Afgørelse

Nummer
BS-73/2014-SHR

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler
  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Dom fra Sø- og Handelsretten: Deutz AG og Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet - anket til landsret

Sø- og Handelsretten har afgjort, at den tyske motorproducent Deutz AG og selskabets danske forhandler, Diesel Motor Nordic A/S, ulovligt har forhindret salg af reservedele til brug renovering af DSB’s IC3-tog.

Dommen  er offentliggjort 12. februar efter fortrolighedsspørgsmål er afklaret

I dommen skriver Sø- og Handelsretten:

”.. at Deutz i sommeren 2010 iværksatte leveringsnægtelse og hindring af parallelhandel til Fleco af de unikke reservedele med henblik på at forhindre Fleco i at opfylde sin kontrakt med DSB.”

”.. at Deutz har misbrugt sin dominerende stilling ved konsekvent og systematisk at have forhindret parallelhandel med unikke Deutz-reservedele til Fleco og ved at have iværksat leveringsnægtelse af samme, jf. konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102.”

”På den anførte baggrund tiltræder retten af de af Konkurrenceankenævnet anførte grunde i det hele, at DMN og Deutz i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101 indgik en aftale om hindring af parallelimport og passivt salg af reservedele fra Deutz’ forhandlernetværk, herunder Equipco, til brug for renovering og vedligehold af DSB’s TCD2015-motorer, og at denne aftale havde til formål at begrænse konkurrencen.”

”Retten tiltræder, at der ikke er påvist tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper eller sagsbehandlingsfejl i øvrigt, som kan have konsekvenser for gyldigheden af den indbragte afgørelse. Retten tiltræder endvidere, at de nedlagte påbud ikke er for vidtgående.”

Sagen handler om, at Deutz og selskabets officielle forhandler i Danmark, Diesel Motor Nordic, i sommeren 2010 hindrede den danske virksomhed Fleco i at modtage unikke Deutz-reservedele til DSB’s IC3-tog.

Deutz og Diesel Motor Nordic forsøgte via leveringsnægtelse og hindring af parallel handel at hindre Fleco i at indkøbe reservedele, der var nødvendige for renoveringen af IC3-motorerne. Deutz og Diesel Motor Nordic ønskede dermed at presse DSB til at i stedet at købe reservedelene hos Diesel Motor Nordic.

Tilbage i juni 2013 afgjorde Konkurrencerådet, at Deutz havde misbrugt sin dominerende stilling ved at nægte at levere motorreservedele til Fleco. Rådet afgjorde samtidig, at Deutz og Diesel Motor Nordic sammen havde lavet en konkurrencebegrænsende aftale om at forhindre Fleco i at importere reservedelene.

I december 2013 blev Konkurrencerådets afgørelse stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, hvorefter Deutz og Diesel Motor Nordic indbragte sagen for Sø- og Handelsretten.

Retssagen har verseret ved Sø- og Handelsretten siden januar 2014, blandt andet på grund af skriftveksling vedrørende udformning af syn og skøn samt udpegning af skønsmænd.

De danske konkurrencemyndigheder har haft et samarbejde om sagen med konkurrencemyndighederne i Tyskland, Sverige og Holland. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har blandt andet deltaget i kontrolbesøg i de pågældende lande.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldte i december 2013 Deutz og Diesel Motor Nordic til politiet for strafferetlig forfølgelse af overtrædelsen.

Ankehistorik