Vejledning

Udbud med deltagelse af konsortier

Vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier” retter sig mod offentlige ordregivere og giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så virksomheder for mulighed for at byde som et konsortium.

For nogle små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan konsortiedannelse være nøglen til at kunne byde på offentlige opgaver, som de hver for sig er for små til at løse. I udbud med deltagelse af konsortier kan virksomhederne lægge deres tekniske og økonomiske formåen sammen og udfører den udbudte opgave i fællesskab.

Vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier” beskriver de udbudsmæssige rammer for konsortiers deltagelse i udbud, og gennemgår hvordan ordregivere kan tilrettelægge udbud, så konsortier kan deltage. Konsortiedannelse er ikke kun relevant for SMV’er. Konsortiedannelse kan også være en mulighed for virksomheder, som ønsker at byde på opgaver, der fordeler sig over flere fagområder. Det gælder eksempelvis i rådgiverudbud, hvis den udbudte opgave omfatter flere forskellige faglige discipliner, eksempelvis arkitektydelser og ingeniørydelser, og hvor flere virksomheder ikke selv besidder alle de nødvendige kompetencer.

Konsortier kan føre til en styrket konkurrence, når flere byder ind på opgaverne. Det kan i sidste ende føre til lavere priser og højere kvalitet i den offentlige opgaveløsning. Det gælder også, når konsortier giver mulighed for, at de deltagende virksomheder kan høste indbyrdes effektivitetsgevinster. Omvendt er der også en risiko for, at et konsortiesamarbejde kan svække konkurrencen om den udbudte opgave. Det er tilfældet, hvis virksomhederne i udgangspunktet kunne byde på den udbudte opgave hver for sig.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i oktober 2018 udgivet vejledningen ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”, der retter sig mod virksomheder, som overvejer at etablere et konsortium for sammen at byde på en opgave. Den indeholder vejledning om, hvornår et konsortiesamarbejde er lovligt i henhold til konkurrencereglerne.