Udbudslov

Ændringer af udbudsloven - ikrafttrædelse 1. juli 2022

Hvilke ændringer skal du være opmærksom på, når du køber ind som en offentlig ordregiver? Få her en kort oversigt over de ændringer af udbudsloven, gælder fra 1. juli 2022.

Her gennemgås de vigtigste regelændringer. Det gælder blandt andet de nye bestemmelser om, at leverandører i visse udbud skal benytte personer under oplæring til løsning af opgaven og om udelukkelse af virksomheder fra udbudsprocessen samt nye regler for aktindsigt i udbudsdokumenter.

Som supplement har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en række spørgsmål og svar om ændringerne

 

 

Ændringer af udbudsloven med ikrafttrædelse 1. juli 2022

Ordregivere skal fremadrettet, i visse kontrakter, indføre krav om, at virksomheder, der udfører kontrakten, anvender personer under oplæring ved gennemførelsen af kontrakten.

Det betyder:

 • Ordregiver skal stille kravet om personer under oplæring i visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, når disse udføres i Danmark.
 • Personer under oplæring kan fx være lærlinge, elever, praktikanter eller personer under anden oplæring.

Vær opmærksom på:

 • De nærmere regler om, hvilke kontrakter, der er omfattet af kravet, er fastsat i bekendtgørelse om krav om personer under oplæring.
 • Kravet skal være knyttet til kontraktens genstand og være i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.
 • Kravet må ikke føre til, at der sker diskrimination af virksomheder fra lande, som har andre oplæringssystemer end i Danmark.

Der er indført en pligt til at udelukke virksomheder fra at deltage i en udbudsprocedure, hvis virksomheden er etableret i et land, der er optaget på den gældende EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og som ikke har tiltrådt en forpligtende handelsaftale med Danmark.

Det betyder:

 • Det vil ikke være muligt for virksomheder etableret i lande på EU-listen over skattely-lande at vinde offentlige udbud i Danmark.
 • Virksomheder, som ikke selv er etableret i et land på EU-listen, men som er ejet eller kontrolleret af sådanne virksomheder, vil fortsat kunne deltage i udbud.

Være opmærksom på:

 • EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner ajourføres to gange om året.
 • Virksomheder fra lande, som har en forpligtende handelsaftale med EU og Danmark (fx via GPA-aftalen eller handelsaftaler), kan ikke udelukkes, uanset om landet skulle blive omfattet af EU-listen.

Det er nu obligatorisk at udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når ordregiveren kan påvise, at vedkommende i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om dennes integritet. Udelukkelsesgrunden var tidligere frivillig for ordregiveren at benytte.

Det betyder:

 • Udelukkelsesgrunden skal anvendes i alle udbud og ikke kun (som tidligere) i de udbud, hvor ordregiveren aktivt har valgt udelukkelsesgrunden til.
 • Det er fortsat op til ordregiveren at påvise, at der er grundlag for udelukkelse.

Vær opmærksom på:

 • Ændringen indebærer ikke en udvidelse af ordregiverens undersøgelsespligt.
 • Det er fortsat alene alvorlige forsømmelser, som kan begrunde udelukkelse med henvisning til tilbudsgivers integritet.
 • Udelukkelsesperioden for denne udelukkelsesgrund er forlænget til tre år.

Den nuværende udelukkelsesperiode udvides fra to til tre år for de frivillige udelukkelsesgrunde samt for obligatoriske udelukkelsesgrunde vedrørende alvorlige forsømmelser og afgivelse af groft urigtige oplysninger. Udelukkelsesperioden udvides også fra fire til fem år for de øvrige obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Det betyder:

 • Virksomheder, som er omfattet af visse obligatoriske udelukkelsesgrunde, kan ikke tildeles offentlige kontrakter i fem år fra datoen for endelig dom eller vedtaget bødeforlæg.
 • Virksomheder, som er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde samt de obligatoriske udelukkelsesgrunde vedrørende alvorlige forsømmelser og afgivelse af groft urigtige oplysninger kan ikke tildeles offentlige kontrakter i tre år fra den relevante hændelse eller handling.

Vær opmærksom på:

 • Virksomheder, som er omfattet af en udelukkelsesgrund, skal fortsat have mulighed for at dokumentere deres pålidelighed. Hvis virksomheden dokumenterer sin pålidelighed, kan den ikke længere udelukkes.

Tilbudsgivere, som er omfattet af en udelukkelsesgrund, skal gives mulighed for at fremlægge dokumentation, der viser, om de kan anses for at være pålidelige. I disse situationer vil ordregiver fra 1. januar 2023 være forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til vurdering af denne dokumentation.

Det betyder:

 • Ordregiver skal indsende oplysninger om baggrunden for udelukkelsen og tilbudsgiverens dokumentation for pålidelighed til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
 • Kontrakten må ikke tildeles, før der er modtaget en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
 • Ordregiveren skal selv afgøre, om en virksomhed skal udelukkes eller ej, men kan vælge at lægge den vejledende udtalelse til grund for vurderingen.

Vær opmærksom på:

 • Det er ikke et krav, at den vejledende udtalelse følges.
 • Kravet om indhentelse af en vejledende udtalelse træder i kraft den 1. januar 2023.

Ordregiver har fået en klar lovhjemmel til at bringe en kontrakt til ophør, hvis leverandøren i løbet af kontraktens eller rammeaftalens løbetid bliver omfattet af en udelukkelsesgrund og ikke kan dokumentere sin pålidelighed.

Det betyder:

 • En kontrakt kan ophæves, hvis leverandøren bliver omfattet af en udelukkelsesgrund efter kontrakten er indgået.

Vær opmærksom på:

 • Leverandøren skal fortsat have mulighed for at dokumentere sin pålidelighed.
 • Det er alene muligt at ophæve en kontrakt på baggrund af en frivillig udelukkelsesgrund, hvis den har været anvendt i det konkrete udbud.

Retten til aktindsigt i tilbud eller oplysninger fra tilbud afgivet i henhold til en udbudsprocedure er blevet begrænset. Nu gælder retten kun for dem, der er klageberettiget til Klagenævnet for Udbud i det udbud, som aktindsigtsanmodningen vedrører, og for massemedier.

Det betyder:

 • Der vil ikke være ret til aktindsigt i tilbud fx for virksomheder, der anvender aktindsigt som redskab til indsamling og salg af data om offentlige udbud.
 • Der vil fortsat være adgang til aktindsigt for virksomheder og organisationer, der er klageberettigede.

Vær opmærksom på:

 • Det er ordregiveren, som skal vurdere, om en aktindsigtsanmodning kommer fra en aktør, som har adgang til aktindsigt.

Der er indført en klar lovhjemmel til, at statslige, regionale og kommunale ordregivere kan etablere samarbejder, som et led i kontrollen med overholdelsen af kontraktuelle forpligtelser. Samarbejdet kan fx være om opfølgning på overholdelse af arbejdsklausuler.

Det betyder:

 • Opfølgning og kontrol med overholdelse af kontraktbetingelser kan ske i fællesskab via et samarbejde mellem ordregiverne.
 • Mulighed for mere effektiv og specialiseret kontraktopfølgning.
 • Potentiale for administrative besparelser.

Vær opmærksom på:

 • Samarbejdet mellem ordregiverne skal opfylde betingelserne for ikke at være omfattet af udbudspligten.
 • Det skal klart fremgå i et udbud, fx som et kontraktvilkår, at der er indgået et samarbejde mellem ordregivere om kontrol med overholdelse af kontraktuelle forpligtelser.
 • Den enkelte ordregiver er fortsat ansvarlig for håndhævelsen af de kontraktuelle forpligtelser.

Muligheden for at lægge vægt på ansøgeres omsætning ved udvælgelsen er blevet begrænset. Når ordregiver anvender omsætning til at udvælge de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, må ordregiver som udgangspunkt ikke lægge vægt på den del af ansøgerens omsætning pr. år, som er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten.

Det betyder:

 • Virksomheder vil ikke i forbindelse med udvælgelsen blive målt på en omsætning, som ikke står mål med kontraktens værdi.

Vær opmærksom på:

 • Ordregivere skal ved udvælgelsen lægge vægt på andre kriterier end omsætning pr. år, som er højere end det dobbelte af kontraktens værdi.
 • Begrænsningen gælder ikke, hvis der er særlige risici forbundet med kontrakten.

For at overgå til udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog, behøver alle tilbudsgiverne ikke længere at have afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav. Det er nu muligt at overgå til udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog alene med de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav.

Det betyder:

Samtlige tilbudsgivere behøver ikke længere have afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav, for at man kan overgå til udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog.

Vær opmærksom på:

 • Ordregiver kan fortsat alene overgå til udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog med de tilbudsgivere, der er egnede og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Ved udbud med forhandling har ordregiveren nu mulighed for at udvælge tilbudsgivere til forhandling på baggrund af tilbudsgivernes indledende tilbud.   

Det betyder:

 • Ordregiveren har mulighed for at begrænse antallet af tilbudsgivere, så der alene gennemføres forhandlinger med de tilbudsgivere, som har størst chance for at få tildelt kontrakten.

Vær opmærksom på:

 • Udvælgelse skal ske i overensstemmelse med reglerne om begrænsning af antallet af tilbud under forhandlinger.
 • Udvælgelsen skal ske på grundlag af de kriterier for tildeling, der er fastlagt i udbudsbekendtgørelsen eller i det øvrige udbudsmateriale.

Det præciseres i udbudsloven, hvornår der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet. Offentliggørelse af ændringerne skal ske under overholdelse af tidsfristerne for meddelelse af supplerende oplysninger, og der må ikke foretages ændringer af grundlæggende elementer.

Det betyder:

 • Tydeliggørelse i udbudsloven om, hvornår der må foretages ændringer af udbudsmaterialet.

Vær opmærksom på:

 • Ændringerne skal ske inden udløbet af de relevante frister for meddelelse af supplerende oplysninger.
 • Ændringerne skal offentliggøres på passende vis, så tilbudsgivere kan få kendskab til dem under de samme omstændigheder og på samme tidspunkt.
 • Ændringer af grundlæggende elementer kræver fortsat en ny udbudsprocedure.

Det er nu muligt for ordregiver at ændre mindstekrav og tildelingskriterier under proceduren konkurrencepræget dialog. Ændringerne af mindstekrav og tildelingskriterier kan dog kun foretages i det omfang, de ikke udgør ændringer af grundlæggende elementer.   

Det betyder:

 • Det generelle forbud mod at ændre mindstekrav og tildelingskriterier ved konkurrencepræget dialog ophæves.
 • Fleksibiliteten ved gennemførelsen af en konkurrencepræget dialog øges.

Vær opmærksom på:

 • Mindstekrav eller tildelingskriterier, som udgør grundlæggende elementer, må fortsat ikke ændres.
 • Præcisering af, at ordregiver ikke på forhånd skal have taget højde for anvendelsen af delydelsesreglen.
 • Præcisering af, hvornår udbud med forhandling kan anvendes.
 • Mulighederne for at ændre en kontrakt i medfør af ændringsklausuler fremhæves.
 • Krav til begrundelse i forbindelse med tildeling lempes ved dynamiske indkøbssystemer for at lette administrationen heraf.
 • Der indføres økonomisk sanktion eller bøde for overtrædelser af ”opdel eller forklar”-reglen og regler der udstedes i medfør af bekendtgørelse om inddragelsen af miljø- eller klimahensyn.
 • Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvordan elektroniske udbud skal gennemføres, herunder regler om brug af en bestemt elektronisk løsning til afgivelse af tilbud.
 • Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at ordregivere, som ikke inddrager miljø- eller klimahensyn, skal oplyse om baggrunden herfor i sit udbudsmateriale.