Onlineplatforme

Pålidelig indberetter af ulovligt indhold

Pålidelige indberettere ("trusted flaggers") er uafhængige eksperter, der spiller en vigtig rolle i at sikre, at onlineplatforme fjerner ulovligt indhold fra deres tjenester.

For at blive udpeget som en pålidelig indberetter skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

  1. Ekspertise og kompetence: Ansøgeren skal dokumentere særlig viden og færdigheder til at identificere og rapportere ulovligt indhold indenfor et nærmere afgrænset område. Dette kan fx dokumenteres ved fremlæggelse af årsberetning, publikationer, vedtægter, beskrivelse af antal medarbejdere og deres ekspertiser. Ansøgerens ekspertise skal afgrænses fagligt og geografisk, dvs. det skal beskrives hvilken lovgivning, som ansøgeren har ekspertise indenfor, og i hvilke EU-medlemslande ansøgeren påtænker at udøve sine aktiviteter.
  2. Uafhængighed: Ansøgeren skal være uafhængig af enhver udbyder af onlineplatforme. Dette kan fx dokumenteres ved beskrivelse af interne beslutningsprocedurer, fremsendelse af bestyrelses– eller ledelsesstruktur og transparens i forhold til finansiering.
  3. Omhyggelig og objektiv rapportering: Ansøgeren skal udføre sine aktiviteter med omhu, nøjagtighed og objektivitet med henblik på at indsende anmeldelser. For at dokumentere dette skal ansøgeren beskrive sine processer og tekniske hjælpemidler, der anvendes i forbindelse med identificering, vurdering og anmeldelse af ulovligt indhold. Ansøgeren skal beskrive, hvordan interne procedurer sikrer objektivitet både for så vidt angår organisationen som helhed og for de enkelte medarbejdere.
  4. Årlige rapporter: Ansøgeren skal indsende årlige rapporter om de foretagne anmeldelser til koordinatoren for digitale tjenester, der har udpeget dem, og disse rapporter skal også offentliggøres. Rapporten skal indeholde bestemte oplysninger, som fremgår af DSA artikel 22, stk. 3.

Status som pålidelig indberetter vil som udgangspunkt blive tildelt organisationer eller enheder – og ikke enkeltpersoner. DSA-tilsynet opfordrer individuelle rettighedshavere til at foretage anmeldelser af ulovligt indhold til onlineplatforme via en pålidelig indberetter, der repræsenterer kollektive interesser. Individuelle rettighedshavere er dog ikke afskåret fra at kunne blive pålidelige indberettere.  

Eksempler på mulige indberettere

Pålidelige indberettere kan eksempelvis være:

  • offentlige organer, som nationale retshåndhævende myndigheder eller EU's Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), der fx indberetter i forbindelse med terrorrelateret indhold,
  • organisationer, der er en del af INHOPE-netværket, og som håndterer anmeldelser via hotlines om børnemisbrugsmateriale, eller organisationer, der rapporterer ulovlige, racistiske og fremmedfjendske udtalelser online, eller
  • erhvervssammenslutninger, der varetager deres medlemmers interesser.

Ved vurderingen af om en individuel rettighedshaver opfylder betingelserne for at blive pålidelig indberetter, vil DSA-tilsynet bl.a. lægge vægt på, at ansøgeren kan dokumentere opfyldelse af kravene om objektivitet og ekspertise. Dokumentation herfor kan fx være rapporter om ansøgers tidligere indberetningsaktiviteter, herunder hvor mange anmeldelser ansøgeren har foretaget, og om disse er imødekommet af platformen eller ej.

Hvis din organisation eller enhed ønsker at blive pålidelig indberetter, skal organisationen eller enheden indsende en ansøgning til det danske DSA-tilsyn via linket nedenfor.

Når DSA-tilsynet har godkendt en ansøgning om status som pålidelig indberetter, skal alle onlineplatforme, som er omfattet af DSA, respektere denne status.

Onlineplatformene skal herefter følge de forpligtelser, de har, over for den pålidelige indberetter.

 

Onlineplatforme skal:

  • sikre sig, at de løbende er opmærksomme på Europa-Kommissionens oversigt over hvilke organisationer m.v., der er udpeget som pålidelige indberettere,
  • prioritere anmeldelser fra pålidelige indberettere, og
  • oplyse koordinatoren for digitale tjenester (i Danmark er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) om pålidelige indberettere, der har indgivet et betydeligt antal anmeldelser, der ikke er tilstrækkeligt underbyggede.

DSA-tilsynet kan tilbagekalde en godkendelse af status som pålidelig indberetter, hvis denne ikke længere opfylder alle de nævnte betingelser.

 

Kontakt DSA-tilsynet

Det danske DSA-tilsyn fører tilsyn med, at digitale formidlingstjenester, der har hovedforretningssted i Danmark, overholder DSA.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som DSA-tilsyn i Danmark. Du kan kontakte os, hvis du fx har spørgsmål om DSA eller om tilsynets arbejde.

 

Skriv til DSA-tilsynet

Lovgrundlag

Forordninger er bindende og indfører rettigheder og pligter på lige fod med dansk lovgivning. DSA har derfor direkte virkning i EU’s medlemslande.

 

Læs forordning om digitale tjenester (DSA)

 

En dansk lov supplerer DSA ved at udpege Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at føre tilsyn med og håndhæve forordningen i Danmark. 

 

Læs lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester