Konkurrence

Love og bekendtgørelser

Her findes konkurrenceloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver som uafhængig konkurrencemyndighed. Her findes også forarbejderne til konkurrenceloven, de rapporter og betænkninger, der har udgjort grundlaget for konkurrenceloven samt aftale om samarbejde mellem de nordiske lande i konkurrencesager.

Konkurrenceloven

En effektiv konkurrence gavner både virksomhederne og forbrugerne og styrker den samlede danske økonomi. En effektiv konkurrence er en vigtig forudsætning for, at vi kan have velfungerende markeder med et varieret udbud af varer af en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.

Konkurrenceloven er relevant for alle virksomheder og brancheforeninger. Den er også relevant for ansatte i virksomheder, dog mest dem, som har kontakt med konkurrenter.

Få mere viden om konkurrenceloven her

Loven indeholder to centrale forbud: Et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder (§ 6), og et forbud mod at virksomheder misbruger deres dominerende stilling (§ 11).

Konkurrenceloven indeholder også regler om fusionskontrol (§ 12) og konkurrenceforvridende offentlig støtte (§ 11 a).

Se Konkurrenceloven på retsinformation.dk

Bekendtgørelser i medfør af konkurrenceloven

Konkurrenceloven er præciseret i en række bekendtgørelser. Få en oversigt over bekendtgørelser på konkurrenceområdet her:

Bekendtgørelser, kronologisk oversigt 
Bekendtgørelser, emneopdelt oversigt 

Forarbejder til konkurrenceloven

Forarbejder er bemærkninger til et lovforslag. De forklarer, hvorfor et lovforslag bliver fremsat og hvad lovforslaget går ud på. Lovforarbejdet kan bruges til at fortolke lovgivningen.