Skip navigation

Love og bekendtgørelser

Forsyningssekretariatet er den statslige regulator af vandsektoren i Danmark. Vi træffer bindende afgørelser efter vandsektorloven om de regulerede vandselskabers indtægtsrammer. Her på siden kan du finde relevante love, bekendtgørelser og politiske aftaler.

Vandsektorloven

Vandsektorlovens formål er at medvirke til, at vandsektoren drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og giver de lavest mulige, stabile priser samtidig med, at innovativ udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger understøttes. Derudover medvirker vandsektorloven til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen.

Vandsektorloven bestemmer, hvilke vandselskaber der er underlagt den økonomiske regulering, og hvilke overordnede principper reguleringen skal indrettes efter. Forsyningssekretariatet håndhæver loven og udmønter den i praksis. 

Bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber indeholder nærmere regler om indtægtsrammereguleringen i praksis, herunder om fastsættelse af effektiviseringskrav, benchmarking, indberetning, muligheder for tillæg til indtægtsrammerne, kontrol med overholdelse af indtægtsrammerne, fusioner, osv.

Fortolkning: 

Andre relevante regler for vandselskabers økonomiske forhold

Pris- og levetidskatalog for vandforsyning og spildevand

Pris- og levetidskatalogerne (POLKA) angiver priser og standardlevetider på investeringer i vandsektoren. Der er to pris- og levetidskataloger; ét for drikkevandsselskaber og ét for spildevandvandsselskaber. De fremgik oprindeligt som bilag 1 til prisloftbekendtgørelsen fra 2010, som blev erstattet af bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber. Pris- og levetidskatalogerne er fortsat gældende under den nuværende økonomiske regulering.

Politiske aftaler om vandselskabers økonomi

Vandsektorloven er en udmøntning af det brede politiske forlig fra 2007 om vandsektorens økonomiske forhold. En revideret udgave af vandsektorloven trådte i kraft i 2016 på baggrund af det politiske forlig fra 2015. I november 2018 blev der indgået en politisk stemmeaftale om justeringer i den økonomiske regulering. Sidstnævnte er ikke udmøntet i loven endnu.

Gå til VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.