Afgørelse

Nummer
18/18104

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Agilitas Private Equity LLPs selskab DK Infrastructure BidCo ApS (”Agilitas”)erhvervelse af enekontrol over Teracom A/S og Digital Teracom A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. november 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Agilitas, Teracom A/S og Digital Teracom A/S.

Transaktionen medfører at Agilitas erhverver enekontrol over Teracom A/S og Digital Teracom A/S.

Teracom er en uafhængig netværksoperatør, som ejer og opererer et netværk af høje sendemaster og fiberforbindelser i Danmark. Teracoms hovedaktiviteter består i at udbyde transmission af radio- og tv-kanaler i Danmark via sit netværk. Derudover har Teracom også aktiviteter inden for anlæg, drift og vedligeholdelse relateret til tv- og radiotransmission, samt i mindre omfang udbud af co-location fra datacentre samt IoT (Internet of Things) services.

Agilitas er en europæisk kapitalfond med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder. Agilitas er aktiv i Danmark gennem de tre porteføljeselskaber Danoffice IT, Reconor og Recover Nordic, som har aktiviteter indenfor henholdsvis salg af IT-udstyr til nødhjælpsorganisationer, indsamling og behandling af jord samt bygge- og anlægsaffald, samt skadessanering. Ingen af Agilitas' nuværende porteføljeselskaber har aktiviteter inden for samme område som Teracom.

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. § 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra a i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i for hold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, stk. 2.