Ikrafttrædelse den 1. november 2023

Ændringer af serviceattest

Hvilke ændringer skal du være opmærksom på, når du modtager en serviceattest i forbindelse med et udbud? Her får du en oversigt over de ændringer der gælder fra den 1. november 2023.

Gældende fra den 1. november 2023

Serviceattest får nyt indhold og layout

Fra den 1. november 2023 får serviceattesten nyt indhold og ændret layout. Det betyder, at de serviceattester der fremadrettet indhentes og modtages fra Erhvervsstyrelsen kan indeholde nye oplysninger om eventuel straf for beskæftigelse af illegal arbejdskraft samt et afkrydsningsfelt øverst på attesten som viser om serviceattesten er med eller uden anmærkning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en FAQ til forklaring af serviceattestens ændringer og en artikel med uddybende information om ændringernes formål og betydning for offentlige ordregivere.

Læs artiklen
Nyt indhold og layout

Eksempel

Se hvordan den ændrede serviceattest kan se ud med nyt layout og indhold. 

Se eksempel (pdf)

Serviceattesten er et tilbud, som danske virksomheder kan benytte sig af, når de i forbindelse med et udbud skal indsende dokumentation for, at de ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6.

Serviceattesten indeholder alle de oplysninger fra ATP, Skatteforvaltningen, Skifteretten, Erhvervsstyrelsen og Politiet (Kriminalregistret), som er relevante for udelukkelsesgrundene.

Serviceattesten udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning fra virksomheden og mod et gebyr.

En serviceattest kan lette dokumentationsprocessen for virksomheden, da Erhvervsstyrelsen koordinerer indhentningen af oplysningerne og samler dem i ét dokument: serviceattesten.

Det er ikke et krav, at virksomheden afleverer en serviceattest i forbindelse med et udbud. En dansk virksomhed kan også vælge selv at indhente relevant og nødvendig dokumentation, jf. spørgsmål 9.

Serviceattestens oplysning om straf for brug af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder betyder som udgangspunkt, at virksomheden, én eller flere ledelsesmedlemmer eller repræsentanter for virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste tre år ved endelig dom er dømt for, eller har vedtaget bødeforlæg for beskæftigelse af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder efter udlændingelovens nærmere regler herom.

Denne oplysning på serviceattesten kan imidlertid også betyde, at virksomheden eller én eller flere ledelsesmedlemmer m.v. i forbindelse med anmodningen om serviceattesten ikke har afgivet samtykke til indhentning af oplysninger eller ikke har afgivet en tro-og-love-erklæring. At oplysningen fremgår på serviceattesten er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med, at virksomheden er straffet for brug af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder.

Hvis ordregiver modtager en serviceattest, som indeholder oplysningen om straf for brug af illegal arbejdskraft, skal ordregiver undersøge forholdet med henblik på at foretage en konkret vurdering af de nærmere omstændigheder for årsagen til angivelsen på serviceattesten, og hvorvidt forholdet giver anledning til overvejelser om udelukkelse.

Hvis virksomheden eller én eller flere ledelsesmedlemmer m.v., ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for beskæftigelse af illegal arbejdskraft, har givet samtykke til indhentning af oplysninger, og derudover har afgivet en tro-og-love-erklæring vil oplysningen ikke fremgå af serviceattesten.

Ordregiver skal forholde sig på samme måde som tidligere, når denne bliver opmærksom på forhold, som giver anledning til overvejelser omkring udelukkelse.

Det følger af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrund i § 136, nr. 4, at ordregiver skal udelukke en virksomhed, når ordregiver kan påvise, at virksomheden i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet. Brug af illegal arbejdskraft kan være en sådan forsømmelse, som efter en konkret vurdering kan begrunde udelukkelse.

Hvis ordregiver modtager en serviceattest, som har en oplysning om straf for brug af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder, skal ordregiver undersøge forholdet nærmere med henblik på at foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for udelukkelse.

Når ordregiver vurderer grundlaget for udelukkelse, skal det ske under overholdelse af og hensyntagen til de generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Det er ordregiver, som skal løfte bevisbyrden for, at virksomheden i forbindelse med sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet og dermed skal udelukkes. Det kan efter omstændighederne være tilstrækkeligt for at løfte bevisbyrden, hvis ordregiveren kan påvise dette ved endelig dom, voldgiftskendelse eller kendelse fra et domstolslignende administrativt nævn.

Ordregiveren skal dog, inden virksomheden udelukkes, give virksomheden mulighed for at dokumentere sin pålidelighed. Hvis virksomheden i tilstrækkelig grad kan dokumentere sin pålidelighed, kan virksomheden ikke udelukkes.

I forbindelse med vurdering af pålidelighed skal ordregiver indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere om vurdering af pålidelighed her

Nej, en oplysning om straf for brug af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder medfører ikke automatisk udelukkelse.

Oplysningen på serviceattesten er ikke ensbetydende med, at virksomheden er straffet for brug af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder. Oplysningen kan således også betyde, at virksomheden eller én eller flere ledelsesmedlemmer m.v., i forbindelse med anmodningen om serviceattesten ikke har afgivet samtykke til indhentning af oplysninger og/eller ikke har afgivet en tro-og-love-erklæring. Derfor skal ordregiver først undersøge, om virksomheden eller dennes ledelse faktisk er straffet.

Hvis det viser sig, at virksomheden eller medlemmer af dens ledelse er straffet for beskæftigelse af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder, skal ordregiver undersøge, om det giver anledning til udelukkelse fra udbuddet. Ordregiver er forpligtet til at udelukke en virksomhed, når ordregiveren kan påvise, at virksomheden i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet.

Udelukkelsen vil altid bero på en konkret vurdering. Som led heri skal ordregiver i alle tilfælde – herunder når en virksomhed er straffet for brug af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder – overholde proportionalitetsprincippet og foretage en vurdering af overtrædelsen i forhold til det konkrete udbud.

Oplysningen, om at en virksomhed er eller kan være dømt for brug af illegal arbejdskraft, kan således ikke føre til automatisk udelukkelse.

En virksomhed, der omfattes af en udelukkelsesgrund, har desuden mulighed for at dokumentere sin pålidelighed. Hvis ordregiver vurderer, at dokumentationen for virksomhedens pålidelighed er tilstrækkelig, kan virksomheden således ikke udelukkes.

Vurdering af pålidelighed indebærer bl.a., at ordregiver indhenter en vejledende udtalelse om pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Se nærmere herom i svar på spørgsmål 8 samt på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. 

Læs mere om vurdering af pålidelighed her

Nej, det har de som udgangspunkt ikke. Ændringerne påvirker serviceattester, der udstedes på baggrund af en anmodning indgivet fra den 1. november 2023. Serviceattester udstedt på baggrund af en anmodning, som er indgivet før denne dato er fortsat retvisende i den periode, som en ordregiver har vurderet i forhold til et konkret udbud og har oplyst virksomheden om fx i udbudsmaterialet.

Serviceattesten vil alene kunne bruges som dokumentation, hvis serviceattesten er egnet til at vise, at en virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. I denne forbindelse kan serviceattestens alder være relevant. Det vil bero på en konkret vurdering, hvor længe ordregiver vurderer at en serviceattest vil være retvisende. Eksempelvis kan brancheforhold indgå i vurderingen.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at serviceattesten som udgangspunkt kan anses for at være retvisende i 6-12 måneder fra datoen for udstedelse. Hvorvidt perioden er tættest på de 6 måneder eller på de 12 måneder, vil være en konkret vurdering. Konkrete forhold kan medføre, at serviceattesten er retvisende i kortere tid, således at udgangspunktet på de 6-12 måneder skal fraviges.

Kontakt konkurrence-og Forbrugerstyrelsen

Udbudsretlige spørgsmål

Udbudsretlige spørgsmål vedrørende serviceattesten og dens nye indhold og layout, kan rettes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på mail.  

 

Skriv til os på: ok@kfst.dk
Kontakt Erhvervsstyrelsen

Spørgsmål fra virksomheder

Generelle spørgsmål vedrørende serviceattesten eller anmodninger om attester kan stilles til Erhvervsstyrelsen. Virksomheder opfordres til at tage kontakt til Erhvervsstyrelsens Support & hjælp via deres kontaktformular.

Gå til Erhvervsstyrelsens Support & hjælp
Erhvervsstyrelsen

Anmodning om en serviceattest

Serviceattester kan bestilles på Virk. Ønsker du at bestille en serviceattest til din virksomhed, kan du læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Gå til erhvervsstyrelsen.dk