Betalingsmarkedet

Afgift for tilsyn efter lov om betalinger

Finansielle virksomheder betaler en afgift til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter § 148 i lov nr. 1719 af 27. november 2020, med senere ændringer, når de er under tilsyn af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Forbrugerombudsmanden efter lov om betalinger.

Fra 1. juli 2020 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og Forbrugerombudsmandens tilsyn efter lov om betalinger finansieret af afgifter. Indtil da var tilsynet gebyrfinansieret.

Afgiftsopkrævningen skal dække omkostningerne ved at føre tilsyn. På de årlige finanslove fastsættes et loft for afgiftsopkrævningen.

 

Faste afgifter efter § 148, stk. 1, nr. 1-5.

Afgiftssatsen reguleres årligt med det generelle pris- og lønindeks med niveaukorrektion, der fastsættes i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov.

Nedenfor ses den faste afgift, som finansielle virksomheder betaler til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen (2021-niveau):

Virksomhedstype

§ 148, stk. 1

Afgiftssats 2021 (reguleret)

Betalingsinstitutter

nr. 1, litra a

8.528 kr.

 

nr. 1, litra b

27.276 kr.

 

nr. 1, litra c

170.473 kr.

Betalingsinstitutter fra udlandet (filial i Danmark)

nr. 2

9.012 kr.

E-pengeinstitutter

nr. 3, litra a

8.528 kr.

 

nr. 3, litra b

27.276 kr.

 

nr. 3, litra c

170.473 kr.

Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge eller til at udbyde betalingstjenester

nr. 4

3.780 kr.

Virksomheder med tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester

nr. 5

8.528 kr.

 

Anm.:  Afgifterne i stk. 1, nr. 1-5, reguleres årligt med de satser for regulering af det generelle pris- og lønindeks med niveaukorrektion, der fastsættes i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov.

 

Variable afgifter efter § 148, stk. 2

Pengeinstitutter og filialer her i landet af udenlandske kreditinstitutter betaler en variabel sats, der beregnes som differencen mellem omkostningerne ved tilsynet og provenuet af afgifterne i lovens § 148, stk. 1, nr. 1-5.

Den samlede afgiftssum for pengeinstitutter og filialer her i landet af udenlandske kreditinstitutter fordeles på de enkelte pengeinstitutter efter andel af de omfattede virksomheders samlede gælds- og garantiforpligtelser. Der pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kroner.

Afgifterne beregnes efter reglerne i § 368, stk. 1-4, i lov om finansiel virksomhed og sker på baggrund af oplysninger fra Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn og indrapporteringer om gælds- og garantiforpligtelser.

 

Fordeling af afgiftssum på pengeinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter for tilsyn efter lov om betalinger

Beregningsgrundlag

Det samlede afgiftsbeløb til opkrævning i 2021:

6.394.500 kr.

Virksomheder, jf. § 148, stk. 1, nr. 1-5 har betalt fast afgift med provenu på i alt:

1.026.715 kr.

Minimumsafgift på 2.000 kr. betalt af 37 virksomheder, jf. § 148, stk. 3; i alt:

74.000 kr.

 

Det følger af § 148, stk. 3 i lov om betalinger, at: ”Den samlede afgiftssum for pengeinstitutter og filialer her i landet af udenlandske kreditinstitutter, jf. stk. 2, fordeles på de enkelte pengeinstitutter efter andel af de omfattede virksomheders samlede gælds- og garantiforpligtelser. Der pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kr.”.

Indberettet gælds- og garantiforpligtelser i alt for omfattede virksomheder, som ikke betaler minimumsafgift på 2.000 kr.: 4.831.955.074.000 kr.

Beregning af variabel afgift pr. kr. gælds- og garantiforpligtelse indberettet:

Beregning af variabel afgift pr. kr. gælds- og garantiforpligtelse indberettet

Afgift pr. kr. gælds- og garantiforpligtigelse 0,0000010955782739962 kr.