Spørgsmål og svar om udbudsloven pr. 1. juli 2022

Oplæring

Af bemærkningerne til lovændringen fremgår det: ”Med personer under oplæring menes personer, der opererer under kontraktpartens opsyn med henblik på, at personen opnår den nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne varetage de pågældende opgaver selvstændigt. Det er imidlertid ikke et krav, at personen færdiggør sin oplæring i løbet af den pågældende offentlige kontrakt”.

Personer under oplæring kan være personer under uddannelse inden for uddannelser, der er godkendt af myndigheder eller arbejdsmarkedets parter, og hvor praktik-, elev- eller lærlingeforhold indgår som del af uddannelsen, eller personer under anden oplæring.

Kravet kan fx opfyldes ved anvendelse af personer omfattet af:

 • Lov om erhvervsuddannelser.
 • Lov om forberedende grunduddannelse.
 • AMU-kontraktuddannelser.
 • Lov om integrationsgrunduddannelse.
 • Øvrige oplæringsordninger, hvor personen opnår den nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne varetage de pågældende opgaver selvstændigt.

Udbudsloven begrænser ikke ”personer under oplæring” til bestemte typer af medarbejdere, som fx elever eller praktikanter. Personer under oplæring kan være personer, som ikke umiddelbart ved ansættelsen selvstændigt kan varetage de relevante opgaver, men som vil kunne varetage opgaverne selvstændigt efter endt oplæring. Oplæringen skal således være afgørende for den selvstændige opgavevaretagelse. Hvis et oplæringsforløb for en nyansat opfylder kriteriet om, at oplæringen er nødvendig for, at personen opnår den nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne varetage kontraktens opgaver selvstændigt, så vil den nyansatte være omfattet af begrebet ”under oplæring”.

Oplæring, der alene har til formål at kvalificere personer til at begå sig sikkert på en arbejdsplads eller lignende, udgør ikke oplæring i lovens forstand.

Kravet omfatter offentlige bygge- og anlægskontrakter som:

 • Udføres i Danmark,
 • Har en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering og
 • Har en kontraktværdi på over 5 mio. kr.

Desuden omfatter kravet offentlige tjenesteydelseskontrakter, som:

 • Udføres i Danmark,
 • Har en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering,
 • Har en kontraktværdi på over 5 mio. kr. og
 • Er omfattet af en eller flere af følgende CPV-koder:
  • 50000000-50884000 (Reparations- og vedligeholdelsestjenester).
  • 51000000-51900000 (Installationstjenester).
  • 60000000-60651100 (Transporttjenester – ikke affaldstransport).
  • 90910000-90919300 (Rengøring).

Kravet om oplæring gælder også for udbud gennemført i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Generelt gælder kravet dog ikke for kontrakter, hvor det vil medføre en sikkerhedsrisiko, stride imod anden lovgivning, eller hvor det ikke egner sig til gennemførelsen af kontrakten.

Ja. Kravet om oplæring er ikke begrænset til kontrakter alene, men gælder også for rammeaftaler. Såfremt en leveranceaftale under en rammeaftale opfylder betingelserne (se betingelserne under spørgsmål 1.3) og ikke er omfattet af undtagelserne, skal oplæringskravet være opfyldt for sådanne leveranceaftaler.

Kravet gælder dog kun for leveranceaftaler, hvor rammeaftalen er iværksat efter 1. juli (se svar på spørgsmål 7.1 vedrørende ikrafttrædelse).

Ja. Såfremt kontrakten opfylder betingelserne (se betingelserne under spørgsmål 1.3), gælder kravet om anvendelse af personer under oplæring også for denne udbudsprocedure.

Kravet gælder dog ikke for kontrakter, hvor det vil medføre en sikkerhedsrisiko, stride imod anden lovgivning, eller hvor det ikke egner sig til gennemførelsen af kontrakten.

Ja. Oplæringskravet gælder også for udenlandske leverandører. Det er dog en betingelse for, at kravet gælder, at kontrakten udføres i Danmark.

Det vil være en konkret vurdering hos ordregiver, hvad der skal leveres af dokumentation for opfyldelse af kravet om oplæring, da det kan afhænge af tilbudsgivers oprindelsesland, relevante oplæringsformer mv.

Det nye lovkrav om oplæring træder i stedet for det tidligere ”følg eller forklar”-princip.

”Følg eller forklar”- princippet indebar, at de offentlige ordregivere i relevante udbud enten skulle anvende sociale klausuler eller forklare, hvorfor de ikke gjorde det.

Kravet om anvendelse af personer under oplæring skal som enhver anden betingelse for kontraktens gennemførelse være knyttet til kontraktens genstand.

Det betyder, at kravet alene må vedrøre forholdene ved den konkrete kontrakt. Der kan fx alene stilles krav til anvendelsen af personer under oplæring på den pågældende kontrakt, og ikke til leverandørens øvrige kontrakter. Et krav må heller ikke forpligte leverandøren langt ud over, hvad der er nødvendigt for at imødekomme ordregivers behov, fx ved at forpligte leverandøren til at have 20 personer under oplæring til rådighed, hvis der alene forventes at skulle bruges 5 personer til opfyldelse af kontrakten.

Udbudsloven regulerer ikke, hvor mange personer under oplæring, som ordregiveren skal kræve.

Antallet af personer under oplæring, som der kan stilles krav om, vil afhænge af den konkrete situation. Kravet vil for det første afhænge af den udbudte kontrakt. Kravet skal være proportionelt i forhold til kontraktens genstand og må således ikke forpligte leverandøren udover, hvad der er nødvendigt for at imødekomme ordregiverens behov.  Derudover kan andre forhold spille ind i vurderingen, som fx udbuddet af personer under oplæring inden for det relevante erhverv.

Det fremgår af udbudslovens § 176, stk. 3, at pligten til at benytte personer under oplæring ikke finder anvendelse, når anvendelsen af personer under oplæring:

 • Medfører en sikkerhedsrisiko,
 • Ikke egner sig til gennemførelsen af kontrakten, eller
 • Strider mod anden lovgivning.

Det er ordregiveren, der skal foretage en konkret vurdering af, om en af undtagelserne kan finde anvendelse.  Ordregiveren har et vidt skøn ved foretagelsen af denne vurdering.

Ordregiveren skal således foretage en konkret vurdering af, hvornår kravet om oplæring ikke egner sig til gennemførelse af kontrakten. Kravet vil fx ikke være egnet, hvis der på et område er mangel på personer, som kan opfylde kravene eller hvor gennemførelsen af kontrakten ikke kræver kvalificeret arbejdskraft. (Se svaret på spørgsmål 1.1 om, hvad ”personer under oplæring” dækker over).

Nej, det er ikke et krav. Oplæringskravet kan opfyldes ved påbegyndte oplæringsforløb, som fortsætter i kontraktperioden, og ved oplæringsforløb, som først afsluttes efter kontraktperioden.

Udbudsloven regulerer ikke indholdet af kravet om anvendelse af personer under oplæring. Det vil således være op til den enkelte ordregiver at udforme kravet i overensstemmelse med udbudslovens § 176 og de generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.

Det vil være i overensstemmelse med kravet om anvendelse af personer under oplæring, hvis ordregiver vælger alene at kræve visse typer af personer under oplæring, fx personer omfattet af lov om erhvervsuddannelser (som regulerer den danske lærlinge-ordning), når tilsvarende ordninger i andre EU-lande accepteres, og når kravet i øvrigt overholder de nævnte generelle principper.