Skip navigation

Publikation: Velfungerende markeder

Under titlen "Velfungerende markeder" udkommer vi løbende med aktuelle artikler om konkurrence- og forbrugerforhold. Artiklerne vil blandt andet servere større analyser og faglige vurderinger i en kortere og mere tilgængelig form. 

Adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via offentlige kilder

Eksempler på skadevirkninger ved fuld adgang til VetStat-registeret. Udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem virksomheder kan hæmme den effektive konkurrence til skade for forbrugerne.

Læs mere om Adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via offentlige kilder >>

Digitale platforme - en introduktion

Digitale platforme har stigende betydning for konkurrencen og for danske forbrugere. Digitale platforme giver bl.a. bedre mulighed for, at virksomheder og forbrugere kan finde hinanden og handle på nye måder. De giver forbrugerne bedre adgang til at sammenligne priser og produkter fra forskellige sælgere, og de styrker konkurrencen mellem virksomheder.

Læs mere om Digitale platforme - en introduktion >>

Benchmarking og forsyningssikkerhed i forsyningssektoren

I forsyningssektoren vil integration af forsyningssikkerhed i benchmarkingen kunne påvirke monopolselskabernes tilskyndelse til at være økonomisk effektive.

Læs mere om Benchmarking og forsyningssikkerhed i forsyningssektoren >>

Udviklingen i den danske vandsektors økonomi 2010-2019

I denne artikel beskriver vi de seneste års udvikling i vandsektorens økonomi og effektivitet.

Læs mere om Udviklingen i den danske vandsektors økonomi 2010-2019 >>

Prissignalering og prisgennemsigtighed

Offentlig udveksling af information om fremtidige priser kan begrænse konkurrencen og være i strid med konkurrencereglerne.

Læs mere om Prissignalering og prisgennemsigtighed >>

Aktindsigt i konkurrencesager - kendelser 2018

Ankeadgangen til Konkurrenceankenævnet sikrer, at der er adgang til administrativ prøvelse af styrelsens forvaltningsretlige afgørelser; herudover er der også adgang til domstolsprøvelse.

Læs mere om Aktindsigt i konkurrencesager - kendelser 2018 >>

Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via aftalebaseret regulering? (Arbejdspapir 1)

På et velfungerende marked med effektiv konkurrence er forbrugerne med deres valg af leverandør mv. med til at skærpe konkurrencen og fremme de produkter, som forbrugerne tillægger stor værdi.

Læs mere om Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via aftalebaseret regulering? (Arbejdspapir 1) >>

Forbrugerforholdsindekset 2018

De danske forbrugerforhold – målt ved det såkaldte forbrugerforholdsindeks – er en anelse bedre i 2018 end ved den seneste måling. Danmark scorer fortsat gennemsnitligt ift. sammenlignelige EØS-lande.

Læs mere om Forbrugerforholdsindekset 2018 >>

Små virksomheders andel af offentlige kontrakter

I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud.

Læs mere om Små virksomheders andel af offentlige kontrakter >>

Excessive Pricing in Pharmaceutical Markets

Intervention against possible exploitative and excessive prices should always be considered carefully. However, the dynamics of pharmaceutical markets makes it particularly relevant for competition authorities to prioritise cases on unfair prices

Læs mere om Excessive Pricing in Pharmaceutical Markets >>

Konkurrencen om danske EU-udbud

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver.

Læs mere om Konkurrencen om danske EU-udbud >>

Consumers benefit from a standardised front page to loan offers

Consumer inactivity in the mortgage market reduces consumer welfare and providers’ incentive to innovate and compete. This has led The Danish Competition Council to recommend an introduction of a simple frontpage to mortgage loan offers based on an experimental study using behavioural insights.

Læs mere om Consumers benefit from a standardised front page to loan offers >>

Konkurrencevenlig regulering kan styrke vækst og innovation

Der er mulighed for klare gevinster, hvis produktmarkedsreguleringen blev mere konkurrencevenlig. Effektiv konkurrence kan medføre store fordele for forbrugerne, og kan samtidig styrke innovation og vækst i Danmark.

Læs mere om Konkurrencevenlig regulering kan styrke vækst og innovation >>

Adfærdsbaseret forbrugerregulering

Regeringens forbrugerpolitiske strategi – Forbruger i en digital verden – sætter fokus på, hvordan regler og krav påvirker både virksomheder og forbrugere i en ny digital virkelighed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til brug for strategien gennemgået al forbrugerrettet lovgivning ud fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv.

Læs mere om Adfærdsbaseret forbrugerregulering >>

Vildledning af forbrugere på nettet er et grænseoverskridende problem

De danske forbrugermyndigheder arbejder sammen med myndigheder i andre EU-lande for at sætte ind over for virksomheder, der bevidst og i strid med lovgivningen vildleder forbrugere på nettet.

Læs mere om Vildledning af forbrugere på nettet er et grænseoverskridende problem >>

Prismatching og prisgarantier kan føre til højere priser

Mange danske virksomheder markedsfører sig på at matche de priser, som annonceres hos konkurrerende virksomheder. Dette kan isoleret set give lavere priser for visse forbrugere, men kan også være med til sænke konkurrencepresset på markedet med højere priser og lavere forbrugervelfærd til følge.

Læs mere om Prismatching og prisgarantier kan føre til højere priser >>

Aftalebasesret regulering i forsyningssektoren

I regeringens forsyningsstrategi ”Forsyning for fremtiden” fremgår det, at aftalebaseret regulering kan være et alternativ til den nuværende indtægtsrammeregulering.

Læs mere om Aftalebasesret regulering i forsyningssektoren >>

Stormflodsloven anno 2018

Den 1. juli 2018 træder en ny stormflodslov i kraft. Stormflodsloven regulerer den erstatning, man kan få, anno 2018 når man rammes af stormflod eller oversvømmelse. Loven er ændret på baggrund af et større udvalgsarbejde, og er nu mere i tråd med nutidens krav til en katastrofeordning.

Læs mere om Stormflodsloven anno 2018 >>

Kontrolundersøgelser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennem de sidste år fokuseret på at optimere arbejdet med kontrolundersøgelser. Det har blandt andet medført, at andelen af kontrolundersøgelser, der senere ender med en sag, er blevet forøget.

Læs mere om Kontrolundersøgelser >>

Improving the effectiveness of terms and conditions in online trade

This article reports the results of a lab experiment that successfully enabled consumers to take notice of terms and conditions (T&Cs) in an online shopping environment and use these more when actively choosing between products.

Læs mere om Improving the effectiveness of terms and conditions in online trade >>

Foretrækker kommuner lokale håndværkere?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en undersøgelse af udvalgte kommuners indkøb af håndværksydelser. Analysen viser bl.a., at mange kommuner foretrækker, at lokale virksomheder udfører kommunens bygge- og anlægsopgaver, og at virksomheder fra nabokommuner sjældent indbydes til at byde på opgaverne.

Læs mere om Foretrækker kommuner lokale håndværkere? >>

The challenges for present and future competition enforcement

The Danish Competition and Consumer Authority hosted an international conference in March 2018 where leading European competition experts were gathered to discuss some of the hottest topics within the world of competition enforcement such as digitalization, income distribution, fairness, Brexit, the Facebook-case in Germany and more.

Læs mere om The challenges for present and future competition enforcement >>

Ændret konkurrencelov styrker håndhævelsen

Fra årsskiftet trådte en række ændringer at konkurrenceloven i kraft, som skal styrke rammerne for at håndhæve loven. Ændringerne beskrives nærmere i en artikel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag.

Læs mere om Ændret konkurrencelov styrker håndhævelsen >>

Priscykler i markedet for receptpligtig medicin efter patentudløb

Priserne på receptpligtig medicin, som sælges på danske apoteker, fastlægges på auktioner hver anden mandag. Denne analyse viser, at for receptpligtig medicin, hvor patentet er udløbet, udviser priserne i mange tilfælde et markant cyklisk mønster, hvor prisen stiger meget kraftigt for derefter kun langsomt at falde ned igen. I analysen vises, at de store spring i priserne oftere sker når konkur...

Læs mere om Priscykler i markedet for receptpligtig medicin efter patentudløb >>

Kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse

Der er stor forskel på, hvor meget konkurrence kommunerne skaber om deres opgaver. I 2016 var den laveste grad af konkurrenceudsættelse i en kommune på 17,6 pct. Den højeste var knap tre gange større. En stor del af forklaringen på de markante forskelle i kommunernes konkurrenceudsættelse skal findes i de valg, der træffes lokalt i den enkelte kommune.

Læs mere om Kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse >>

Potentiale for øget konkurrence og besparelser i tandlægebranchen

Regler om pris- og ejerskabsforhold i tandlægeoverenskomsten svækker konkurrencen i branchen. Øget konkurrence kan give patienterne billigere og bedre tandlægeydelser samt offentlige besparelser.

Læs mere om Potentiale for øget konkurrence og besparelser i tandlægebranchen >>

Prioritering og transparens

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering og sagsbehandlingstider på konkurrenceområdet. I artiklen offentliggøres mål og pejlemærker for behandlingen af konkurrencesager i KFST. Desuden beskriver artiklen de væsentligste principper for KFST´s prioritering blandt disse sager.

Læs mere om Prioritering og transparens >>

Ny indsigt om adfærdsbaserede markedsfejl

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret en række transaktionsformer, som kan give væsentlige fordele for forbrugerne, men som samtidig rummer risiko for, at forbrugerne kan blive passive og have svært ved at navigere på markederne.

Læs mere om Ny indsigt om adfærdsbaserede markedsfejl >>

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen. Den nye lov er gjort mere overskuelig for både virksomheder og forbrugere og skønnes at reducere de administrative byrder for virksomhederne.

Læs mere om Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig >>

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager til en effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

Læs mere om Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder >>

Børn skal lære om skjult reklame på sociale medier

Børns forbrug af sociale medier er eksploderet de seneste år, og deres mediebrug foregår på smartphones og tablets. Det efterlader dem ofte alene med en stor del af de reklamebudskaber, de bliver eksponeret for. Undervisningsmaterialet Social Star skal derfor lære 5.-7.-klasser om skjult reklame på sociale medier.

Læs mere om Børn skal lære om skjult reklame på sociale medier >>

Når konkurrenter ejer (dele af) hinanden

En fusion, hvor en virksomhed overtager kontrollen med en konkurrent, kan hæmme den effektive konkurrence og fx give højere priser og dårligere produktudbud. Derfor er større fusioner omfattet af fusionskontrol.

Læs mere om Når konkurrenter ejer (dele af) hinanden >>

Svenske erfaringer med friere rammer i praksissektoren

Sverige har gennemført en reform af sundhedssystemet, som skaber mulighed for mere effektiv konkurrence i praksissektoren. Med reformen har udbydere af sundhedsydelser fået ret til frit at etablere sig, og ejerrestriktioner er fjernet, så alle nu kan eje et sundhedscenter.

Læs mere om Svenske erfaringer med friere rammer i praksissektoren >>

Udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem

I 2015 fik Danmark et nyt system til håndtering af forbrugerklager. Systemet har i modsætning til tidligere fokus på mægling, hvor både den erhvervsdrivende og forbrugeren involveres i at finde en løsning på deres konflikt.

Læs mere om Udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem >>