Pressemeddelelse

Østre Landsret: Oplysninger i konkurrencesag om Nets kan offentliggøres

Østre Landsret har stadfæstet, at Nets A/S ikke kan få undtaget en række oplysninger fra offentliggørelse i Konkurrencerådets afgørelse om Tellers (nu Nets’) misbrug af dominerende stilling. Oplysningerne vedrører blandt andet navnene på de kunder, Teller har anvendt ulovlige vilkår overfor og indholdet af disse vilkår.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde, siger:

Dommen slår fast, at der skal være offentlighed om Konkurrencerådets afgørelser, så virksomheder kan varetage deres interesser, og så der er størst mulig klarhed om lovens praksis.
Når kunder og konkurrenter på et marked har været udsat for en ulovlig adfærd, er det afgørende, at de får mulighed for at reagere, for eksempel ved at rejse et erstatningskrav.

Østre Landsret skriver blandt andet i dommen, at:

”… de oplysninger i Konkurrencerådets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser, der angår forhold, som myndighederne har anset for at udgøre en overtrædelse af konkurrenceloven, almindeligvis ikke vil kunne undtages fra offentliggørelse i medfør af konkurrencelovens § 13, stk. 4. I den forbindelse vil faktuelle oplysninger vedrørende drifts- og forretningsforhold, som er nødvendige for at forstå og anvende afgørelsen i et vist omfang kunne – og skulle – refereres, jf. de ovenfor citerede forarbejder.”

Østre Landsret har stadfæstet, at blandt andet de ulovlige kontraktvilkår og navnene på de kunder, som Teller har anvendt kontraktvilkårene over for, skal offentliggøres. Oplysningerne findes i Konkurrencerådets afgørelse fra august 2018 om Tellers misbrug af dominerende stilling. Teller var datterselskab i Nets-koncernen i perioden for misbruget.

Ifølge konkurrenceloven skal Konkurrencerådets afgørelser offentliggøres i deres helhed. Hvilke oplysninger, der skal undtages fra offentliggørelse efter konkurrencelovens § 13, stk. 4, skal vurderes konkret.

Nets valgte at klage over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om fortrolighed i sagen til Konkurrenceankenævnet. Nævnet stadfæstede i det væsentlige rådets afgørelse i marts 2019. Nets indbragte efterfølgende sagen for Sø- og Handelsretten, som i maj 2020 afgjorde, at oplysningerne ikke skulle undtages fortrolighed. Herefter ankede Nets sagen til Østre Landsret, som nu har afsagt dom.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil senere offentliggøre både Konkurrencerådets afgørelse fra august 2018 og Konkurrenceankenævnets kendelse af 18. september 2019 med de oplysninger, som Østre Landsret nu har afgjort ikke er fortrolige.

Konkurrencerådets afgørelse om, hvorvidt Teller (nu Nets) har misbrugt sin dominerende stilling, er også anket af Nets. Sagen verserer i øjeblikket ved Sø- og Handelsretten, efter at Konkurrenceankenævnet i september 2019 stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Faktaboks: Nets har ønsket oplysninger undtaget fra offentliggørelse, som vedrører:

  • Identiteten på og antallet af virksomheder, som Tellers adfærd angik
  • Tellers produktudbud
  • Tellers priser og rabatter
  • Uddrag og oplysninger fra Tellers kontrakter med kunder
  • Nets/Tellers markedsposition
  • Samlede købs og transaktionsbeløb for de virksomheder, som Tellers adfærd angik
  • Tellers omkostninger
  • Øvrige oplysninger, bl.a. om kundehenvendelse

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.