Ofte stillede spørgsmål

Brancheforeninger

En brancheforening skal altid være særligt opmærksom på konkurrencereglerne, når den indsamler og udsender information til sine medlemmer. Brancheforeninger repræsenterer uafhængige virksomheder, der oftest er konkurrenter.

Brancheforeninger skal være særligt varsomme med at indsamle og udsende information, der vedrører konkurrenceparametre.

Konkurrenceparametre er forhold, som virksomhederne vil konkurrere om i et effektivt marked. Det kan fx være oplysninger, der vedrører:

 • priser
 • produktion
 • kapacitet
 • salg
 • omsætning
 • omkostninger
 • kundeforhold
 • specielle salgsfremstød
 • introduktion af nye produkter på markedet
 • løn og arbejdsforhold
 • forretningsvilkår

Læs mere om brancheforeninger og informationsudveksling i Vejledning om Informationsaktiviteter i Brancheforeninger.

Det er ulovligt for brancheforeninger at udmelde information, der kan opfattes som en direkte eller indirekte prisanbefaling. Det har ikke betydning, om udmeldingen konkret fører til ensartet prisfastsættelse blandt medlemmerne.

Det er en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis en brancheforening, fx.:

 • Opfordrer medlemmerne til at bruge bestemte mindstepriser
 • Anbefaler medlemmerne til at bruge bestemte pristillæg
 • Udsender vejledende tariffer eller prisberegninger
 • Vejleder medlemmerne om priser
 • Angiver en forventet procentvis prisstigning

Læs mere om anbefalinger, vejledninger og andre udmeldinger i kapitel 3 i Vejledning om Informationsaktiviteter i Brancheforeninger.

Det kan være lovligt for brancheforeninger at udsende værktøjer eller modeller til beregning af omkostningsstrukturer, hvis de ikke indeholder taleksempler eller andre forhåndsudfyldte individualiserede poster. 

Læs mere om kalkulationsværktøjer i kapitel 4 i Vejledning om Informationsaktiviteter i Brancheforeninger.

Det kan være lovligt for brancheforeninger at udsende en statistik, der viser medlemmernes realiserede produktion og salg i en periode, hvis oplysningerne i statistikken er så udetaljerede, at virksomhedsspecifikke eller produktspecifikke oplysninger ikke kan identificeres. 

Hvis oplysningerne i statistikken derimod kan henføres til specifikke medlemmer eller afslører medlemmernes fremtidige planer om fx afsætning eller salg til særlige kundekategorier, vil statistikken være i strid med konkurrenceloven. Det samme er tilfældet, hvis oplysningerne kan fungere som anbefalinger til medlemmerne om at udvise en bestemt markedsadfærd. 

Læs mere om udveksling af medlemsoplysninger og statistikker i kapitel 6 i Vejledning om Informationsaktiviteter i Brancheforeninger.

Det vil som udgangspunkt være ulovligt for brancheforeninger at udarbejde standardvilkår, hvis vilkårene vedrører konkurrenceparametre, der er væsentlige på det konkrete marked. Det gælder først og fremmest vilkår, der direkte eller indirekte påvirker de priser, som kunderne skal betale. Derudover kan det også være ulovligt at udarbejde standardvilkår, der fx påvirker tid, kvalitet og service. 

Standardvilkår udarbejdet af en brancheforening vil derimod kunne være lovlige, hvis der er tale om helt overordnede rammebetingelser, der ikke påvirker relevante konkurrenceparametre. Et eksempel kan være standardvilkår uden konkrete tal- eller tidsangivelser. 

Læs mere om standardvilkår og branchefastsatte standarder i kapitel 8 i Vejledning om Informationsaktiviteter i Brancheforeninger.

Både brancheforeningens ansatte og medlemmerne skal være påpasselige med hvilke oplysninger, de udveksler på møder i brancheforeningens regi. 

Læs mere om møder i udvalg, arbejdsgrupper, sektorer m.v. i kapitel 9 i Vejledning om Informationsaktiviteter i Brancheforeninger.

 

En overtrædelse af konkurrenceloven kan have alvorlige konsekvenser for både brancheforeningen, dens ansatte og brancheforeningens medlemmer. Konsekvenserne kan bl.a. være langvarige, omfattende og ressourcekrævende undersøgelser, negativ presseomtale og kan i sidste ende medføre bøde- eller fængselsstraf.

Hvis en brancheforening bliver pålagt en bøde, som den ikke er i stand til at betale, vil medlemmerne i brancheforeningen kunne komme til at betale bøden.

Derudover kan de virksomheder eller forbrugere, der har lidt et tab på grund af overtrædelserne, rejse erstatningskrav mod brancheforeningen.

Hvis en brancheforening udsender information, der sigter mod fx at fastsætte medlemmernes priser eller begrænse medlemmernes produktion eller salg, vil de ansvarlige kunne sanktioneres for at have deltaget i et kartel.

Den ulovlige information kan både vedrøre konkurrencefølsomme oplysninger om medlemmerne, som er udvekslet i regi af brancheforeningen, og informationen kan være en udmelding fra en brancheforening.

De ansvarlige personer vil kunne idømmes bøder eller fængselsstraf for at have deltaget i eller medvirket til et kartel, ligesom selve brancheforeningen og medlemsvirksomhederne vil kunne idømmes bøder.

Ja, alle vores afgørelser bliver offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Hvis domstolene senere idømmer brancheforeningen en bøde, bliver det også offentliggjort på hjemmesiden. 

Du kan læse mere om, hvad brancheforeninger særligt skal være opmærksomme på, i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om Informationsaktiviteter i Brancheforeninger.

Derudover kan du på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.kfst.dk finde spørgsmål og svar om reglerne, lovgivning og vejledninger samt film om karteller.

Har du et spørgsmål og ønsker vejledning om konkurrencereglerne fra en medarbejder i styrelsen, kan du finde en relevant medarbejder her.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er afhængig af informationer udefra for at håndhæve konkurrenceloven, og vi er meget interesserede i at høre fra dig, hvis du har kendskab til et kartel eller andre konkurrencelovsovertrædelser.

Vi behandler alle henvendelser diskret. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvem du er, men det vil hjælpe os til at vurdere værdien af dine oplysninger, hvis vi kender din identitet og dine bevæggrunde.

Hvis du gerne vil sikres fuld anonymitet, har du mulighed for at kontakte os via en krypteret forbindelse hos vores eksterne databehandler.

Læs mere om, hvordan du kan indgive et tip

Er du med i et kartel, og ønsker du at samarbejde med myndighederne, kan du søge om leniency. Den første, der kommer til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med nye, afgørende oplysninger, der afslører et kartel, kan slippe for sanktioner.

Læs mere om vilkårene for leniency