Skip navigation

 

Tærskelværdier 2018 og 2019

 

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Her finder du de gældende tærskelværdier for 2018 og 2019, nye for 2020-2021 samt tidligere tærskelværdier.

Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år.

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017, er tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2018.

Se de nye tærskelværdier for 2020-2021

EU-Kommissionen har den 19. december 2017 i meddelelse 2017/C 438/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

 

Udbud efter direktiver:


     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   
Almindelige tjenesteydelser:

1.072.094 kr.

1.645.367 kr.

Delydelser: 

595.608 kr.

595.608 kr.

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III)       

5.583.825 kr.

5.583.825 kr.

 

 

 


          

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer

   
Vareindkøb:  1.072.094 kr.   1.645.367 kr.
Delydelser:  595.608 kr. 595.608 kr.
Varekøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                               1.072.094 kr.  
Varekøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.:  1.645.367 kr.  
     

     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

41.305.415 kr.

41.305.415 kr.

Delarbejder:

7.445.100 kr.

7.445.100 kr.


   

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

 

Statslige/regionale/kommunale

myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:  3.298.179 kr.
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII):                                      7.445.100 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 41.305.415 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 595.608 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.445.100 kr.

   

Forsvarsdirektivet

Direktiv nr. 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varekøb og tjenesteydelser:    

3.298.179 kr.

Bygge- og anlægsarbejder:

41.305.415 kr.

Delydelser (tjenesteydelser og varer):    

595.608 kr.

Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.445.100 kr.


 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU

 

Koncessionskontrakter:

41.305.415 kr.

 

GPA-aftalen

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.