Karteller

Slip for straf

Det er muligt helt at slippe for bøde- og fængselsstraf for at have deltaget i et kartel, hvis man samarbejder med konkurrencemyndighederne og opfylder en række betingelser – såkaldt straflempelse. Både virksomheder og fysiske personer kan ansøge.

Sådan ansøger du om straflempelse

Den bedste måde at søge om straflempelse på er at komme til et møde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Så kan styrelsen med det samme få de nødvendige oplysninger og give en kvittering for at have modtaget ansøgningen.

Du kan aftale et møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved at ringe direkte til en af de ansvarlige for straflempelse for karteller:

 • +45 4171 5190 Stefan Kobbernagel, kontorchef, stko@kfst.dk
 • +45 4171 5196 Maria Wegener-Petersen, specialkonsulent, mwp@kfst.dk
 • +45 4171 5079 Anita Vedsø Larsen, specialkonsulent, avl@kfst.dk

Du kan også sende en mail (til alle de tre nævnte mail-adresser).

Du kan finde mere information om straflempelse og hvilke betingelser, der gælder, i vores vejledning om straflempelse nederst på siden.

Gå helt fri for straf

Det er muligt helt at slippe for bøde- og fængselsstraf for at have deltaget i et kartel, hvis:

 • Ansøgeren er den første af karteldeltagerne, som henvender sig til myndighederne med oplysninger om kartellet.
 • Ansøgerens oplysninger fører til kontrolundersøgelse, ransagning eller politianmeldelse mod de virksomheder, der deltager i kartellet. Hvis myndighederne allerede har foretaget kontrolundersøgelse eller ransagning vedrørende det pågældende forhold, kan ansøgeren alligevel slippe for straf, hvis myndighederne på baggrund af ansøgningen kan konstatere en overtrædelse i form af et kartel.
 • Ansøgeren samarbejder fuldt ud under hele sagen.
 • Ansøgeren senest ved ansøgningens indgivelse er ophørt med at deltage i kartellet.
 • Ansøgeren ikke har tvunget andre til at deltage i kartellet.

Få straffen nedsat

Hvis ansøgeren ikke er den første til at søge om straflempelse, kan straffen blive nedsat. Der gælder forskellige regler for nedsættelse af henholdsvis bøde- og fængselsstraf.

Nedsættelse af bødestraf:

 • Ansøgerens oplysninger skal indebære betydelig merværdi for myndighederne.
 • Ansøgeren skal samarbejde fuldt ud under hele sagen.
 • Ansøgeren skal senest ved ansøgningens indgivelse være ophørt med at deltage i kartellet.
 • Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet.

For ansøger nr. 2 kan bøden blive reduceret med 50% og for ansøger nr. 3 med 30%. Efterfølgende ansøgere kan få bøden reduceret med op til 20%.

Nedsættelse af fængselsstraf:

Det er op til domstolene at afgøre, om fængselsstraffen skal nedsættes, hvis ansøgeren medvirker til at opklare sagen.

Samarbejde

Det er vigtigt, at ansøgeren samarbejder loyalt med myndighederne under hele sagen. Det betyder bl.a., at ansøgeren skal give alle oplysninger og alt bevismateriale om kartellet og på ethvert tidspunkt stå til rådighed med en hurtig besvarelse af spørgsmål fra myndighederne. Ansøgeren må ikke give urigtige eller vildledende oplysninger, fortie faktiske forhold eller forvanske de oplysninger, der fremlægges. Ansøgeren må heller ikke gøre andre – herunder de øvrige karteldeltagere – opmærksomme på, at der er indgivet ansøgning om straflempelse.

Fortrolighed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ansøgninger om straflempelse fortroligt.

Hent materiale: