Skip navigation

Vil du være ekstern rådgiver for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i det internationale konkurrencenetværk ICN?

10. december 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger eksterne rådgivere (NGA’er) til at deltage i ICN’s arbejdsgrupper for karteller, misbrug af dominerende stilling, fusioner og konkurrencefremmende tiltag (”advocacy”).

Internationalt netværk mellem konkurrencemyndigheder

Det internationale konkurrencenetværk (ICN) er et verdensomspændende netværk af konkurrencemyndigheder. Det består i dag af 137 konkurrencemyndigheder fra mere end 120 forskellige jurisdiktioner inklusive Europa-Kommissionen. Målet med netværket er at udveksle erfaringer om anvendelse af konkurrenceregler og arbejdsmetoder. Derudover bidrager netværket til sikre konsensus og harmonisering baseret på gode konkurrencepolitiske principper og til at fremme et effektivt internationalt samarbejde.

Inden for rammerne af ICN’s arbejdsgrupper arbejdes der bl.a. med anbefalinger og vejledninger. Derudover arrangeres der workshops, seminarer og konferencer. Arbejdet i netværket sker derudover igennem telefonkonferencer og andre webbaserede værktøjer. Hvert år afholder ICN en stor konference med ca. 500 deltagere, hvor arbejdsgrupperne drøfter og videreudvikler det, de har arbejdet med gennem året.

Bliv ekstern rådgiver i en af ICN’s arbejdsgrupper

Til arbejdet i ICN er der tilknyttet såkaldte ”Non-Governmental Advisors” (NGA), som repræsenterer erhvervslivet, forbrugerne og de akademiske verden. NGA’erne kan med deres baggrund bidrage til at sikre en høj kvalitet i ICN’s skriftlige produkter. De kan også deltage i drøftelse af aktuelle konkurrencerelaterede spørgsmål under de forskellige seminarer. NGA’erne udpeges af de respektive ICN-medlemmer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger nu eksterne rådgivere til at deltage i arbejdsgrupperne for karteller, misbrug af dominerende stilling, fusioner og konkurrencefremmende tiltag (”advocacy”).

  1. Kartelarbejdsgruppens fokus er, hvordan karteller opdages og modvirkes. Kartelgruppen består af to arbejdsgrupper, hvoraf den ene fokuserer på de juridiske rammer og den anden på metodespørgsmål.
  2. Misbrugsarbejdsgruppen arbejder med at øge forståelsen for spørgsmål, der relaterer sig til håndhævelsen af misbrug af dominerende stilling og med at skabe konvergens på dette område.
  3. Fusionsarbejdsgruppen ser særligt på, hvordan man kan ensarte håndhævelsen på tværs af landegrænser samt lette sagsbehandlingen af fusionsanmeldelser.
  4. Arbejdsgruppen vedr. konkurrencefremmende tiltag (”advocacy”) arbejder med at udvikle værktøjer og anbefalinger med henblik på at øge effektiviteten i myndighedernes konkurrencefremmende aktiviteter.

Hver arbejdsgruppe ledes i fællesskab af repræsentanter fra tre forskellige konkurrencemyndigheder.

Mere information om ICN og de enkelte arbejdsgrupper findes her

Hvad forventes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens eksterne rådgivere?

For at blive ekstern rådgiver forventes det, at du er interesseret i de emner, der tages op i ICN-netværket. Du forventes at have en baggrund som jurist, økonom, forsker eller forbruger-, erhvervslivs- eller virksomhedsrepræsentant. Arbejdssproget er engelsk.

Udvælgelse af ansøgere vil ske ud fra en vurdering af, hvad ansøgerne kan bidrage med i forhold til sin professionelle tilknytning til konkurrenceområdet.

Afhængigt af de interesser, du giver udtryk for, vil du blive tilkoblet en arbejdsgruppe i netværket og kan følge og bidrage aktivt i arbejdsgruppens arbejde. Dette er ikke til hinder for, at du kan engagere dig i de øvrige arbejdsgruppers arbejde, hvis du ønsker det.

Den tid, du bruger på arbejdet, kan variere alt mellem nogle timer til nogle dage om måneden. Der ydes ingen økonomisk kompensation for arbejdet.

Deltagelsen er tidsbegrænset til 1 år fra 1. januar 2020 med mulighed for fornyet udpegning efter udløb.

Orienter os om din interesse

Hvis du er interesseret i at blive udpeget som ekstern rådgiver for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i ICN, bedes du skrive herom til Lotte Bredahl Fogh med angivelse af, hvilken arbejdsgruppe du er interesseret i at deltage i. Fristen herfor er 9. januar 2020.

Der vil senere komme et særskilt opslag om deltagelse i den store årlige ICN-konference til de NGA’er, der tilknyttes de enkelte ICN-arbejdsgrupper. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har normalt mulighed for at sende én NGA’er til den årlige ICN-konference.