Udbudsregler

Tærskelværdier 2024 og 2025

Se tærskelværdierne for offentlige udbud i 2024 og 2025. Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.

Bemærk!

Det er kun udbud offentliggjort efter den 1. januar 2024, der er omfattet af de nye tærskelværdier.

Skal du offentliggøre et udbud i indeværende år, dvs. til og med 31. december 2023 og med eventuel levering af ydelsen eller varen i 2024, skal du anvende tærskelværdierne for 2022 og 2023.

Gå til Tærskelværdier 2022 og 2023

Ved Europa-Kommissionens delegerende forordning (EU) 2023/2495, (EU) 2023/2496, (EU) 2023/2497 og (EU) 2023/2510 af 15. november 2023, er tærskelværdierne for udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2024. 

Europa-Kommissionen har den 16. november 2023 i meddelelse C/2023/902 offentliggjort følgende tærskelværdier, der træder i kraft fra den 1. januar 2024.

Se Europa-Kommissionens meddelelse af 16. november 2023 (europa.eu)

Udbud efter direktiver:

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   

Almindelige tjenesteydelser:

1.064.177 kr.

1.644.638 kr.

Delydelser: 

595.344 kr.

595.344 kr.

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III):       

5.581.350 kr.

5.581.350 kr.

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer

   

Vareindkøb: 

1.064.177 kr.

1.644.638 kr. 

Delydelser: 

595.344 kr.

595.344 kr.

Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                              

1.064.177 kr.

 

Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: 

1.644.638 kr.

 

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

41.212.688 kr.

41.212.688 kr.

Delarbejder:

7.441.800 kr. 

7.441.800 kr.

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

 

Statslige/regionale/kommunale

myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser: 

3.296.717 kr.

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII):                                    

7.441.800 kr. 

Bygge- og anlægsarbejder:

41.212.688 kr.

Delydelser (tjenesteydelser og varer):

595.344 kr.

Delarbejder (bygge- og anlæg):

 7.441.800 kr.

 

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Direktiv 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:    

3.296.717 kr. 

Bygge- og anlægsarbejder:

41.212.688 kr. 

Delydelser (tjenesteydelser og varer):    

595.344 kr. 

Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.441.800 kr. 

 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU

 

Koncessionskontrakter:

41.212.688 kr. 

 

GPA-aftalen

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.