Hvad er betingelserne for at annullere et udbud?

Som udgangspunkt har ordregiver vide rammer til at beslutte at aflyse en udbudsprocedure. Dog må ordregiver ikke aflyse et udbud, hvis dette vil være i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, eller i øvrigt er usagligt begrundet.

En Højesteretsdom er kommet med en række ikke-udtømmende eksempler, hvor annullation af et udbud vil være sagligt:

  • Der er kun én egnet tilbudsgiver.
  • Der er sket fejl i udbudsproceduren.
  • Ordregiver ønsker, at der er et bredt internationalt felt af deltagere i en projektkonkurrence.
  • Ordregiver vurderer, at udbuddet ikke har medført et tilstrækkelig bredt konkurrencefelt.
  • Ændrede budgetmæssige og strukturelle forhold tilsiger det.
  • Ordregiver vurderer, at opgaven bedst varetages af ordregiver selv.

Ordregiver vil desuden, som udgangspunkt, kunne annullere et udbud, hvis tilbuddene er dyrere end hvad ordregiver har budget til. Det kan sandsynligvis betragtes som et sagligt hensyn, hvis ordregiver ikke har bevillingsmæssige muligheder for at indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver. Hvis tilbuddene overstiger myndighedens forventede udgiftsniveau med mere end en bagatelagtig størrelse kan det, på baggrund af praksis, anses for at være en saglig grund til at aflyse udbuddet.

Ordregiver kan annullere et udbud på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen.

Underretning

Hvis ordregiver beslutter sig for at aflyse udbudsproceduren, skal de berørte økonomiske aktører underrettes om beslutningen. Underretningen skal angive en begrundelse for, hvorfor udbudsproceduren er aflyst og afspejle de forhold, der har været bestemmende for aflysningen. Begrundelsen må ikke være usaglig, hvilket bl.a. indebærer, at den ikke må være i strid med de generelle principper om blandt andet ligebehandling. Et usagligt hensyn kunne eksempelvis være, at den ordregivende myndighed ikke ønsker at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver på grund af tilbudsgiverens nationalitet.

Desuden skal ordregiver annullere udbuddet på TED, hvilket gøres ved at anvende bekendtgørelsen om indgåede kontrakter del V.1, som angår oplysninger om afsluttet procedure. Til sidst skal ordregiver også udarbejde en skriftlig rapport, som redegør for, hvorfor der blev truffet beslutning om ikke at tildele en kontrakt.

Læs mere