Skip navigation

Vejledninger og analyser

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nedsat en følgegruppe for udbud, der fungerer som høringsorgan for styrelsens vejledningsarbejde. Inddragelsen af følgegruppen bidrager bl.a. til, at vejledningerne adresserer de mest centrale problemstillinger og målrettes dem, der arbejder med udbud i praksis.

 

Vejledninger

 

Dialog før og under udbudsprocessen

Hvornår fører dialogen til en konkurrencefordel for én virksomhed, og hvilken type dialog er tilladt under udbudsprocessen? Få vejledning til de situationer, hvor der kan opstå tvivl – fx også i forhold til, hvilke ændringer man må foretage i et offentliggjort udbudsmateriale, og hvordan eventuelle fejl eller mangler i et modtaget tilbud kan håndteres.

Februar 2018

Evalueringsmodeller - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Vejledningen er målrettet udbudspraktikere og er opdateret i forhold til de nye regler, og indeholder fortsat eksempler på konkrete evalueringsmodeller.

Juli 2019

Indkøb af videnrådgivning - under tærskelværdien

Få konkrete råd til, hvordan enklere udbud af videnrådgivning kan tilrettelægges, samtidig med at der sikres en effektiv konkurrence opgaven. Bliv guidet igennem et indkøb under tærskelværdien og brug paradigmerne.

Februar 2019

OPP standardmodel for nyanlæg

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med nyanlæg.

December 2016

OPP standardmodel for renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med renovering, drift og vedligeholdelse.

December 2016

Skattemæssige forhold i offentlige udbud

Vejledningen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU’s udbudsregler.

Juni 2017

Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Vejledningen er en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Totalomkostninger i udbud” fra 2014.

November 2016

Udbud med deltagelse af konsortier

Vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier” retter sig mod offentlige ordregivere og giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så virksomheder for mulighed for at byde som et konsortium.

December 2018

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Vejledningen giver en grundig gennemgang af udbudsloven ud fra et praktisk perspektiv.

I øjeblikket revideres indholdet, så det er opdateret i forhold til lovændringer og nyeste retspraksis. Der kan derfor være afsnit i den nuværende udgave af vejledningen, som ikke længere er retvisende.

Januar 2016

Vejledning om sociale klausuler i udbud

Vejledningen giver en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.

December 2018

 

Juridiske vurderinger

 

Opdateret ”Notat om gennemgang af reglerne om dokumentation”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget fire mindre redaktionelle ændringer i notatet fra august 2019. Ændringerne vedrører:

  • Præcisering af forpligtelsen til at indhente dokumentation ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i afsnit 2.1.
  • Rettelse af "SKAT" til "Skatteforvaltning" i afsnit 2.3.1 og 2.4.1.
  • Indsættelse af tekst i note 15.
  • Rettelse af reference i note 63.

Februar 2020

Regelgrundlag for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdien

Vurderingen gennemgår de regler, der gælder for forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier.

September 2019

Standstill-periode i forbindelse med kvalifikationsordning

Ordregivere skal afholde en standstill-periode for kontrakter indgået på baggrund af en kvalifikationsordning.

September 2019

Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis.

November 2019

 

Guides

 

Opdel kontrakten eller forklar

Guiden giver et indblik i de overvejelser, der kan være udslagsgivende for, om det er hensigtsmæssigt, at du opdeler kontrakten - eller at du undlader at gøre det.

September 2018

Sådan vurderer du "klar grænseoverskridende interesse"

I denne guide fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får du en kort gennemgang af, hvad du skal vurdere, og hvordan du praktisk går til værks. Vurderingen skal foretages ved alle indkøb under EU-tærskelværdierne.

November 2018

Udbudsloven - hvad er nyt?

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad nyt udbudsreglerne bringer med sig.

Februar 2016

 

E-læringsforløb

 

Indkøb under EU tærskelværdierne

De kan foregå enkelt og direkte, og du har stor frihed til at tilrettelægge indkøbsprocessen, men du skal kunne dokumentere dit valg af leverandør. Dette e-læringsforløb gennemgår det, du bør vide om mindre indkøb.

November 2019

 

Analyser

 

Annullationer af danske EU-udbud

Analysen viser, at hvert femte danske EU-udbud annulleres. Langt de fleste annullerede udbud bliver tilpasset og udbudt på ny, men fem procent af alle udbud må helt annulleres på grund af svag konkurrence.

Januar 2019

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en evaluering af opdel eller forklar-princippet, som præsenteres i denne artikel.

Juni 2017

Danske klagesager om udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kortlagt klagerne over offentlige udbud fra 2013-2016. Analysen viser, at der klages over godt fire procent af udbuddene. I to procent af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

Februar 2018

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har evalueret statslige ordregiveres anvendelse af udbudslovens ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler.

August 2017

Konkurrencen om danske EU-udbud

Analysen viser, at offentlige udbud i snit modtager 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud.

December 2018

Konsortier og udbud

Analysen indeholder en kortlægning af, hvad der har relevans for konsortieproblemstillingen, herunder brugen af omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium.

December 2016

Kortlægning af kommunernes arbejde med udbud

Analysen viser, at hverken geografi, kommunestørrelse eller at andre forhold udefra har den store betydning for, hvor meget kommunerne sender i udbud. Det er lokale forhold i de enkelte kommuner, der er udslagsgivende for graden af konkurrenceudsættelse.

Oktober 2017

Små virksomheders andel af offentlige kontrakter

Analysen viser, at det i 2017 var omkring 46. pct. af de danske EU-udbud, som blev vundet af små virksomheder med under 50 ansatte. Fra 2015 til 2017 er denne andel steget med godt 30 pct.

Marts 2019

Status for offentlig konkurrence 2019

Overordnet set er der et velfungerende marked for offentlige indkøb i Danmark. Det er et af resultaterne i dette års udgave af ”Status for offentlig konkurrence”. Brugen af fleksible og innovationsfremmende udbudsformer er steget fra 11 til 20 procent siden 2015.

December 2019

Transaktionsomkostninger ved EU-udbud

Analysen viser, at ordregivers transaktionsomkostninger ved offentlige udbud udgør 1,4 pct. af den samlede kontraktsum, og det tilsvarende tal for vindende tilbudsgivere er 0,5 pct.

April 2019

 

Sidst opdateret: December 2019


Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.