Ofte stillede spørgsmål

Forhandler

Du skal altid være varsom med at udveksle oplysninger med dine konkurrenter. Din virksomhed må aldrig udveksle oplysninger, der kan hæmme konkurrencen på markedet.

Det betyder, at du ikke må udveksle oplysninger med konkurrenter om:

 • priser
 • mængder
 • kundeforhold
 • specielle salgsfremstød
 • introduktion af nye produkter på markedet.

Du må i de fleste tilfælde godt udveksle oplysninger med dine konkurrenter, hvis oplysningerne ikke handler om jeres strategier på markedet, men fx handler om:

 • information og vejledning om ny lovgivning
 • anbefalinger om at opfylde standarder for miljø og etik

Er du i tvivl om, hvorvidt du må dele en oplysning med din konkurrent, bør du altid søge vejledning – enten hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, din brancheforening eller din advokat.

Din leverandør må godt fastsætte vejledende udsalgspriser, hvis du frit kan:

 • fastsætte dine egne priser
 • give de rabatter, du vil
 • markedsføre dine egne priser.

Din leverandør må ikke forsøge   at påvirke dig til at tage en bestemt pris for varerne eller ydelserne.

Det er en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis din leverandør stiller krav til dig om at sælge varerne eller ydelserne til en bestemt pris. Så er der tale om bindende videresalgspriser, og det er forbudt. Derfor må din leverandør heller ikke straffe dig, fx ved at nægte dig varer eller ydelser, hvis du ikke følger den vejledende pris.

Nej, alle former for priskoordinering mellem dig og dine konkurrenter er forbudt.

Det er derfor overtrædelse af konkurrenceloven – og dermed strafbart – hvis I er flere virksomheder, der fx aftaler:

 • købs- eller salgspriser
 • kronebeløb, eller med hvilken procentsats I vil forhøje jeres priser – eller efter hvilket indeks
 • rabatter
 • lister med jeres salgspriser.

Nej, er I flere virksomheder på et marked, må I ikke lave aftaler om at opdele det mellem jer.

Det er fx strafbart at aftale, at din virksomhed sælger varer på Sjælland, mens en anden virksomhed tager sig af Fyn og en tredje af markedet i Jylland. En sådan aftale vil reelt sætte konkurrencen ude af kraft.

Du må heller ikke dele kundekredsen med en eller flere konkurrenter. Det er også strafbart, hvis I som konkurrenter fx aftaler, at I ikke vil handle med hinandens kunder.

I kan heller ikke aftale, at I hver især tager jer af forskellige kundekategorier – fx at du tager dig af kunder med mindre ordrer i en periode, mens din konkurrent tager sig af kunder med større ordrer i samme periode.

Ja, som forhandler har du lov til frit at sælge dine produkter eller ydelser på nettet. 

Din leverandør må ikke kræve, at du undlader at sælge dine varer på nettet, og leverandøren må heller ikke forhindre kunder i at kontakte dit webbutik for at købe dine varer.

Hvis du som forhandler har fået tildelt et område, hvor du er eneforhandler, vil det være en overtrædelse af konkurrencereglerne, hvis din leverandør kræver:

 • at du forhindrer kunder fra en anden forhandlers område i at handle i din webbutik
 • at du sørger for, at kunder fra en anden forhandlers område automatisk omdirigeres til leverandørens eller en anden forhandlers hjemmeside.

Ja, en leverandør må gerne tildele dig et bestemt eneforhandlingsområde, hvor du aktivt kan kontakte kunder. Ønsker du at kontakte kunder på en anden forhandlers område, er det op til leverandøren, om du kan indgå aftaler med kunder uden for dit område eller ej.

Går kontakten derimod den anden vej – dvs. kontakter en kunde fra en anden forhandlers område dig uopfordret, kan leverandøren ikke lovligt nægte dig at handle med kunden.

Ja, det er altid ledelsen i din virksomhed, der bærer ansvaret for, at din virksomhed overholder loven. Er overtrædelsen sket, fordi en medarbejder har handlet i strid med loven og uden den øverste ledelses kendskab, bærer virksomheden også ansvaret.

Overtræder din virksomhed konkurrenceloven, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udstede et påbud om, at alle ulovlige aftaler skal ophøre med det samme. Senere vil domstolene  kunne give din virksomhed en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne. 

Ikke bare din virksomhed, men også ledelsen, kan blive idømt en bøde for overtrædelser af konkurrenceloven. I særligt grove tilfælde kan ledelsen blive idømt fængselsstraf.

De virksomheder eller forbrugere, der har lidt et tab på grund af overtrædelserne, kan også rejse erstatningskrav mod din virksomhed.

Ja, alle vores afgørelser bliver offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Hvis domstolene senere idømmer virksomheden en bøde, bliver det også offentliggjort på hjemmesiden. 

Er der tale om overtrædelser, der kun påvirker konkurrencen i Danmark, hører det under konkurrenceloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anvender EU-konkurrencereglerne, når der er tale om overtrædelser, der også kan påvirke samhandlen med EU’s medlemsstater. Fx hvis et kartel indgået i Danmark også påvirker markedet i Sverige og Tyskland.

Er der tale om en overtrædelse, der påvirker samhandlen mellem flere EU lande – typisk mere end tre lande – vil Europa-Kommissionens konkurrencemyndighed behandle sagen.

Europa-Kommissionen kan også pålægge virksomheder bøder for overtrædelse af EU-konkurrencereglerne, og bøderne er væsentligt højere end de danske bøder.

Læs mere om konkurrenceregler i EU hos Kommissionen

Karteller er forbudt. Og det er der en god grund til: De skader den frie konkurrence på markedet og de lovlydige virksomheder, de skader forbrugerne og samfundet som helhed.

Der er f.eks. tale om karteller, når konkurrenter aftaler:

 • Hvilke priser, der skal gælde for deres varer, eller hvilke rabatter de giver – eller ikke giver.
 • Hvor meget de må producere eller sælge. Det er ulovligt, fordi det kan begrænse udbuddet af varer, så virksomhederne derfor kan holde priserne kunstigt oppe.
 • At fordele kunder imellem sig, fx dele markedet geografisk, eller aftale hvem, der må sælge til hvilke kunder og hvor.
 • At koordinere tilbud på en opgave med hinanden eller på forhånd aftale hvem, der skal vinde en ordre.

Det er strafbart at indgå kartelaftaler.

Læs mere om karteller her.

Du kan få mere at vide på flere måder. Du kan bl.a. finde information og vejledninger om konkurrenceloven her på hjemmesiden.

Har du et spørgsmål og ønsker vejledning om konkurrencereglerne fra en medarbejder i styrelsen, kan du finde en relevant medarbejder her.

Hvis du opdager eller bliver tippet om mulige brud på konkurrenceloven, så kontakt os gerne hurtigst muligt. Jo før vi får et tip, jo bedre, da det kan sætte en stopper for de økonomiske tab lovlydige virksomheder og forbrugerne udsættes for, når karteller opererer på markederne.

Afgørende beviser i form af e-mails eller breve kan let bortskaffes. Det er derfor vigtigt, at vi bliver orienteret om en sag, før den er offentligt kendt.

Vil du ud af et kartel, og ønsker du at samarbejde, så skal du vide, at den første, der kommer til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med nye, afgørende oplysninger, der afslører et kartel, kan slippe for sanktioner.

Du kan kontakte vores efterforskningsafdeling på telefon 41 93 94 95 eller du kan kontakte os anonymt. 
Læs mere om dine kontaktmuligheder.

Vi beskytter og behandler alle personlige oplysninger forsvarligt.

Leniencyprogrammet i konkurrenceloven giver mulighed for helt at slippe for bøder og/eller fængselsstraf for at have deltaget i et kartel eller at få sanktionen nedsat. For virksomheder hedder ordningen bødelempelse, og for fysiske personer kaldes det sanktionslempelse (sanktionslempelse omfatter både fængsels- og bødestraf). Samlet kaldes ordningen for leniency.

Fritagelse for bøde og/eller fængsel betyder, at virksomheden eller den pågældende person ikke bliver sanktioneret for at have deltaget i kartellet. Hvis betingelserne for at slippe for sanktioner ikke er opfyldt, kan en bøden til den pågældende virksomhed eller person blive nedsat.

Tilbuddet om leniency kan hjælpe med til at lette afsløringen af karteller. Erfaringerne viser, at muligheden for leniency har en stor præventiv effekt. Det giver bedre muligheder for at opdage karteller, da alle virksomheder har mulighed for at henvende sig til myndighederne og give oplysninger om et kartel, de har deltaget i, og søge om leniency.

Både virksomheder og personer kan søge om fritagelse for sanktioner. Det centrale er, at ansøgeren er den første, og at ansøgeren giver myndighederne oplysninger om et kartel, som ikke tidligere var kendt.

Læs mere om vilkårene for leniency

For så vidt angår prisaftaler, markedsdelingsaftaler og ikke mindst tilbudskoordinering, er der ofte indikationer, som kan vække mistanke om, at der er noget er galt. 

Her er fire typiske eksempler, men der findes mange flere:

Prisaftaler: En leverandør nægter at levere varer til dig, før du stopper med at fastsætte tilbud selv og følger leverandørens faste priser.

Markedsdeling: Du bliver henvist til én bestemt leverandør og kan ikke vælge frit, når du kontakter et firma.

Produktionsbegrænsning: Det viser sig, at der kun er et begrænset antal produkter eller ydelser, du kan aftage.

Tilbudskoordinering: En tilbudsgiver afslører kendskab til en konkurrents budafgivelse, før den eventuelt bliver offentligt kendt.

Du kan altid ringe til vores hotline med et tip, og du kan sende en skriftlig klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis du opdager, at der sker overtrædelser af konkurrenceloven.

Kontakt vores efterforskningsafdeling direkte på telefon 41 93 94 95. 

Har du et spørgsmål og ønsker vejledning om konkurrencereglerne fra en medarbejder i styrelsen, kan du finde en relevant medarbejder her.

Hvis din klage handler om konkurrencebegrænsende adfærd, der også vedrører andre lande i EU, tager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stilling til, hvilke regler der skal anvendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan også sende klagen videre til EU-Kommissionen eller til én af de andre EU-medlemsstaters konkurrencemyndigheder, hvis det er relevant.

Adresse:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby