Om konkurrencesager

Retssikkerhed i konkurrencesager

Afgørelser truffet efter konkurrenceloven af Konkurrencerådet kan efterprøves, enten ved Konkurrenceankenævnet eller ved domstolene.

En virksomhed kan klage til Konkurrenceankenævnet over hovedparten af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og Konkurrencerådets afgørelser efter konkurrenceloven. Det er i første omgang den, som afgørelsen retter sig mod, der kan klage til ankenævnet, men hvis andre har en individuel, væsentlig interesse i sagen, kan de også have mulighed for at klage.

Konkurrenceankenævnet efterprøver, om der er faktuelt og juridisk grundlag for afgørelsen. Ankenævnet kan helt eller delvist stadfæste eller ophæve en afgørelse. Ankenævnet har også mulighed for at hjemvise sagen til fornyet behandling eller sætte sin egen afgørelse i stedet for.

Hvis virksomheden ikke får medhold i Konkurrenceankenævnet, kan den indbringe Konkurrenceankenævnets afgørelse for domstolene. Virksomheden kan også vælge at indbringe sagen direkte for domstolene.

Konkurrencesager mod virksomheder føres i første instans ved Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsrettens domme kan kun ankes til Landsretten. Anke kan dog ske til Højesteret som 2. instans, hvis sagen er af principiel karakter. Konkurrencesager mod fysiske personer behandles i byretten som første instans. Konkurrencesager mod fysiske personer behandles i byretten som første instans.

Se konkurrenceankenævnets kendelser i konkurrencesager her

Se ankehistorik i konkurrencesager her