Skip navigation

Bøde på 5 millioner kroner i nedrivningssag

08. februar 2019

Retten i Hillerød har idømt nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning ApS en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere har samtidig fået bøder på hver 125.000 kroner. Virksomheden har udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter i 11 tilfælde.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Sagen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er faldet dom i flere andre sager. Virksomhederne har udvekslet priser på forskellige nedrivningsopgaver, og dermed lavet ulovlig tilbudskoordinering. Deres adfærd svækker konkurrencen til skade for alle dem, der har fået udført nedrivningsopgaverne.”

Retten i Hillerød skriver blandt andet i dommen:

”Det kan således lægges til grund, at [ledende medarbejder A og ledende medarbejder B] begge som ledende medarbejdere var vidende om og indforståede med, at der var tale om fremsendelse af lånepriser, og det må have stået disse tiltalte klart, at der herved var tale om en tilbudskoordinering og dermed en samordnet praksis, som efter sin art havde til formål at begrænse konkurrencen ved at hindre, begrænse eller fordreje den reelle konkurrencesituation, idet de involverede horisontale og sædvanligvis konkurrerende virksomheder dermed ikke konkurrerede. Forbuddet i konkurrencelovens § 6, rammer også en sådan adfærd, selvom der ikke faktisk har fundet en påvirkning sted. Overtrædelsen må således tilregnes de tiltalte som forsætlig.

(…)

CMP Nedrivning ApS’ forsæt er knyttet til [ledende medarbejder A og ledende medarbejder Bs] forsæt, og CMP Nedrivning ApS er derfor skyldig efter anklageskriftet i forhold 1-11, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3.”

Retten har ved fastsættelsen af størrelsen på bøden til virksomheden taget hensyn til koncernomsætningen og skriver desuden:

”Retten har således lagt vægt på, at der er 10 forhold til pådømmelse efter den tidligere lovgivning, og at disse 10 forhold er begået over en periode på ca 1 ½ år, samt alene ét forhold af kortere varighed til pådømmelse efter de skærpede regler fra 2013, og at samtlige forhold er begået forsætligt med en samlet entreprisesum på 11-12 mio. kr. Retten har videre lagt vægt på, at CMP rent faktisk vandt opgaven i forhold 11 og må antages at have opnået en økonomisk gevinst, og at forholdet derfor – trods det, at der alene er tale om en entreprisesum på ca [x] kr. - kan karakteriseres som en alvorlig overtrædelse. Der foreligger hverken skærpende eller formildende omstændigheder.”

I perioden fra september 2011 til oktober 2013 har virksomheden CMP Nedrivning i 11 tilfælde koordineret tilbud med konkurrenter. Det har Retten i Hillerød afgjort. Retten idømmer CMP Nedrivning en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere får bøder på hver 125.000 kroner. Den ene er dømt for at have deltaget i alle 11 forhold, mens den anden har deltaget i fem af forholdene.

Overtrædelserne er sket i forbindelse med nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder. Størstedelen i Nordsjælland og København.

Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i april 2016 sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

I sagskomplekset er flere nedrivningsvirksomheder tiltalt for at have koordineret tilbud i perioden fra maj 2011 til oktober 2013. Der ventes domme i de øvrige sager i løbet af de kommende måneder.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs dommen her

Billede af Jakob Hald i trykkvalitet