Spørgsmål og svar om udbudsloven pr. 1. juli 2022

Vurdering af pålidelighed

Kravet om indhentelse af en vejledende udtalelse gælder for udbud, der er iværksat efter den 1. januar 2023, når der foretages en udelukkelse.

Det er ordregiveren, der i hvert konkret udelukkelsestilfælde skal indhente en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af den dokumentation, som ansøgeren eller tilbudsgiveren fremlægger. En tidligere vurdering fra styrelsen kan således ikke ”genbruges”.

I de tilfælde, hvor der tidligere er lavet en vejledende udtalelse om en pågældende ansøger eller tilbudsgiver, forventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at styrelsen i høj grad vil kunne genbruge udtalelsen i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vurdering. Det vil dog altid skulle vurderes, om der er nye forhold, der skal tages højde for i forbindelse med udtalelsen.

I forhold til rammeaftaler med genåbning af konkurrencen, hvor ordregiver skal indhente dokumentation før indgåelse af hver kontrakt, kan ordregiver som udgangspunkt henholde sig til den oprindelige dokumentation af pålidelighed, hvis denne er vurderet tilstrækkelig. Ordregiver er i så fald ikke forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ny, medmindre leverandøren er omfattet af nye udelukkelsesgrunde. I givet fald skal der gennemføres en ny vurdering af dokumentation for pålidelighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke give et konkret estimat over, hvor lang tid, det vil tage at lave en vejledende udtalelse.

Kravet træder i kraft den 1. januar 2023. Der vil i forbindelse med ikrafttrædelsen komme nærmere retningslinjer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sagsbehandling.

Nej. Der er alene tale om en vejledende udtalelse, hvorfor ordregiver ikke er forpligtet til at følge denne.

Det vil være ordregiveren, der endeligt skal vurdere, om den vejledende udtalelse følges.

Der vil være tale om en overtrædelse af en bestemmelse i udbudsloven, som kan påklages til Klagenævnet for Udbud.