Pressemeddelelse

EU-dom kan få betydning for danske rammeaftaler

EU-Domstolen har netop afsagt en dom, der har betydning for, hvordan danske ordregivere fremadrettet kan bruge rammeaftaler. Dommen vedrører sagen Simonsen & Weel mod Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

EU-Domstolens dom fastslår blandt andet, at offentlige ordregivere skal angive både den anslåede og den maksimale mængde og/eller værdi, som kan anskaffes på en rammeaftale. Vi vil nu læse dommen grundigt og overveje, om vi kan præcisere vores vejledningsmateriale på baggrund af dommen.

I sin dom skriver EU-domstolen blandt andet:

”at der i udbudsbekendtgørelsen skal angives den anslåede mængde og/eller den anslåede værdi samt en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af de varer, der skal leveres i henhold til en rammeaftale, og at når denne grænse er nået, vil den nævnte rammeaftale have udtømt sine virkninger."

”I denne henseende har den ordregivende myndigheds angivelse af den anslåede mængde og/eller den anslåede værdi samt en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af de varer, der skal leveres i henhold til en rammeaftale, en væsentlig betydning for en tilbudsgiver, idet denne på grundlag af dette estimat skal være i stand til at vurdere sin evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til rammeaftalen.”

EU-Domstolen har i dommen taget stilling til tre såkaldte præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af reglerne for udbud af rammeaftaler. Klagenævnet for Udbud har rejst de tre spørgsmål for EU-domstolen som led i nævnets behandling af sagen Simonsen & Weel A/S mod Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har blandt andet til opgave at vejlede om udbudsreglerne. Styrelsen vil nu nærlæse dommen og herefter vurdere, om den giver anledning til ændringer i styrelsens vejledning om udbudsreglerne.

Spørgsmålene til EU-Domstolen er stillet som led i en sag, som verserer ved Klagenævnet for Udbud. Sagen handler om Region Nordjyllands udbud af en fireårig rammeaftale om køb af særligt medicinaludstyr, hvor Region Syddanmark deltog på option.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af sagen har afventet EU-Domstolens svar på de præjudicielle spørgsmål.

EU-domstolen har tidligere i den såkaldte Autoritá-dom udtalt, at ordregiver på forhånd skulle fastsætte en maksimumgrænse for den udbudte rammeaftale, og når denne grænse var nået, ville rammeaftalen have udtømt sine virkninger.

Links

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Præjudicielle spørgsmål om EU-retten

  • En national domstol kan anmode EU-Domstolen om at fortolke et EU-retligt spørgsmål, der har betydning for en sag.
  • EU-Domstolen har tidligere slået fast, at Klagenævnet for Udbud anses for ”national domstol”
  • Spørgsmålet kan enten angå fortolkningen eller gyldigheden af EU-retten.
  • EU-Domstolens afgørelse lægges herefter til grund for sagens afgørelse ved den nationale domstol.
  • EU-Domstolen tager ikke stilling til den nationale sag. Domstolen besvarer udelukkende fortolkningsspørgsmålet, også kaldet den præjudicielle afgørelse.
  • Den præjudicielle afgørelse er bindende for den nationale domstol. Den bliver også gældende for alle EU-medlemslande.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.