Pressemeddelelse

Rigsrevisionen har undersøgt dele af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Rigsrevisionen har undersøgt, om Konkurrence og Forbrugerstyrelsens styring af udvalgte konkurrencesager har understøttet en effektiv sagsbehandling. Rigsrevisionen offentliggør sin undersøgelse i dag. Pressemeddelelsen er udsendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed.

I sine konklusioner vurderer Rigsrevisionen blandt andet:

at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring af sager om overtrædelse af konkurrenceloven ikke i tilstrækkelig grad har understøttet en effektiv sagsbehandling.

”at samarbejdet mellem SØIK og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været tilfredsstillende.”

at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring i overvejende grad har understøttet en effektiv behandling af fusionssager.

Rigsrevisionens undersøgelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fokuserer på arbejdet på konkurrenceområdet med overtrædelsessager, ankesager, vejledning og fusionssager, men ikke på de sager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer, behandler og herefter sender direkte til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) til strafferetlig vurdering.

Samlet anvendes op mod 45 årsværk (ud af 255 årsværk i styrelsen) på håndhævelsesopgaver. Det vil sige fusionskontrol, overtrædelsessager inklusive de sager, der sendes direkte til SØIK, aktindsigt mv.

Læs Rigsrevisionens beretning om behandling af konkurrencesager

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare bemærkninger til Rigsrevisionens undersøgelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen noterer, at Rigsrevisionen finder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har et tilfredsstillende samarbejde med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), samt at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i overvejende grad har understøttet en effektiv behandling af fusionssager. Rigsrevisionen vurderer dog, at styringen af konkurrencesager ikke i tilstrækkelig grad har understøttet en effektiv sagsbehandling.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder løbende med at forbedre sin sagsbehandling med henblik på en mere effektiv håndhævelse og bedre vejledning om konkurrencereglerne. Rigsrevisionens undersøgelse vil give inspiration til det videre arbejde hermed. I det følgende er angivet nogle præciserende bemærkninger.

Om antallet af sager

Antallet af sager om overtrædelse af konkurrenceloven, som afgøres i Konkurrencerådet, er steget de seneste par år fra et relativt lavt niveau i 2015 og 2016. Antallet af sager, hvor Konkurrencerådet giver påbud var således i 2017 på det højeste niveau i ti år (og samme niveau som i 2014).

Der er en række sager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer, behandler og efter beslutning i Konkurrencerådet sender direkte til SØIK til strafferetlig vurdering. Det er ofte alvorlige overtrædelser og repræsenterer en vigtig del af styrelsens håndhævelse. Arbejdet med disse sager er ikke omfattet af beretningen.

Antallet af sager, som er sendt direkte til SØIK, er steget de sidste par år og ligger historisk set højt i den forløbne del af 2018.

Om sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden for sager, der afgøres af Konkurrencerådet, er efter alt at dømme kortere i Danmark end hos sammenlignelige myndigheder i en række andre europæiske lande. Det bygger på en benchmark-analyse samt en Ph.d-afhandling om håndhævelsen af konkurrencereglerne i England, Frankrig og EU.

Sagsbehandlingstiden for konkurrencesager er steget fra 2008-2011 til 2015-2017. Det afspejler blandt andet ændret lovgivning (fx længere høringsfrister for parterne), relativt flere såkaldte påbudssager, som kræver mere tid men har større effekt, samt at flere sager er baseret på kontrolundersøgelser. Stigningen i sagsbehandlingstiden vil blive analyseret nærmere.

De sager, som Konkurrencerådet beslutter at sende direkte til strafferetlig forfølgelse hos SØIK, indgår ikke i opgørelsen af sagsbehandlingstid. Disse sager har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på knap ti måneder i 2017. Det er væsentligt mindre end i påbudssagerne/rådssagerne.

Om styring af overtrædelsessager

Der afholdes normalt månedlige møder med direktion og relevante kontorchefer, hvor prioritering af alle igangværende rådssager drøftes.

I overtrædelsessager benytter KFST blandt andet projekt- og milepælsplaner i sin styring. For otte sager er det opgjort, at den oprindelige milepælsplan er overskredet med 55 procent i gennemsnit. Overskridelsen varierer imidlertid meget fra sag til sag (mellem -30 procent og 300 procent).

Når det er nødvendigt i løbet af et sagsforløb at revidere planerne, hænger det ofte sammen med udskiftning i caseteamet som følge af for eksempel jobskifte mv. eller med prioritering af for eksempel fusionssager med lovbestemte frister. Der er formentlig også en tendens til at undervurdere tidsforbruget ved sagens begyndelse. Det er dog ikke undersøgt nærmere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har omfattende retningslinjer for behandling af sagerne. De enkelte procedureskridt og -beslutninger dokumenteres ikke skriftligt, ligesom det ikke er alle processkridt, som skal gennemgås i alle sager. Det understøtter effektiv drift. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse at retningslinjerne efterleves.

Om fusionssager

Da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i slutningen 2016 etablerede en fusionsenhed, der er indgang for alle fusionssager, blev der sat tidsfrister for styrelsens respons til parterne i perioden, før der foreligger en anmeldelse (prænotifikationsfasen). Der er således sat mål for tidsforbrug til at læse udkast til anmeldelse/nyt materiale og enten melde spørgsmål tilbage til parterne eller erklære anmeldelsen fuldstændig. I 2017 er den gennemsnitlige responstid målt til 4,4 hverdage.

Der er ikke noget forkert i, at en stor del af sagsbehandlingstiden kan foregå, før der foreligger en endelig fusionsanmeldelse, det vil sige i prænotifikationsfasen.

Nogle sager kan anmeldes forenklet og godkendes umiddelbart efter anmeldelsen er fuldstændig. For disse sager vil 100 procent af sagsbehandlingen (i form af bl.a. vejledning) eksempelvis ligge i perioden op til anmeldelsen. Hvis det ikke var muligt at vejlede i prænotifikationsfasen, ville det tage længere tid, før en fusion kunne godkendes.

Danmarks konkurrencemyndigheder

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er sekretariat for Konkurrencerådet, der blandt andet træffer afgørelser i principielle og større sager.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet, uafhængig konkurrencemyndighed.

  • Den strafferetlige forfølgelse af overtrædelser af konkurrenceloven sker hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.