Skip navigation

Vejledninger og analyser

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nedsat en følgegruppe for udbud, der fungerer som høringsorgan for styrelsens vejledningsarbejde. Inddragelsen af følgegruppen bidrager bl.a. til, at vejledningerne adresserer de mest centrale problemstillinger og målrettes dem, der arbejder med udbud i praksis.

 

Vejledninger

 

Dialog før og under udbudsprocessen

Hvornår fører dialogen til en konkurrencefordel for én virksomhed, og hvilken type dialog er tilladt under udbudsprocessen? Få vejledning til de situationer, hvor der kan opstå tvivl – fx også i forhold til, hvilke ændringer man må foretage i et offentliggjort udbudsmateriale, og hvordan eventuelle fejl eller mangler i et modtaget tilbud kan håndteres.

Evalueringsmodeller - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Vejledningen er målrettet udbudspraktikere og er opdateret i forhold til de nye regler, og indeholder fortsat eksempler på konkrete evalueringsmodeller.

Indkøb af videnrådgivning - under tærskelværdien

Få konkrete råd til, hvordan enklere udbud af videnrådgivning kan tilrettelægges, samtidig med at der sikres en effektiv konkurrence opgaven. Bliv guidet igennem et indkøb under tærskelværdien og brug paradigmerne.

OPP standardmodel for nyanlæg

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med nyanlæg.

OPP standardmodel for renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med renovering, drift og vedligeholdelse.

Skattemæssige forhold i offentlige udbud

Vejledningen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU’s udbudsregler.

Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Vejledningen er en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Totalomkostninger i udbud” fra 2014.

Udbud med deltagelse af konsortier

Vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier” retter sig mod offentlige ordregivere og giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så virksomheder for mulighed for at byde som et konsortium.

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Vejledningen giver en grundig gennemgang af udbudsloven ud fra et praktisk perspektiv.

I øjeblikket revideres indholdet, så det er opdateret i forhold til lovændringer og nyeste retspraksis. Der kan derfor være afsnit i den nuværende udgave af vejledningen, som ikke længere er retvisende. 

Vejledning om sociale klausuler i udbud

Vejledningen giver en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.

 

Juridiske vurderinger

 

Opdateret gennemgang af reglerne om dokumentation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop opdateret det juridiske notat Gennemgang af reglerne om dokumentation fra 30. juni 2017, så det følger seneste retspraksis.

Regelgrundlag for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdien

Vurderingen gennemgår de regler, der gælder for forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier. 

Standstill-periode i forbindelse med kvalifikationsordning

Ordregivere skal afholde en standstill-periode for kontrakter indgået på baggrund af en kvalifikationsordning.

Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis.

 

Guides

 

Opdel kontrakten eller forklar

Guiden giver et indblik i de overvejelser, der kan være udslagsgivende for, om det er hensigtsmæssigt, at du opdeler kontrakten - eller at du undlader at gøre det.

Sådan vurderer du "klar grænseoverskridende interesse"

I denne guide fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får du en kort gennemgang af, hvad du skal vurdere, og hvordan du praktisk går til værks. Vurderingen skal foretages ved alle indkøb under EU-tærskelværdierne.

Udbudsloven - hvad er nyt?

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad nyt udbudsreglerne bringer med sig. 

 

E-læringsforløb

 

Indkøb under EU tærskelværdierne

De kan foregå enkelt og direkte, og du har stor frihed til at tilrettelægge indkøbsprocessen, men du skal kunne dokumentere dit valg af leverandør. Dette e-læringsforløb gennemgår det, du bør vide om mindre indkøb.

 

Analyser

 

Annullationer af danske EU-udbud

Analysen viser, at hvert femte danske EU-udbud annulleres. Langt de fleste annullerede udbud bliver tilpasset og udbudt på ny, men fem procent af alle udbud må helt annulleres på grund af svag konkurrence. 

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en evaluering af opdel eller forklar-princippet, som præsenteres i denne artikel.

Danske klagesager om udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kortlagt klagerne over offentlige udbud fra 2013-2016. Analysen viser, at der klages over godt fire procent af udbuddene. I to procent af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har evalueret statslige ordregiveres anvendelse af udbudslovens ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler.

Konkurrencen om danske EU-udbud

Analysen viser, at offentlige udbud i snit modtager 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. 

Konsortier og udbud

Analysen indeholder en kortlægning af, hvad der har relevans for konsortieproblemstillingen, herunder brugen af omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium.

Kortlægning af kommunernes arbejde med udbud

Analysen viser, at hverken geografi, kommunestørrelse eller at andre forhold udefra har den store betydning for, hvor meget kommunerne sender i udbud. Det er lokale forhold i de enkelte kommuner, der er udslagsgivende for graden af konkurrenceudsættelse.

Små virksomheders andel af offentlige kontrakter

Analysen viser, at det i 2017 var omkring 46. pct. af de danske EU-udbud, som blev vundet af små virksomheder med under 50 ansatte. Fra 2015 til 2017 er denne andel steget med godt 30 pct.

Status for offentlig konkurrence 2018

I 2017 har der været et lille fald i andelen af offentlige opgaver, der skabes konkurrence om, så den nu ligger på 25,3 procent. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence”.

Transaktionsomkostninger ved EU-udbud

Analysen viser, at ordregivers transaktionsomkostninger ved offentlige udbud udgør 1,4 pct. af den samlede kontraktsum, og det tilsvarende tal for vindende tilbudsgivere er 0,5 pct.

 

Sidst opdateret: 10. september 2019


Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.