Udbudsregler

Tærskelværdier 2022 og 2023

Se de gældende tærskelværdier for offentlige udbud. Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2021/1952/EU, 2021/1953/EU, 2021/1951/EU og 2021/1950/EU af 10. november 2021, er tærskelværdierne for udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2022.

EU-Kommissionen har den 11. november 2021 i meddelelse 2021/C 457/01 (pdf) offentliggjort følgende tærskelværdier, der træder i kraft fra 1. januar 2022.

Udbud efter direktiver:

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   
Almindelige tjenesteydelser:

1.043.126 kr.

1.601.944 kr.

Delydelser: 

596.072 kr.

596.072 kr.

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III):       

5.588.175 kr.

5.588.175 kr.

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer

   
Vareindkøb:  1.043.126 kr. 1.601.944 kr.
Delydelser:  596.072 kr. 596.072 kr.
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                               1.043.126 kr.  
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.:  1.601.944 kr.  

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

40.100.744 kr.

40.100.744 kr.

Delarbejder:

7.450.900 kr.

7.450.900 kr.

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

 

Statslige/regionale/kommunale

myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:  3.211.338 kr.
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII):                                      7.450.900 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 40.100.744 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.072 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.450.900 kr.

 

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Direktiv 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:    

3.211.338 kr.

Bygge- og anlægsarbejder:

40.100.744 kr.

Delydelser (tjenesteydelser og varer):    

596.072 kr.

Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.450.900 kr.

 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU

 

Koncessionskontrakter:

40.100.744 kr.

 

GPA-aftalen

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.