Betalingsmarkedet

Afgift for tilsyn efter lov om betalinger

Finansielle virksomheder betaler en afgift til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter § 148 i lov nr. 1719 af 27. november 2020, når de er under tilsyn af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Forbrugerombudsmanden efter lov om betalinger.

Fra 1. juli 2020 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og Forbrugerombudsmandens tilsyn efter lov om betalinger finansieret af afgifter. Indtil da var tilsynet gebyrfinansieret.

Afgiftsopkrævningen skal dække omkostningerne ved at føre tilsyn. På de årlige finanslove fastsættes et loft for afgiftsopkrævningen.

Faste afgifter efter § 148 stk. 1, nr. 1-6.

Afgiftssatsen reguleres årligt med det generelle pris- og lønindeks med niveaukorrektion, der fastsættes i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov.

Nedenfor ses den faste afgift, som finansielle virksomheder betaler til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen (2020-niveau):

Virksomhedstype

Afgiftssats 2020

Betalingsinstitutter

26.820 kr.

Betalingsinstitutter fra udlandet (filial i Danmark)

8.940 kr.

E-pengeinstitutter

45.880 kr.

Virksomheder med begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester

3.150 kr.

Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge

4.450 kr.

Virksomheder med tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester

8.560 kr.

Anm.:  Afgifterne i stk. 1, nr. 1-6, reguleres årligt med de satser for regulering af det generelle pris- og lønindeks med niveaukorrektion, der fastsættes i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov.

Variable afgifter efter § 148 stk. 2

Pengeinstitutter og filialer her i landet af udenlandske kreditinstitutter betaler en variabel sats, der beregnes som differencen mellem omkostningerne ved tilsynet og provenuet af afgifterne i lovens § 148 stk. 1, nr. 1-6.

Den samlede afgiftssum for pengeinstitutter og filialer her i landet af udenlandske kreditinstitutter fordeles på de enkelte pengeinstitutter efter andel af de omfattede virksomheders samlede gælds- og garantiforpligtelser. Der pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kroner.

Afgifterne beregnes efter reglerne i § 368, stk. 1-4, i lov om finansiel virksomhed og sker på baggrund af oplysninger fra Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn og indrapporteringer om gælds- og garantiforpligtelser.

Fordeling af afgiftssum på pengeinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter for tilsyn efter lov om betalinger

Beregningsgrundlag

 

Det samlede afgiftsbeløb til opkrævning i 2020:

3.150.000 kr.

Virksomheder jf. § 148, stk.1, nr. 1-6 har betalt fast afgift med provenu på i alt:

759.900 kr.

Minimumsafgift på 2.000 kr. betalt af 51 virksomheder jf. § 148, stk. 3; i alt:

102.000 kr.

Det følger af § 148 Stk. 3 i lov om betalinger, at: ”Den samlede afgiftssum for pengeinstitutter og filialer her i landet af udenlandske kreditinstitutter, jf. stk. 2, fordeles på de enkelte pengeinstitutter efter andel af de omfattede virksomheders samlede gælds- og garantiforpligtelser. Der pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kr.”.

Indberettet gælds- og garantiforpligtelser i alt for omfattede virksomheder, som ikke betaler minimumsafgift på 2.000 kr.: 4.489.223.234.000 kr.

Beregning af variabel afgift pr. kr. gælds- og garantiforpligtelse indberettet:

Beregning af variabel afgift pr. kr. gælds- og garantiforpligtelse indberettet: