Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Marius Pedersen A/S’ erhvervelse af enekontrollen over FKSSlamson A/S og Perma ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af Marius Pedersen A/S’ erhvervelse af enekontrollen over FKSSlamson A/S og Perma ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Marius Pedersen A/S ved en aktie- og anpartsoverdragelse alle kapitalandele i hhv. FKSSlamson A/S og Perma ApS.

Marius Pedersen A/S driver virksomhed indenfor affalds- og ressourceindustrien, herunder overordnet i) en række serviceydelser i forbindelse med håndtering af affald og genanvendelse, herunder slamsugning, ii) produktion i forbindelse med forbehandling og sortering af affald, iii) handel med genanvendelige ressourcer og affald samt iv) drift af en mindre entreprenørafdeling.

FKSSlamson A/S driver virksomhed indenfor kloakservice, herunder overordnet i) slamsugning & spuling, ii) TV-inspektion af kloakledninger, iii) industriservice, herunder industrispuling, tørstof-sugning, trykprøvning af tanke, iv) tømning af KSA-anlæg (Kombineret Slamsuger- og Afvandingsanlæg) og v) No-dig ledningsvedligeholdelse.

Perma ApS driver virksomhed med udlejning af primært erhvervsejendomme, primært til FKSSlamsom A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. august 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Marius Pedersen/FKSSlamson

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.