Konkurrence

Om konkurrencesager

Vi opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder.

Når vi håndhæver konkurrenceloven udgør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed, og det gælder også de analyser, som vi udarbejder i regi af Konkurrencerådet.

Sådan opstår konkurrencesagerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer konkurrencesager via markedsanalyser, dialog med markedets aktører og gennem samarbejde med andre konkurrencemyndigheder. Derudover modtager vi hvert år en række henvendelser om konkurrenceforhold fra virksomheder og borgere. Her kan du kontakte et konkurrencecenter.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler også fusioner og anmodninger fra virksomheder, der ønsker fritagelse og ikke-indgrebserklæringer fra dele af konkurrenceloven.

Prioritering af konkurrencesager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger årligt over 100 sager om mulige overtrædelser af konkurrenceloven. Vi får dog langt flere klager end vi kan behandle, og derfor foretager styrelsen en nøje prioritering af hvilke sager, der tages op.

Vi vurderer om vi vil gå videre med en sag om mulig overtrædelse af konkurrenceloven ud fra følgende kriterier:

  • Sagens alvor i forhold til overtrædelsen af konkurrenceloven
  • Sagens forventede betydning for markedet, for konkurrencekulturen og for samfundsøkonomien som helhed
  • Sagens principielle betydning, dvs. om sagen vedrører en problemstilling, der ikke tidligere er belyst i retspraksis
  • Sagens forventede ressourceforbrug i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere om styrelsens prioritering af opgaver

Konkurrencemyndigheden i Danmark

  • Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, som udgiver analyser, vejledninger og træffer afgørelser i henhold til konkurrenceloven.
  • I større principielle sager er det Konkurrencerådet, der træffer afgørelserne.
  • Det er også Konkurrencerådet, der beslutter, om en sag skal indbringes for domstolene med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne.
  • Den danske konkurrencemyndighed håndhæver også den EU-retlige konkurrencelovgivning i sager med samhandelspåvirkning. De EU-retlige regler kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside.