Om os

Whistleblowerordning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

På baggrund af ikrafttrædelsen af Lov om beskyttelse af whistleblowere har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 1. november 2020 oprettet en whistleblowerordning.

Om whistleblowerordningen

Du kan foretage indberetning under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens whistleblowerordning, hvis du er nuværende eller tidligere ansat i styrelsen, er samarbejdspartner eller medarbejder hos en samarbejdspartner, eller har været i betragtning til en stilling i styrelsen, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.

Oplysninger

Du kan fx sende oplysninger ind om:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du skal være opmærksom på, at der ikke må indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen.

Hvis du er medarbejder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til din nærmeste leder, Koncern HR eller din tillidsrepræsentant.

Indberetning

Henvendelser til whistleblowerordningen skal ske digitalt på https://em-kfst.sit-wb.dk.

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som for eksempel adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle medsendte dokumenter.

Hvis du sender oplysninger til whistleblowerordningen fra en computer, der er på styrelsens netværk, eller via linket til ordningen på styrelsens hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på styrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://em-kfst.sit-wb.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet styrelsens netværk.

Behandling af henvendelser

Din henvendelse bliver så vidt muligt behandlet med diskretion, men der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i de oplysninger, der indgives, herunder navn og kontaktoplysninger (tlf., mail m.v.) på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. For eksempel kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne.

Din henvendelse behandles af styrelsens whistleblowerenhed, som består af kontorchef Susanne Aamann og kontorchef Stefan Kobbernagel. Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Whistleblowerenheden kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Kommunikationen sker via den digitale whistleblowerportal. Det er derfor vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål vedrørende din henvendelse.

Når du sender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode, som anvendes til at tilgå din indberetning fremover. Det er derfor vigtigt, at du gemmer koden, da whistleblowerenheden ellers ikke har mulighed for at kommunikere med dig.

Beskyttelse af whistlebloweren

Du er som whistleblower beskyttet mod ansættelsesmæssige repressalier.

Klassificerede oplysninger

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så må du kontakte kontorchef Susanne Aamann eller kontorchef Stefan Kobbernagel telefonisk for at aftale nærmere.

Ekstern whistleblowerordning

Sideløbende med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens interne whistleblowerordning oprettes i regi af Datatilsynet en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning. Anvendelsesområdet for denne eksterne whistleblowerordning er identisk med den interne ordning. 

Du kan læse mere om de lovmæssige rammer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens whistleblowerordning i disse vejledninger:

Hent Justitsministeriets vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladse (pdf)
Hent Justitsministeriets vejledning for whistleblowere (pdf)

Kontaktoplysninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kontorchef Susanne Aamann, tlf. 4171 5285
Kontorchef Stefan Kobbernagel, tlf. 4171 5190
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Antal indberetninger, der har givet anledning
til politianmeldelse

0

0

0

0