Øvrige nyheder

Østre Landsrets dom vedr. Deutz AG og Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet vil blive indbragt for Højesteret

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 givet tilladelse til, at Konkurrencerådet kan anke Østre Landsrets dom af 27. februar 2023, Deutz AG og Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet. Konkurrencerådet vil derfor indbringe sagen for Højesteret.

Sagen handler om, hvorvidt Deutz AG og selskabets officielle forhandler i Danmark, Diesel Motor Nordic A/S, i sommeren 2010 i strid med konkurrenceloven hindrede den danske virksomhed Fleco ApS i at modtage unikke Deutz-reservedele til brug for renovering af DSB’s IC3-tog. I juni 2013 traf Konkurrencerådet afgørelse om, at Deutz havde misbrugt sin dominerende stilling ved at nægte at levere motorreservedele til Fleco via sit forhandlernetværk. Rådet traf samtidig afgørelse om, at Deutz og Diesel Motor Nordic sammen havde lavet en konkurrencebegrænsende aftale om at forhindre Fleco i at importere reservedelene.

Østre Landsret har ved dom af 27. februar 2023 – efter forudgående stadfæstelse ved Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten – ophævet og hjemvist Konkurrencerådets afgørelse.

Konkurrencerådet har ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til anke til Højesteret, da rådet vurderer, at ankesagen rejser spørgsmål af principiel karakter i relation til markedsafgrænsning og den vertikale gruppefritagelses anvendelsesområde.

Læs yderligere om sagen

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.