Vejledning

Indkøb af videnrådgivning - under EU-tærskelværdien

Bedre udbud med færre omkostninger. Det er et fælles mål for offentlige indkøbere og virksomheder. Men hvordan tilrettelægger du i praksis et mindre indkøb enkelt og samtidig sikrer en effektiv konkurrence? Denne vejledning om indkøb af videnrådgivning under tærskelværdien viser hvordan.

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer af udbudsreglerne i kraft (se mere her). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne er derfor under opdatering. Vi har valgt at lade vejledningerne være tilgængelige på hjemmesiden, selv om de i en periode ikke vil være fuldt ud dækkende eller korrekte, da de anvendes dagligt af mange brugere. Indtil videre kan vejledningerne derfor kun anvendes under iagttagelse af, at ændringerne i Lov nr. 884 af 21-06-2022 ikke er indarbejdet. Vi fjerner denne advarselstekst  i takt med, at de enkelte vejledninger bliver opdateret.

Offentlige myndigheder køber ofte konsulentbistand, når der skal løses opgaver, hvor eksterne rådgivere har en særlig ekspertise og viden. Rådgivningen dækker over vidt forskellige områder som fx udarbejdelse af analyser, strategiprocesser, kampagnestrategier og andre kreative opgaver.

Med udbudsloven er der sket en ændring i procedurereglerne, så det i dag er mere enkelt at gennemføre udbud under EU-tærskelværdierne. Der kan dog stadig herske usikkerhed om, hvilke procedureregler, man som offentlig ordregivere er forpligtet til at følge, og hvor enkelt et indkøb kan tilrettelægges. Usikkerheden kan resultere i, at der stilles for omfattende krav til tilbuddet set i forhold til opgavens størrelse.

Vejledningen Indkøb af videnrådgivning – under EU-tærskelværdien fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, giver konkrete råd til, hvordan enklere udbud af videnrådgivning kan tilrettelægges, samtidig med at der sikres en effektiv konkurrence.

Vejledningen er målrettet offentlige ordregivere, der gennemfører indkøb under EU-tærskelværdien. Som ordregiver kan du vælge at blive guidet igennem et indkøb under tærskelværdien og gøre brug af de paradigmer, der stilles til rådighed i vejledningen. Omdrejningspunktet for denne vejledning er indkøb af videnrådgivning, men indholdet kan også være relevant i forbindelse med indkøb af andre ydelser, hvor der skal tilrettelægges enkle udbud.