Pressemeddelelse

JP/Politiken trækker fusion med Børsen tilbage

JP/Politikens Hus A/S har opgivet at købe Dagbladet Børsen, så Konkurrencerådet indstiller behandlingen af fusionsanmeldelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtrykt alvorlige betænkeligheder ved fusionen. Hvis parterne ikke kan afhjælpe betænkelighederne med tilsagn, vil fusionen skulle forbydes.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Vi har ikke truffet en afgørelse i sagen, men vurderingen pegede på, at virksomheden ville være blevet så stor, at den kunne skade konkurrencen. I sidste ende kunne fusionen gå ud over blandt andre læsere og annoncører i form af for eksempel højere priser på aviser og annoncer, ringere udvalg og mindre innovation i avisbranchen.
 

Som det så ud, kunne fusionen have hæmmet konkurrencen betydeligt på otte markeder, heriblandt markedet for dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder på print og markedet for annoncering på print.

Parterne har ikke præsenteret Konkurrencerådet for løsninger, der kunne afhjælpe fusionens negative virkninger på konkurrencen. Hvis ikke de skadelige virkninger af en anmeldt fusion bliver afhjulpet, vil fusionen ikke kunne godkendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne sag foretaget nogle af de mest omfattende markedsundersøgelser og beregninger i en dansk fusionssag. Styrelsens vurdering af fusionens virkninger er derfor baseret på et indgående kendskab til den anmeldte fusions betydning for blandt andre annoncører, læsere og konkurrenter.

Konkurrencerådet har ikke truffet en afgørelse i sagen, da parterne har trukket anmeldelsen af fusionen tilbage.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtrykt alvorlige betænkeligheder ved fusionen mellem JP/Politikens Hus og Dagbladet Børsen. Konkurrencemyndighederne skal ifølge reglerne godkende en fusion, hvis den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Hvis det omvendte er tilfældet, skal fusionen forbydes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyser pegede på, at fusionen ville have hæmmet konkurrencen betydeligt på otte markeder:

  • Dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder på print (inkl. e-avis/pdf-avis) i Danmark
  • Dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder online i Danmark
  • Annoncering i landsdækkende, daglige, dansksprogede udgivelser på print i Danmark
  • Rettigheder til nyhedsartikler m.v. i Danmark
  • Medieovervågning i Danmark
  • Adgang til søgning i nyhedsarkivdatabaser i Danmark
  • Distribution af adresserede aviser på Sjælland m.v.
  • Distribution af adresserede aviser i Midt- og Sydjylland

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en fuldstændig anmeldelse af fusionen den 26. juli 2016. Dermed skulle Konkurrencerådet tage stilling til fusionen senest den 4. januar 2017. Konkurrencerådet var parat til at træffe afgørelse inden fristens udløb.

JP/Politikens Hus og Børsen fik udkast til afgørelse om fusionen i høring den 24. november 2016. På baggrund af udkastet til afgørelse har JP/Politikens Hus og Børsen fremsat en række forskellige tilsagn, herunder senest den 3. januar 2017. I den forbindelse blev fristen for afgørelse forlænget til den 31. januar 2017. Det er vurderingen, at tilsagnene ikke ville imødekomme de konkurrencemæssige betænkeligheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyser viste, at en fusion med Dagbladet Børsen ville have styrket JP/Politikens position på markederne, og at denne position potentielt ville kunne anvendes til at hæve priserne eller reducere udbuddet til skade for abonnenter og annoncører.

Under behandlingen af sagen har konkurrencemyndighederne foretaget nogle af de mest omfattende undersøgelser og beregninger i en dansk fusionssag, blandt andet med henblik på at foretage en præcis afgrænsning af de relevante markeder. Arbejdet med markedsafgrænsning tog blandt andet afsæt i, at Facebook og Google ikke selv producerer nyhedsindhold, men alene udstiller andres bearbejdede nyheder.

På EU-plan har der været sammenlignelige sager, hvor myndighederne har nået frem til en lignende markedsafgrænsning.

Danmarks største privatejede mediehus, JP/Politiken, udgiver blandt andet de tre landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken. Børsen udgiver blandt andet Dagbladet Børsen, Dagens Medicin og magasinet Penge og Privatøkonomi. Begge parter er også aktive inden for eksempelvis avisdistribution, medieovervågning og avistryk.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

• Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

• Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er afgrænset både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

• Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er noget, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.

• Fusionsparterne er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis parterne ikke overholder reglerne.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.