Vandtilsyn

Klimatilpasning

Det regner mere og kraftigere i Danmark. For at forebygge og afbøde afledte skader heraf, stiger antallet af klimatilpasningsprojekter. Når spildevandsselskabers anlægger og driver klimatilpasningsprojekter, er der krav om samfundsøkonomi og omkostningseffektivitet, fordi projekterne nu kan finansieres fuldt ud over forbrugernes vandregning.

Der er omkostninger ved at forebygge og afbøde afledte skader ved kraftig regn. Når spildevandsselskaber som monopoler finansierer klimatilpasningsprojekter over forbrugernes vandregning, er der krav om både samfundsøkonomi og effektivitet.

Kravet om samfundsøkonomi betyder, at gevinsterne ved det enkelte klimatilpasningsprojekt skal stå mål med omkostningerne ved projektet. Det skal bidrage til, at der over hele landet hverken klimatilpasses for lidt eller for meget.

Kravet om omkostningseffektivitet skal bidrage til, at hvert projekt ikke koster mere end nødvendigt. Eftersom forbrugere ikke frit kan vælge leverandører på vandområdet, bidrager begge krav til, at forbrugerne beskyttes mod unødigt høje vandpriser.

For at dokumentere, at projektet udgør en selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning, skal I anvende beregningsarket for selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet, som i kan finde her:

Beregningsark for selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet (xlsx)

En kommune eller en anden tredjepart kan finansiere meromkostninger, hvis de ønsker mere klimatilpasning end det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige – eller hvis de ønsker en dyrere klimatilpasningsløsning, der også varetager andre hensyn, fx rekreative områder.

Spildevandsselskaber kan dække sine omkostninger til klimatilpasning ved, at vandtaksten til forbrugerne øges. Tilladelsen til at øge taktsten sker ved ansøgning om tillæg til selskabets økonomiske ramme. Fra 2022 kan spildevandsselskaber sende sådanne ansøgninger via VandData i den årlige indberetningsperiode.

Læs mere om indberetninger og ansøgninger

I Forsyningssekretariatet er det blandt andet vores opgave at følge udviklingen og påse, at klimatilpasningsprojekterne overholder kravene til samfundsøkonomi og til omkostningseffektivitet.

Vores tilsyn følger af den brede politiske stemmeaftale fra 2020 om klimatilpasning, som er udmøntet i de relevante love og i følgende bekendtgørelser:

Se aftale om spildevandsselskabers klimatilpasning, 2020 (pdf)

Overgangsordning

Der er indført en overgangsordning for visse klimatilpasningsprojekter. Hensigten med overgangsordningen er, at de nye regler finder anvendelse så hurtigt som muligt, men at spildte væsentlige irreversible omkostninger undgås.

Fristen for at anmelde klimatilpasningsprojekter til overgangsordningen var den 15. april 2021. Hvis de anmeldte projekter overholder kravene i overgangsordningen, vil de kunne gennemføres efter de tidligere regler:

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (retsinformation.dk)

Læs mere om overgangsordningen i: 

I forbindelse med overgangsordningen er det i Forsyningssekretariatet vores opgave at påse, om de anmeldte projekter overholder kriterierne for overgangsordningen efter reglerne i hhv. loven og omkostningsbekendtgørelsen (se links oven for).

Klimatilpasningsprojekter kan ikke gennemføres efter de tidligere regler efter den 1. januar 2027, medmindre anlæggelsen af det pågældende projekt er påbegyndt inden denne dato og dette anmeldes til os senest den 15. april 2028.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "NemID nøglefil" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder