Om konkurrencesager

Sanktioner for at overtræde konkurrenceloven

Bøder

Virksomheder, der forsætligt eller uagtsomt overtræder konkurrenceloven, kan pålægges bøder. Personer, der forsætligt eller groft uagtsomt medvirker til en virksomheds overtrædelse kan straffes med bøder og/eller fængsel. Når bøderne skal beregnes, tages der udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og varighed. For virksomheder skal der desuden tages hensyn til virksomhedens globale koncernomsætning.

 • Overtrædelsens grovhed

  Ved vurderingen af overtrædelsens grovhed sondres der mellem en mindre alvorlig, en alvorlig og en meget alvorlig overtrædelse.

  Grundbeløbet til en virksomhed for en mindre alvorlig overtrædelse bør ifølge bemærkningerne til konkurrenceloven være op til 4 mio. kr., grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være fra 4 mio. kr. til 20 mio. kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være fra 20 mio. kr. og opefter.

  Grundbeløbet til en person, der har begået en mindre alvorlig overtrædelse, bør ifølge bemærkningerne være på mindst 50.000 kr. Grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være på mindst 100.000 kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være på mindst 200.000 kr.

 • Overtrædelsens varighed

  For både virksomheder og personer skal der sondres mellem en overtrædelse af kortere varighed (mindre end 1 år), af mellemlang varighed (1-5 år) og af lang varighed (over 5 år), hvor størrelsen af bøden stiger i takt med overtrædelsens varighed.

  En overtrædelse af kortere varighed medfører ikke et tillæg til det grundbeløb, der er fastlagt for overtrædelsens grovhed. En overtrædelse af mellemlang varighed medfører et tillæg på op til 50 procent af det grundbeløb, der fastsættes for overtrædelsens grovhed, og en overtrædelse af lang varighed medfører et tillæg på 10 procent af det grundbeløb, der fastlægges for overtrædelsens grovhed for hvert år en overtrædelse har fundet sted.

 • Virksomheders omsætning

  Ved udmålingen af en bøde til en virksomhed skal der derudover tages hensyn til virksomhedens omsætning. En bøde for en alvorlig og en meget alvorlig overtrædelse skal ifølge bemærkningerne til konkurrenceloven indebære en væsentlig omkostning for virksomheden i forhold til dens omsætning. Det er som udgangspunkt virksomhedens globale koncernomsætning, der skal tages i betragtning, og det er omsætningen fra samtlige de varer og tjenesteydelser, som virksomheden producerer eller distribuerer, der tages i betragtning.

Se bøder i konkurrencesager

Fængselsstraf

Hvis en person har medvirket til, at en virksomhed har deltaget i et kartel, kan straffen stige fra bøde til fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Det forudsætter, at overtrædelsen af konkurrenceloven er sket med forsæt, og at den er grov beskaffenhed, navnlig på grund af overtrædelsens omfang eller de skadevirkninger, den er egnet til at medføre. Hvis overtrædelsen er sket under særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år.