Afgørelse

Nummer
BS-5308/2021-OLR

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler
  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Dom fra Østre Landret: Deutz AG og Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet - under anke

Østre Landsret har hjemvist en sag til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Sagen handler om, hvorvidt den tyske motorproducent Deutz AG og selskabets danske forhandler, Diesel Motor Nordic A/S, ulovligt har forhindret salg af reservedele til brug for renovering af DSB’s tog.

Landsretten skriver i sit resume af sagen:

”Landsretten fandt, at grundlaget for Konkurrencerådets markedsafgrænsning og vurdering af spørgsmålet om dominerende stilling var så mangelfuldt, at der var grundlag for at ophæve og hjemvise den del af Konkurrencerådets afgørelse, som angik Deutz AG’s misbrug af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102. Endvidere fandt landsretten, at det som følge af den mangelfulde markedsafgrænsning ikke var godtgjort, at markedsandelstærsklen i den dagældende vertikale gruppefritagelsesforordning var overskredet og dermed, at den adfærd, som Konkurrencerådet havde anset for at udgøre ulovlige konkurrencebegrænsninger, jf. konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, ikke var fritaget efter forordningen. Også den del af Konkurrencerådets afgørelse, som angik en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale, blev derfor ophævet og hjemvist til fornyet behandling ved Konkurrencerådet.”

Østre Landsret har hjemvist en sag til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Landsretten begrunder blandt andet hjemvisningen med, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst. Østre Landsret ophæver Konkurrencerådets afgørelse og pålægger Konkurrencerådet at betale parternes sagsomkostninger.

Sagen handler om, hvorvidt Deutz og selskabets officielle forhandler i Danmark, Diesel Motor Nordic, i sommeren 2010 i strid med konkurrenceloven hindrede den danske virksomhed Fleco i at modtage unikke Deutz-reservedele til DSB’s IC3-tog.

Tilbage i juni 2013 afgjorde Konkurrencerådet, at Deutz havde misbrugt sin dominerende stilling ved at nægte at levere motorreservedele til Fleco via sit forhandlernetværk. Rådet afgjorde samtidig, at Deutz og Diesel Motor Nordic sammen havde lavet en konkurrencebegrænsende aftale om at forhindre Fleco i at importere reservedelene.

Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af først Konkurrenceankenævnet og siden Sø- og Handelsretten.

Ankehistorik