Skip navigation

Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om priser

19. december 2013

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Baggrund
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage over konkurrencebegrænsning på markederne for planteværn, gødning, foder og premix. 

På baggrund af klagen gennemførte styrelsen en kontrolundersøgelse den 29. januar 2013.

Af det på kontrolundersøgelsen indhentede materiale fremgår det, at der har fundet en vis dialog sted mellem virksomheden og konkurrerende virksomheder, herunder om priser og kunder. Dele af materialet kan indikere, at der har foregået priskoordinering og kunde/markedsdeling.

Styrelsen finder det, på det foreliggende grundlag, ikke bevist, at virksomheden har indgået konkurrencebegrænsende aftaler og vil derfor ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i sagen.

På baggrund af sagen finder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dog anledning til at gøre virksomheden opmærksom på følgende:

Konkurrencereglerne
Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens § 6. Sådanne aftaler kan bestå i at fastsætte eller koordinere købs- og salgspriser eller andre forretningsbetingelser, så som eksempelvis deling af markedet eller kunder.

Aftaler, der træffes af virksomheder på samme omsætningstrin, dvs. virksomheder, der er i direkte konkurrence med hinanden, kan være særligt skadelig for konkurrencen. Dette gælder ikke mindst aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis om priser eller avancer.

For sådanne aftaler vil selve deres formål være at begrænse konkurrencen, og det er ikke nødvendigt at kunne påvise nogen effekt heraf. Der gælder heller ikke nogen bagatelgrænse for overtrædelser af denne art, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Indskærpelse
Konkurrence- og Forbrugerstyrelen indskærper, at det alene skal være op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvilke priser den pågældende virksomhed vil opkræve hos sine kunder, samt på hvilke markeder eller til hvilke kunder den ønsker at sælge. Det udgør en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, såfremt der mellem konkurrenter udveksles kommercielt følsomme oplysninger, fx om priser eller kunder, da dette kan understøtte aftaler om ens priser, deling af markedet etc. 

Det er virksomhedens eget ansvar at sikre sig, at konkurrenceloven overholdes, og at styrelsen vil til enhver tid kunne genoptage sagen.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at overtrædelse af konkurrencelovens § 6 kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23.

En indskærpelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.