Organisation

Eksperter og specialister i KFST

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vægter vi faglighed højt. Derfor har vi etableret en karrierevej som specialist eller ekspert for de medarbejdere, der i særlig grad investerer i at blive dygtige til deres faglige disciplin.

Konkurrencecenter for Detail, Industri, Primære erhverv og Sundhed (DIPS)

Mette Clausen
Specialist i konkurrencesager

Mette Clausen

 • Mette skal som specialist i konkurrencesager (særligt § 6/art. 101 og § 11/art. 102) bidrage til at sikre høj juridisk kvalitet i sagsbehandlingen lige fra sagernes opstart til deres afslutning.

 • Mette yder sparring til kolleger på tværs af centrene og underviser i relevante dele af konkurrenceretten både internt og eksternt. Mette fører desuden sager ved Konkurrenceankenævnet.

 • Mettes sparringsrolle sikrer, at hendes erfaringer med prioritering og tilskæring af sager, interessenthåndtering og opsøgende arbejde deles i konkurrencecentrene.

Forbrugerpolitisk Center (FORCE)

Poul Jensen
Ekspert i naturkatastrofeordninger og tilknyttede forsikrings- og erstatningsordninger

Poul Jensen

 • Poul har som ekspert det faglige ansvar for drift og udvikling af naturskadelovens katastrofeordninger. Poul tegner styrelsens faglige profil på området.

 • Det sker både gennem uddannelse af forsikringsselskabernes medarbejdere i naturskadeordningerne og gennem øvrig formidling af viden om naturkatastrofe-ordninger og tilknyttede forsikrings- og erstatningsordninger, både nationalt og internationalt.

 • Gennem deltagelse i WFCP (World Forum of Catastrophe Programmes) sikrer Poul bl.a. samtidig, at styrelsen er ajour med den internationale udvikling på naturkatastrofeområdet og tilknyttede forsikrings- og erstatningsordninger.

 • Som ekspert skal Poul medvirke til, at naturskadeordningerne og arbejdet med disse tilpasses og nyudvikles både som konsekvens af større naturskade-hændelser og som led i arbejdet med klimatilpasninger. Poul skal endvidere vedligeholde og udvikle samarbejdet med alle relevante interessenter.

 • Poul bidrager tillige til styrelsens tværgående politikudvikling og medvirker samtidig til at kvalitetssikre styrelsens lovproces i tråd med de løbende opgaver og udvikling på dette område.

Forbrugerpolitisk center (FORCE)

Catrine Normann
Specialist i adfærdsforsøg og undersøgelsesdesign

Catrine Normann

 • Catrine skal som specialist i adfærdsforsøg og undersøgelsesdesign være med til at sikre, at relevante adfærdsteoretiske forsøgsmetoder indgår aktivt i styrelsens arbejde. Som specialist bidrager Catrine med metodisk sparring på tværs af huset omkring undersøgelsesdesign og adfærdsforsøg.

 • Catrine vil, som specialist, være med til at bygge bro mellem styrelsen og fx forskningsmiljøer og andre nationale og internationale adfærdsmiljøer. Hun skal bidrage med at formidle og udbrede kendskabet til KFST’s undersøgelser og eksperimentelle værktøjskasse samt sikre at KFST er på forkant med nyeste metoder til at undersøge forbrugeradfærd.

Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF)

Nanna Vejen Snitkjær
Specialist i konkurrencesager med fokus på fusionssager

Nanna Vejen Snitkjær

 • Nanna Vejen Snitkjær skal som specialist i konkurrencesager med fokus på fusionskontrol bidrage til at sikre effektivitet og høj kvalitet i behandlingen af fusionssager, bl.a. ved at yde faglig sparring til nye og erfarne kolleger og ved at indgå som rutineret projektleder eller –deltager i komplekse sager. Nanna skal endvidere bidrage til at videreudvikle centrets processer og metoder.

 • Som specialist skal Nanna være med til at styrke samarbejdet med styrelsens interessenter, ligesom hun skal formidle styrelsens viden på fusionsområdet i relevante nationale og internationale sammenhænge.

Center for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces (KEP)

Martin Gravengaard
Ekspert i konkurrenceret

Martin Gravengaard

 • Martin skal som ekspert i konkurrenceret bl.a. sikre, at KFST er bekendt med og i stand til at anvende den nyeste juridiske viden inden for konkurrenceområdet og skal medvirke til at tegne KFST's faglige profil udadtil, herunder ved afholdelse af oplæg i konkurrenceretsforeningen, konkurrenceretlige konferencer og andre relevante nationale og internationale fora.

 • Som ekspert i konkurrenceret har Martin det faglige ansvar for juridiske peer reviews samt den konkurrenceretlige sparring på ankesager. Endvidere er Martin ansvarlig for sparring ift. særligt komplekse og/eller principielle konkurrenceretlige problemstillinger.

Center for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces (KEP)

Maria Wegener-Petersen
Specialist i konkurrenceret i en strafferetlig kontekst

Maria Wegener-Petersen

 • Maria skal som specialist i konkurrenceret i en strafferetlig kontekst bidrage til at sikre, at viden om strafferet og efterforskning tilgår konkurrencecentrene, og at konkurrenceretlig viden forankres i KEP.

 • Maria skal således bygge bro i krydsfeltet mellem efterforskning, konkurrenceret og straffeproces. Maria skal som specialist bidrage til at sikre, at de relevante juridiske problemstillinger er afdækket i styrelsens efterforskningssager og sager i straffeprocessen og bidrager desuden med udvikling og fastlæggelse af interne retningslinjer for håndtering af efterforskning og straffeproces i styrelsen. Som specialist er Maria med til at sikre en teoretisk forståelse af det strafferetlige og efterforskningsrelaterede arbejde i styrelsen.

Administrationssekretariatet (ADM)

Torben B. Olesen
Specialist i GDPR

Torben B. Olesen

 • Torben skal som specialist i persondataforordningen (GDPR) være primus motor i at sikre, at KFST overholder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 • Torben er persondataansvarlig i styrelsen. Han skal rådgive centrene om overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Ved brud på persondatasikkerheden er Torben ansvarlig for korrekt og effektiv håndtering af hændelsen. Han skal sikre, at styrelsen er ajour med den seneste viden om praksis på GDPR-området og best practise i forhold til at sikre overholdelse af reglerne. Han deltager i samarbejdsfora på ministerområdet og skal følge arbejdsgrupper i fx Statens It og Datatilsynet. Torben er også ansvarlig for koordinering af risikovurdering af processer og systemer.

 • Endelig har Torben en særlig rolle i forhold til at sikre, at styrelsens eksisterende og nye it-systemer overholder GDPR-reglerne i tæt samarbejde med de systemansvarlige.

Administrationssekretariatet (ADM)

Morten Ortmann
Specialist i finanslov, bevillinger og regnskab

Morten Ortmann

 • Morten skal som specialist i finanslov, bevillinger og regnskab sikre høj kvalitet i styrelsens bevillingssager, finanslovsbidrag og regnskab. Morten skal løbende opdatere viden om ændringer i regler og bedste praksis for budgetter og regnskab.

 • Desuden skal Morten i rollen som specialist indhente og anvende viden om de seneste teknologiske muligheder for at effektivere økonomifunktionens arbejde med budgetter og regnskab.

 • Morten skal som specialist bygge bro til eksterne netværk om finanslov, bevillinger og regnskab. Morten deltager bl.a. i netværk med øvrige statslige økonomifunktioner for at få inspiration til forbedringer af styrelsens økonomistyring og formidler viden til økonomiteamet.

Center for Markedsanalyse og Økonomi (MØK)

Jens Roat Kultima
Specialist i data science

Jens Roat Kultima

 • Jens skal som specialist bidrage til at styrelsen er på forkant med at anvende de nyeste metoder inden for data science med det formål at styrke håndhævelsen af konkurrenceloven. Jens rolle som specialist bliver både at bidrage til, at effektivisere interne arbejdsgange, men i høj grad også at sikre, at vi udvider vores værktøjskasse i forhold til eksempelvis interne dashboards, analyser og screening for karteller. Som specialist vil Jens fastholde og videreudvikle kompetencer indenfor bl.a. databearbejdning, dataanalyse, machine learning samt visualisering.

 • Jens skal vedligeholde og opbygge internationale netværk med forskere og andre konkurrencemyndigheder, der sikrer, at styrelsens arbejde med data science er på niveau med europæisk best practice. Netværkene bygges op og vedligeholdes gennem tætte relationer til andre data scientists i verden, og ved deltagelse i internationale konferencer og netværk. Derudover skal Jens også opbygge netværk til andre relevante nationale myndigheder og det danske forskningsmiljø.

Center for Markedsanalyse og Økonomi (MØK)

Louise Charlotte Willerslev-Olsen
Specialist i anvendt konkurrenceøkonomi

Louise Charlotte Willerslev-Olsen

 • Som specialist, der yder sparring på tværs af styrelsens centre, bidrager Louise til at sikre, at relevant praksis og forskning inden for konkurrenceøkonomi inddrages i styrelsens arbejde. Som specialist vil Louise medvirke til at sikre, at styrelsens afgørelser og analyser har et højt fagligt niveau, og at styrelsen som håndhævende myndighed er på forkant med at opsøge og anvende økonomiske og økonometriske modeller og metoder.

 • I den forbindelse har Louise også et ansvar for at styrke samarbejdet med nationale og internationale forsknings- og håndhævelsesmiljøer.

Center for Markedsanalyse og Økonomi (MØK)

Louise Kastfelt
Ekspert i anvendt konkurrenceøkonomi

Louise Kastfelt

 • Som ekspert i anvendt konkurrenceøkonomi skal Louise via sin sparring på tværs af styrelsens centre og i MØK bidrage til, at styrelsens afgørelser har et højt fagligt økonomisk niveau. Louises mangeårige erfaring fra en række forskellige konkurrenceøkonomiske roller skal bidrage til, at KFSTs håndhævelse på det økonomiske område er på linje med international best practice samt fungere som bindeled til anvendelsen af økonometriske analyser i styrelsens afgørelser. Som en del af dette arbejde vil Louise inddrage relevant viden - og trække på relevante ressourcer fra - sit internationale netværk.

Center for Vand (VAND)

Emil Heesche
Specialist i benchmarking

Emil Heesche

 • Emil skal som specialist i benchmarking udvide og formidle styrelsens værktøjskasse indenfor benchmarkingteknikker til brug for økonomiske analyser og økonomisk regulering. Emil skal bidrage til, at relevant praksis og forskning inden for benchmarking anvendes i styrelsens arbejde på et højt fagligt niveau. Specifik skal Emil blandt andet sikre, at den årlige benchmarkingmodel i VAND videreudvikles, så den forbliver blandt de modeller, der refereres til i benchmarkinglitteraturen som værende best practice.

 • Emil skal vedligeholde og opbygge internationale netværk med forskere og andre forsyningsregulatorer for at sikre, at vores benchmarkingteknik-ker er på niveau med best practice. I tillæg skal Emil blandt andet igen-nem oplæg på relevante konferencer, udgivelse af artikler og lign. bidrage til, at det internationale forskningsmiljø bliver interesseret i at anvende vores data og know-how i forbindelse med analyser og forskning mv. Emil skal således understøtte opnåelsen af VANDs strategiske pejlemær-ke om, at VAND er internationalt anerkendt inden for økonomisk analyse og benchmarking på vores område, og at der i KFST, nationalt og interna-tionalt er efterspørgsel efter det, vi kan. Slutteligt skal Emil fastholde vores relationer til de nationale forskningsmiljøer med henblik på udvik-ling og for at sikre kendskab til styrelsens arbejde med benchmarking, herunder med henblik på rekruttering blandt de studerende.

Forbrugerpolitisk Center

Johannes Schuldt-Jensen
Specialist i digital forbrugeradfærd

Johannes Schuldt-Jensen

 • Johannes skal som specialist i digital forbrugeradfærd sikre, at styrelsens analyser af digitale forbrugerforhold forbliver solid og innovativ. Han skal ligeledes være et bindeled mellem styrelsens digitale kompetencer på konkurrence- og forbrugerområdet.

 • Johannes skal arbejde for, at styrelsens viden om digital teknologi og forbrugeradfærd er opdateret, og at styrelsen løbende forholder sig til nye problemstillinger for den digitale forbruger. Han skal desuden bidrage til, at styrelsens metodiske værktøjskasse er opdateret, og at styrelsen udnytter de muligheder, som teknologien tilbyder.

 • For at holde sig opdateret om, hvad forskere og virksomheder tænker om nye teknologier og deres anvendelsesmuligheder, skal Johannes løbende holde sig ajour ift. konferencer på det digitale område samt udbygge og vedligeholde sit internationale netværk.

Center for TECH

Kirstine Rødsgaard Madsen
Specialist i politikudvikling på tech-området

Kirstine Rødsgaard Madsen

 • Kirstine skal som specialist i politikudvikling på tech-området have det faglige ansvar for KFSTs politikudvikling på tech-området. Specialisten skal anvende sin viden til at sikre, at KFST kan komme med input og fagligt modspil i udviklingen af ny regulering og nye værktøjer på tech-området.

 • Rollen kræver et løbende kendskab til den nyeste udvikling og trends på tech-området med relevans for KFST. Rollen forudsætter også, at specialisten opbygger og plejer et bredt netværk, nationalt og internationalt - og formidler styrelsens viden på området i relevante sammenhænge, herunder i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere på området. Specialisten vil på sigt kunne være talsperson overfor medierne på udvalgte dele af tech-området.

Center for Byggeri, Energi, Transport og Service

Ann Riisgaard
Specialist i frit-valg i en konkurrenceretlig kontekst

Ann Riisgaard

 • Ann skal som specialist i frit-valg i en konkurrenceretlig kontekst bidrage til at sikre den bedst mulige prioritering af styrelsens ressourcer på fritvalgsområdet, samt bidrage til at sikre effektivitet og høj kvalitet i behandlingen af sager efter konkurrencelovens § 11 b. Ann skal blandt andet gøre dette ved at yde faglig sparring til nye og erfarne kolleger og ved at indgå som projektleder eller –deltager i komplekse sager på området. Ann skal endvidere videreudvikle centrets processer og metoder på fritvalgsområdet og etablere et nyt brancheteam for frit-valg med en selvstændig strategi for styrelsens arbejde på området.

 • Som specialist skal Ann være med til at styrke samarbejdet med styrelsens interessenter, ligesom hun skal formidle styrelsens viden på konkurrenceområdet i fora, som er relevante for anvendelsen af konkurrencelovens § 11 b. Ann skal sikre, at styrelsen har opdateret viden om retsområder og markedsforhold på de områder, hvor konkurrencelovens § 11 b finder anvendelse, henholdsvis hvor det på sigt eventuelt kunne overvejes, at konkurrencelovens § 11 b fremadrettet skal finde anvendelse.

Center for Markedsanalyse og Økonomi

Jesper Toelberg Bjerre
Specialist i økonomiske analyser i misbrugssager

Jesper Toelberg Bjerre

 • Jesper skal som specialist i økonomiske analyser i misbrugssager bidrage til, at styrelsens økonomiske analyser i sager om misbrug af dominerende stilling har et højt fagligt niveau. Jesper skal bl.a. være med til at sikre, at styrelsen har en økonomisk sammenhængende skadesteori, og at styrelsen tilgang til økonomiske analyser er i tråd med nyeste metoder og praksis Samtidig skal Jesper bidrage til, at de økonomiske værktøjer, som er udviklet til misbrugssager også bliver brugt i andre relevante sammenhænge som andre konkurrencesager og fusioner samt konkurrenceanalyser.

 • Jesper skal derudover vidensdele internt og eksternt, fx i internationale netværk med andre konkurrencemyndigheder og Kommissionen. Jesper skal også holde sig opdateret inden for den nyeste økonomiske forskning som er relevant for styrelsens behandling af misbrugssager.

Center for Offentlig Konkurrence

Katja Als
Specialist i udbudsret

Katja Als

 • Katja skal som specialist i udbudsret bidrage til at fastholde og udvikle den høje juridiske kvalitet i styrelsens sagsbehandling på det udbudsretlige område. Det vil fx ske gennem kvalitetssikring af produkter, sparring med kolleger, undervisning internt og eksternt, samt ved at følge og formidle ny praksis - særligt vedrørende EU sager, EU-domme, KLFU-kendelser og deres betydning både for styrelsens vejledningsarbejde og for Rådgivningsenheden.

 • Endvidere får Katja et særligt ansvar for at oplære nye medarbejdere inden for udbudsretten og i varetagelse af opgaven som ressortmyndighed for udbudsreglerne, der stiller store krav til faglighed, korrekthed og præcision i både vores mundtlige formidling og skriftlige produkter.