Spørgsmål og svar om udbudsloven pr. 1. juli 2022

Øvrige

Lovændringerne gælder for udbud, hvor tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen er fra den 1. juli 2022.

For indkøb efter tilbudsloven gælder lovændringer for indkøb, der er iværksat fra den 1. juli 2022.  

Ved brug af rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer vil det være tidspunktet for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse, der er afgørende, således at tildelinger gennemføres efter de hidtil gældende regler, når rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem er indgået på baggrund af en udbudsbekendtgørelse, der er offentliggjort inden den 1. juli 2022.

Pligten til at indhente en vejledende udtalelse om pålidelighed fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træder dog først i kraft pr. 1. januar 2023.

Der er med lovændringen i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 1, litra c, og udbudslovens § 67, stk. 1, nr. 1, litra c, alene tiltænkt en præcisering i brugen af udbud med forhandling.

Det er i ovenstående bestemmelser blevet tydeliggjort, at hensynet til muligheden for tilpasning af tilbuddene til kontraktens særlige omstændigheder kan være et element i vurderingen af, hvorvidt kontrakten tilsiger forudgående forhandling.

Udbud af standardbygninger, -tjenesteydelser eller -varer giver generelt ikke adgang til at anvende udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog. Dog kan der være særlige omstændigheder forbundet med disse kontrakter, så procedurerne alligevel kan anvendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at revidere eksisterende vejledninger i lyset af lovændringerne. Samtidig vurderes det, hvor der er behov for nye vejledninger.

I efteråret 2022 gennemfører Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dialogmøder i hele Danmark om ændringerne. Der sker:

  • 7. september 2022, kl. 9.00-14.00, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
  • 14. september 2022, kl. 9.00-14.00, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
  • 29. september 2022, kl. 9.00-14.00, Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense
  • 25. oktober 2022, kl. 9.00-14.00, Rådhushallen, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus

Tilmelding til disse arrangementer kan ske her.

De samarbejder, som er omfattet af udbudslovens § 5b, er reguleret af udbudslovens § 15. Muligheden for at etablere og gennemføre samarbejde efter udbudslovens § 15 er ikke afgrænset til kun at gælde for statslige, regionale og kommunale myndigheder, men gælder for alle ordregivere, herunder også for offentligretlige organer. Der er således ikke noget udbudsretligt til hinder for, at offentligretlige organer indgår et samarbejde som led i overholdelsen af kontraktuelle forpligtelser med andre ordregivere, når samarbejdet opfylder betingelserne i udbudslovens § 15.

Ja, klagefristen løber først fra ordregivers underretning om tildeling af en kontrakt på et dynamisk indkøbssystem, ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 2.

Tilbudsloven henviste tidligere i § 1, stk. 3 til, at bl.a. lovens § 7 om adgang til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene (som nu er erstattet af § 7 a) også fandt anvendelse for udbud af bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven.

De nuværende regler om adgang til visse oplysninger i forbindelse med åbning af tilbud i tilbudslovens § 7 a gælder kun for indkøb efter reglerne i tilbudsloven, og dermed ikke som tidligere også bygge- og anlægsopgaver udbudt efter reglerne i udbudsloven.