Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om økonomiske rammer

I skal hvert år senest den 15. april indberette et årsregnskab til brug for kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme. Derudover skal I indberette en række oplysninger, som fremgår af indberetningsblanketten og vores indberetningsvejledning. Dette gøres via VandData.

I skal i forbindelse med årsregnskabet indberette jeres samlede indtægter.

De samlede indtægter omfatter alle de indtægter, der er knyttet til jeres hovedvirksomhed. I kan læse mere om, hvilke indtægter I skal indberette i vores indberetningsvejledning. I finder vores vejledninger her.  

Derimod er indtægter, som har karakter af indskud i selskabet, ikke en del af de samlede indtægter.

I kan henlægge forskellen mellem jeres indtægter og jeres faktiske omkostninger i et kalenderår. Henlæggelsen kan anvendes inden for jeres selskab, herunder til nedsættelse af takster, som egenkapital, til drift eller anlæg, herunder til teknologiudvikling i vandselskabet og i overensstemmelse med reglerne om jeres deltagelse i tilknyttet virksomhed.

Ovenstående gælder også en eventuel resterende ekstraordinær effektiviseringsgevinst efter den gamle prisloftbekendtgørelse.

Nej, det er ikke muligt at forlænge fristerne efter bekendtgørelsen om økonomiske rammer.

Et tillæg er en mulighed for at få en ekstra opkrævningsret hos forbrugerne, hvis I har haft nogle omkostninger, der ikke tidligere har været indregnet i jeres økonomiske ramme.

I har mulighed for at få tillæg til blandt andet:

  • Statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål
  • Nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger
  • Udvidelse af forsyningsområdet
  • Medfinansieringsprojekter
  • Supplerende investeringstillæg
  • Tilbagebetaling af vejbidrag

I skal ansøge om tillæg samtidig med indberetning senest den 15. april til faktisk afholdte omkostninger. I har mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse af tillæg, jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 14 og 29, stk. 7.

Tillægget gives på baggrund af afholdte omkostninger, og I opnår derfor først tillægget i jeres økonomiske ramme, når I har afholdt omkostningerne og derefter ansøgt om tillægget i forbindelse med den årlige indberetning. Hvis I eksempelvis har haft omkostninger i 2018, vil I kunne indberette det i 2019. I vil herefter få tillægget i rammerne fra 2020.

I har mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse af, om betingelserne for at få tillægget er opfyldt, inden I foretager investeringen. Der er ingen frist for at søge om forhåndsgodkendelse.

En forhåndsgodkendelse er en skriftlig vurdering fra Forsyningssekretariatet af, om betingelserne for at få tillæg er opfyldt på ansøgningstidspunktet. I kan søge om forhåndsgodkendelse hele året rundt i VandData.

Om I kan få et tillæg til jeres økonomiske ramme er ikke betinget af, at I har fået forhåndsgodkendt tillægget først.

Økonomiske rammer bliver fastsat for kalenderår, og I skal derfor indberette et årsregnskab senest 15. april via VandData – også selvom I har et skævt regnskabsår i forhold til kalenderåret. 

Ja, etablering af fysiske tilslutninger (stikledninger m.v.) er en forudsætning for, at I kan levere vand og er derfor en del af jeres hovedaktivitet.

Jeres takstblad skal godkendes af kommunalbestyrelsen. For mere information herom, se Energistyrelsens hjemmeside.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder