Skip navigation

Udbudsregler

Den 1. januar 2016 trådte en række forskellige love og bekendtgørelser om udbud af offentlige indkøb i kraft. Få her en samlet oversigt over de gældende udbudsregler.

Udbudsloven

Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet og regulerer indgåelse af offentlige kontrakter over tærskelværdien. Udbudsloven fastsætter også regler for indgåelse af offentlige kontrakter under tærskelværdien.

Udbudsloven

The Public Procurement Act - engelsk oversættelse af udbudsloven

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation

Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse.

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer indgåelse af offentlige  bygge- og anlægskontrakter under tærskelværdien. Bemærk, at udbudslovens § 198 har indført en række ændringer i tilbudsloven, hvor bl.a. afsnit II er ophævet pr. 1. januar 2016. 

Tilbudsloven

Bekendtgørelse om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter tilbudsloven

Lov om Klagenævnet for Udbud

Lov om klagenævnet for udbud regulerer klageadgangen i forbindelse udbud af offentlige kontrakter. Loven giver mulighed for, at klagesager kan behandles ved Klagenævnet for Udbud.

Lov om klagenævnet for udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Bekendtgørelsen implementerer forsyningsvirksomhedsdirektivet. Forsyningsvirksomhedsdirektivet regulerer indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Konsessionsdirektivet

Bekendtgørelsen implementerer koncessionsdirektivet. Koncessionsdirektivet regulerer indgåelse af koncessionskontrakter, det vil sige kontrakter, hvor en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og til den indtjening, dette kan medføre, fx etablering af en bro og medfølgende broafgifter. 

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter

Bekendtgørelse om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III

Bekendtgørelsen fastlægger, at annoncering af indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse skal annonceres på Udbud.dk. Derudover indeholder bekendtgørelsen nærmere bestemmelser om muligheden for offentlige ordregivere til at modtage tilbud elektronisk.
 
Bekendtgørelse om offentlige indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

En række kontrakter inden for forsvars- og sikkerhedsområdet skal ikke følge udbudsloven, men i stedet vurderes efter Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet.

Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet

Rettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU

Ændringsbekendtgørelse som følge af Kroations indtrædelse i EU

Udbudslovsudvalget

Regeringen nedsatte i juni 2013 Udvalg om dansk udbudslovgivning (Udbudslovsudvalget). I december 2014 udgav Udbudslovsudvalget: Rapport fra udvalg om dansk udbudslovsgivning. 

Den daværende erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V), fremsatte den 7. oktober 2015 forslag til Udbudsloven. Folketinget vedtog den 19. november 2015 det nye regelsæt.

Sidst opdateret: 5. september 2018


VEJLEDNINGER OG ANALYSER

VIL DU VIDE MERE?

Se oversigten med styrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser af offentlig konkurrence. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.