Betalingsmarkedet

Vejledninger om betalingsområdet

Vi vejleder erhvervsdrivende om en række bestemmelser inden for betalingsområdet, for eksempel reglerne for kortgebyrer, for virksomheders opkrævning af urimelige priser og avancer samt reglerne om betalingsinstitutters adgang til en betalingskonto.

Forretninger må ikke opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i Danmark. Det betyder, at når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller ved handel over  internettet, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende betalingskortet som betalingsmiddel. Baggrunden er, at der i lov om betalinger, som trådte i kraft den 1. januar 2018, blev indført et generelt forbud mod at opkræve disse gebyrer.

Det generelle forbud gælder dog kun almindelige private kort og betalingskort udstedt i EU. Det er derfor stadigt tilladt at opkræve et særskilt gebyr for anvendelse af firmakort og betalingskort udstedt uden for EU. Hvis en forretning opkræver et gebyr for disse kort, må forretningen dog ikke opkræve et højere gebyr end det gebyr, forretningen betaler til sin udbyder.

Reglerne følger det europæiske betalingstjenestedirektiv (PSD 2). Forbuddet mod at opkræve gebyrer hos kunder, som betaler med et privat betalingskort, gælder således i hele EU.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, at forretningerne overholder reglerne.

Denne vejledning er primært rettet mod forretningsdrivende og redegør nærmere for de gældende regler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil løbende opdatere vejledningen.

”Vejledning om betalingslovens § 63” skal bidrage til, at det bliver nemmere for både pengeinstitutter og betalingsinstitutter at navigere i betalingslovens § 63 og hvidvaskloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ansvaret for vejledningens afsnit om betalingslovens § 63, mens afsnittet om hvidvaskloven er udarbejdet af Finanstilsynet.

Betalingsinstitutter kan fx være en indløser, der sørger for, at butikker kan modtage kortbetalinger fra deres kunder. Betalingsinstitutter er vigtige for konkurrencen, og de skal have adgang til betalingskontotjenester i et pengeinstitut for at kunne levere deres ydelser.

Betalingsinstitutter har krav på at få adgang til pengeinstitutters betalingskontotjenester. Det følger af betalingslovens § 63. Alligevel har der været eksempler, hvor betalingsinstitutter har haft svært ved at få adgang.

Betalingslovens § 63 er ikke til hinder for, at pengeinstitutter kan opsige et betalingsinstitut som kunde ud fra hensyn til for eksempel reglerne om hvidvask. Men opsigelsen skal følge af objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår.

Vejledningen vil blive revideret i takt med, at yderligere praksis om betalingslovens § 63 etableres.

Vejledningens kapitel om betalingslovens § 63 er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som fører tilsyn med betalingslovens § 63. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af loven, og Konkurrencerådet har derfor godkendt vejledningens afsnit om betalingslovens § 63.

En række interessenter har undervejs givet input til vejledningen, og efterfølgende har et udkast til vejledningen været i høring.

Vejledning om betalingslovens § 63 findes her