Skip navigation

Spørgsmål og svar om anmeldelse og undtagelse fra reguleringen

I er som udgangspunkt omfattet af vandsektorloven, hvis I forsyner mindst ti ejendomme med vand eller behandler/transporterer spildevand fra mindst ti ejendomme, og har en debiteret vandmængde på mindst 200.000 kubikmeter, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I er omfattet af vandsektorloven, kan I gøre opmærksom på det ved anmeldelsen, så vil vi foretage en konkret vurdering, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 4.

I skal anmelde jeres vandselskab til Forsyningssekretariatet. Det gør I via mail til Forsyningssekretariatet til vand@kfst.dk.

Når jeres vandselskab er oprettet i VandData, kan I få adgang hertil ved brug af selskabets NemLog-in.

Bliver I omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, skal I anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts i det efterfølgende år.

Vi lægger den leverede mængde, det vil sige den debiterede mængde, til grund ved vurdering af, hvorvidt I er omfattet af vandsektorloven.

I kan blive undtaget fra den økonomiske regulering, hvis I i de seneste tre på hinanden følgende år årligt har leveret, behandlet eller transporteret mindre end 200.000 kubikmeter vand eller spildevand.

Undtagelsen har virkning fra førstkommende hele kalenderår.

 

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.