPEX-netvolumenmål - Version 2

Modelpapiret ”OPEX-netvolumenmålet” er resultatet af arbejdet med at revidere OPEX-delen af benchmarkingmodellen for spildevandsselskaberne. I de tilhørende bilag findes data bag resultaterne.

OPEX-Netvolumenmålet

Bilag 1 – Costdriverdata

Bilag 2 – Omkostningsdata

Høringsnotat OPEX-netvolumenmål 

Informationsmøde om den reviderede benchmarkingmodel

Forsyningssekretariatet afholdte informationsmøde den 20. juni 2016 om indberetningen til den reviderede benchmarkingmodel. Program for vejledningsmødet kan findes her

Slides, som blev gennemgået på mødet.

Informationsmødet blev filmet og kan ses ved at klikke nedenfor.

 

Som led i Forsyningssekretariatets revidering af benchmarkingmodellen frem mod prisloft 2018, indsamler vi nu data

Indberetningen til brug for den reviderede benchmarkingmodel er åben fra den 15. juni 2016 til den 1. september 2016. Indberetningsskemaer skal sende til mailadressen vand@kfst.dk. Indberetningsskemaer og vejledninger kan findes på nedenstående links.

Indberetningsskemaer

Costdrivere:

Indberetningsskema - costdrivere - drikkevand

Indberetningsskema - costdrivere - spildevand

Driftsomkostninger:

Indberetningsskema - omkostninger - drikkevand

Indberetningsskema - omkostninger - spildevand

Costdrivervejledninger

Costdrivervejledning - Drikkevand

Costdrivervejledning - Spildevand 

Konteringsvejledninger

Nedenfor ses de to vejledninger:

Konteringsvejledning - Drikkevand

Konteringsvejledning - Spildevand

Liste over ændrede afsnit i konteringsvejledningen

Høringsnotat til konteringsvejledning

Tilføjelser til konteringsvejledning samt spørgsmål og svar

Tilføjelser og præciseringer til konteringsvejledningen

Spørgsmål og svar om konteringsvejledningen

Forsyningssekretariatet har gennemført en spørgeskemaundersøgelse og har den 13. og 19. marts 2014 afholdt workshops for at få branchens inputs. Her kan du finde materiale fra spørgeskemaet og de to workshops.

På workshoppen blev de nuværende costdrivere diskuteret, såvel som nye blev foreslået. Deltagerne blev inddelt i grupper med hver sit emne og lavede en præsentation heraf.

Præsentationer – workshop den 13. marts 2014 for drikkevandsselskaberne

Præsentationer – workshop den 19. marts 2014 for spildevandsselskaberne

Den 24. februar 2014 udsendte Forsyningssekretariatet spørgeskemaer til drikkevands- og spildevandsselskaberne, for at få vurderinger og bemærkninger til de nuværende costdrivere og underliggende forhold samt forslag til nye. Nedenfor ses en statistik over de indkomne svar fra spørgeskemaundersøgelserne.

Statistik over svar på spørgeskemaundersøgelsen for drikkevands- og spildevandsselskaberne


Sidst opdateret: 7. januar 2019