Konkurrence

Udvalgsrapporter

En række rapporter og betænkninger har udgjort grundlaget for ændringerne af konkurrenceloven:

Rapport fra udvalget om konkurrencelovgivningen 2012

Anbefalinger om indførelse af fængselsstraf i kartelsager, generel forhøjelse af bødeniveauet for virksomheders og personers overtrædelser af loven og større inddragelse af virksomhederne i sagsprocessen. 

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne - 2008

Anbefalinger om nedsættelse af omsætningsgrænserne for anmeldelsespligtige fusioner og ændringer i sagsbehandlingen, herunder tidsfristerne for behandlingen af en anmeldt fusion.

Rapport fra udvalget om styrkelse af konkurrencelovgivningen - 2006

Anbefalinger om indførelse af straflempelsesregler i kartelsager, spejling af computere mv. samt administrative bødeforelæg.

Betænkning nr. 1297 om konkurrencelovgivningen i Danmark - 1995

Anbefalinger om indførelse af forbudsprincippet i dansk konkurrencelovgivning.