Skip navigation

Om konkurrencesager

Inden for konkurrenceområdet er det vores hovedopgave at håndhæve konkurrenceloven. Her kan du læse mere om de forskellige typer af konkurrencesager i styrelsen.

Sådan opstår konkurrencesagerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer konkurrencesager via markedsanalyser, dialog med markedets aktører og gennem samarbejde med andre konkurrencemyndigheder. Derudover modtager vi hvert år en række henvendelser om konkurrenceforhold fra virksomheder og borgere. Her kan du kontakte et konkurrencecenter.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler også fusioner og anmodninger fra virksomheder, der ønsker fritagelse og ikke-indgrebserklæringer fra dele af konkurrenceloven.

Prioritering af konkurrencesager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger årligt over 100 sager om mulige overtrædelser af konkurrenceloven. Vi får dog langt flere klager end vi kan behandle, og derfor foretager styrelsen en nøje prioritering af hvilke sager, der tages op.

Vi vurderer om vi vil gå videre med en sag om mulig overtrædelse af konkurrenceloven ud fra følgende kriterier:

  • Sagens alvor i forhold til overtrædelsen af konkurrenceloven
  • Sagens forventede betydning for markedet, for konkurrencekulturen og for samfundsøkonomien som helhed
  • Sagens principielle betydning, dvs. om sagen vedrører en problemstilling, der ikke tidligere er belyst i retspraksis
  • Sagens forventede ressourceforbrug i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere om styrelsens prioritering af opgaver

Danmarks konkurrencemyndigheder

Der er forskellige instanser involveret i en konkurrencesag, afhængigt af overtrædelsens karakter.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) kan påbyde virksomheder at ophæve aftaler eller ændre samhandelsvilkår, som er i strid med konkurrenceloven. KFST er sekretariat for Konkurrencerådet.
  • Konkurrencerådet behandler alle større og principielle overtrædelser af konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet, uafhængig konkurrencemyndighed.
  • Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) står for den strafferetlige forfølgelse af overtrædelser af konkurrenceloven. SØIK får overdraget konkurrencesager, hvor overtrædelsen vurderes at være forsætlig eller groft uagtsom, og hvor der er - eller kan skaffes - klare beviser for overtrædelsen. SØIK efterforsker herefter sagen med henblik på at rejse tiltale om bødestraf ved domstolene.