Vejledninger og analyser


Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nedsat en følgegruppe for udbud, der fungerer som høringsorgan for styrelsens vejledningsarbejde. Inddragelsen af følgegruppen bidrager bl.a. til, at vejledningerne adresserer de mest centrale problemstillinger og målrettes dem, der arbejder med udbud i praksis.

Vejledninger

Dialog før og under udbudsprocessen

Hvornår fører dialogen til en konkurrencefordel for én virksomhed, og hvilken type dialog er tilladt under udbudsprocessen? Få vejledning til de situationer, hvor der kan opstå tvivl – fx også i forhold til, hvilke ændringer man må foretage i et offentliggjort udbudsmateriale, og hvordan eventuelle fejl eller mangler i et modtaget tilbud kan håndteres.

ESPD - Dokumentation og eCertis

Vejledingen beskriver i ord og billeder, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes, hvordan reglerne om dokumentation er, og hvad databasen e-Certis kan bruges til. I notatet "Gennemgang af reglerne om dokumentation" giver styrelsen en juridisk gennemgang af reglerne om dokumentation. Notatet kan læses som et supplement til vejledningens kapitel 4 om dokumentation.

Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Vejledningen er en revision af den tidligere vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om evalueringsmetoder fra marts 2016. Baggrunden for revisionen af vejledningen er især Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland.

OPP standardmodel for nyanlæg

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med nyanlæg.

OPP standardmodel for renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med renovering, drift og vedligeholdelse.

Skattemæssige forhold i offentlige udbud

Vejledningen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU’s udbudsregler.

Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Vejledningen er en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Totalomkostninger i udbud” fra 2014.

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Vejledningen giver en grundig gennemgang af udbudsloven ud fra et praktisk perspektiv.

Vejledning om sociale klausuler i udbud

Med denne vejledning gives der en gennemgang af, hvad "følg-eller-forklar"-princippet indebærer og de retlige rammer for brugen af sociale klausuler i offentlige kontrakter.

Guides

 

Sådan vurderer du "klar grænseoverskridende interesse"

I denne guide fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får du en kort gennemgang af, hvad du skal vurdere, og hvordan du praktisk går til værks. Vurderingen skal foretages ved alle indkøb under EU-tærskelværdierne.

Opdel kontrakten eller forklar

Guiden giver et indblik i de overvejelser, der kan være udslagsgivende for, om det er hensigtsmæssigt, at du opdeler kontrakten - eller at du undlader at gøre det.

Udbudsloven - hvad er nyt?

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad nyt udbudsreglerne bringer med sig. 

Analyser

 

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en evaluering af opdel eller forklar-princippet, som præsenteres i denne artikel. 

Danske klagesager om udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kortlagt klagerne over offentlige udbud fra 2013-2016. Analysen viser, at der klages over godt fire procent af udbuddene. I to procent af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har evalueret statslige ordregiveres anvendelse af udbudslovens ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler.

Konsortier og udbud

Analysen indeholder en kortlægning af, hvad der har relevans for konsortieproblemstillingen, herunder brugen af omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium.

Kortlægning af kommunernes arbejde med udbud

Analysen viser, at hverken geografi, kommunestørrelse eller at andre forhold udefra har den store betydning for, hvor meget kommunerne sender i udbud. Det er lokale forhold i de enkelte kommuner, der er udslagsgivende for graden af konkurrenceudsættelse.

Status for offentlig konkurrence 2017

Stat, regioner og kommuner havde i 2016 mulighed for at skabe konkurrence om opgaver for 400 milliarder kroner. Heraf blev der udbudt opgaver for 103 milliarder kroner svarende til 25,8 procent. Det viser Status for offentlig konkurrence 2017. 

 

Sidst opdateret: 6. november 2018

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.