2x4 millioner kroner i bøde for at undgå fusionskontrol

04. juli 2018

Energiselskaberne SEAS-NVE og Syd Energi (i dag kaldet SE) har hver betalt en bøde på 4 millioner kroner for ikke at have anmeldt en fusion, som var omfattet af reglerne om fusionskontrol. De to selskaber henvendte sig selv til myndighederne om sagen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald siger:

”Der var tale om en fusion og derfor skulle de to energiselskaber have anmeldt deres fælles overtagelse af et tredje selskab i 2012. Det er afgørende for en effektiv fusionskontrol, at vi får mulighed for at kontrollere større fusioner, før de gennemføres. Når en fusion ikke anmeldes, som den skal, er det alvorligt, fordi både erhvervsliv og forbrugere kan lide skade.”

De to energiselskaber SEAS-NVE og Syd Energi har hver vedtaget en bøde på 4 millioner kroner. Bøderne betaler de for forsætligt eller groft uagtsomt at have:

  • undladt at anmelde en anmeldelsespligtig fusion
  • gennemført fusionen før myndighedernes godkendelse i sommeren 2017.

Tilbage i 2012 undlod de to energiselskaber SEAS-NVE og Syd Energi at anmelde deres fælles overtagelse af selskabet ChoosEV til konkurrencemyndighederne. ChoosEV, der leverer ladeløsninger til elbiler, skiftede kort efter navn til Clever.

Bødernes størrelse tager hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og energiselskabernes omsætning. Det har været en formildende omstændighed, at de to energiselskaber selv henvendte sig til myndighederne i februar 2017 og erkendte overtrædelsen.

Efter forudgående drøftelser modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en forenklet anmeldelse af fusionen den 14. august 2017, og fusionen blev godkendt uden indgreb den 23. august 2017.

Syd Energi har siden solgt hele sin ejerandel i Clever.

Læs bødeforelæg Syd Energi

Læs bødeforelæg SEAS-NVE

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Dansk fusionskontrol
  • En fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis virksomhederne tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af dem hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr.

  • Det er en fusion, når flere virksomheder slår sig samme, eller hvis én eller flere virksomheder får kontrol over hele eller dele af en anden virksomhed.

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse, og fusionsgebyret er betalt.

  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.