Spørgsmål og svar om udbudsloven pr. 1. juli 2022

Udelukkelse

De elektroniske udbudssystemer, som ESPD’et er en del af, drives i Danmark af private leverandører. Hvis løsningerne fortsætter som de er i dag, så vil ordregiver for mange af systemerne skulle tilvælge den frivillige udelukkelsesgrund, der nu er gjort obligatorisk.

Det følger af udbudslovens § 134 a, at ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. En ansøger eller tilbudsgiver anses for at være etableret i det land, hvor denne er registreret og har sin adresse.

Bestemmelsen er indført som en obligatorisk udelukkelsesgrund, men uden adgang til at dokumentere pålidelighed (self-cleane).

Ordregiver skal være opmærksom på, hvilket land en ansøger eller en tilbudsgiver et etableret i. Såfremt der ikke er tale om et EU-, EØS- eller et for ordregiver kendt GPA-land, bør ordregiver kontrollere, om landet figurerer på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Listen kan findes her: https://www.consilium.europa.eu/da/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

Tilbudsgiver skal ikke i ESPD’et egen-erklære, om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden.

Der er ikke sket en indholdsændring i forbindelse med ændringen af bestemmelsen om tilbudsgivers integritet (tidligere § 137, stk. 1, nr. 3, nu § 136, nr. 4). Forskellen er alene, at udelukkelsesgrunden er ændret fra at være frivillig til obligatorisk, hvilket vil sige, at ordregiver ikke kan fravælge at benytte den pågældende udelukkelsesgrund.

Ordregiver skal således foretage samme skøn, som har været gældende siden udbudslovens ikrafttrædelse den 1. januar 2016. At udelukkelsesgrunden nu gøres obligatorisk medfører ikke en undersøgelsespligt for ordregiveren i forhold til at konstatere, hvorvidt en ansøger eller tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunden. Alene i tvivlstilfælde har ordregiveren en pligt til at foretage en effektiv kontrol af nøjagtigheden af de oplysninger og den dokumentation, som ansøgeren eller tilbudsgiveren har indsendt. Ordregiveren skal således alene undersøge grundlaget for udelukkelse nærmere, hvis der foreligger oplysninger, som rejser konkret tvivl om, hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation, som skal føre til udelukkelse.

Udelukkelsesperioden for udelukkelsesgrunden vedrørende alvorlige forsømmelser og integritet er tre år.

Nej. Kravet gælder alene for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Nej. Udelukkelsesperioden udvides alene fra to til tre år og fra fire til fem år for udbud iværksat efter den 1. juli 2022. Eksisterende kontrakter, rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer vil således fortsat være underlagt udelukkelsesperioder på henholdsvis to og fire år.

Nej. Det fremgår af udbudslovens § 185, stk. 1, at ordregiveren kan bringe kontrakten til ophør og er derfor ikke forpligtet til at gøre det.

Såfremt ordregiver har angivet i kontraktbetingelserne, at kontrakten vil blive bragt til ophør, hvis leverandøren bliver omfattet af en udelukkelsesgrund under kontraktens løbetid, så vil ordregiver som udgangspunkt være forpligtet til at følge dette, hvis leverandøren ikke kan dokumentere sin pålidelighed. 

Hjemlen omfatter alene kontrakter, som er udbudt efter den 1. juli 2022.

Ja, kontrakten kan bringes til ophør alene med hjemmel i udbudslovens § 185 og ophævelse kræver således ikke en særskilt kontraktklausul herom. 

Ja, ordregiver er forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ordregiver skal dog på baggrund af den vejledende udtalelse selv træffe afgørelse om virksomhedens pålidelighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer alene, om virksomheden har dokumenteret sin pålidelighed, og ikke om ordregivers beslutning om at anse en tilbudsgiver for at være omfattet af en udelukkelsesgrund har været berettiget. Klage over ordregivers vurdering af, at en virksomhed er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde, kan indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtager dog både ordregivers begrundelse for, at en virksomhed er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene, og virksomhedens dokumentation for pålidelighed, da ordregivers begrundelse vil have indflydelse på vurderingen af, om virksomheden har dokumenteret sin pålidelighed.