OPP-standardmodel for nyanlæg

Fase 3: Udbud og kontrakt

OPP-leverandøren i et OPP-projekt findes ved, at den offentlige myndighed gennemfører et udbud af projektet. Udbuddet skal følge EU’s udbudsregler. Det er altså de samme regler, der gælder, som for udbud af alle andre bygge- og anlægsprojekter. Udbud af offentlig-private partnerskaber (OPP) gennemføres typisk som begrænset udbud eller – hvis der er tale om en særligt kompleks opgave - som konkurrencepræget dialog. I forbindelse med udbuddet skal der udarbejdes en kontrakt. Til standardmodellen er der knyttet tre OPP-standardkontrakter, der kan anvendes i tre forskellige OPP-scenarier.

 

Tilbudsgivere

Tilbudsgiver i et OPP er typisk enten et konsortium af virksomheder eller en enkelt privat virksomhed. Som regel opretter den private leverandør et særligt OPP-selskab - et såkaldt SPV - til projektet.

Læs mere om tilbudsgivere

Udbudsformer

De regler, der regulerer udbud af OPP-projekter, er de samme som ved andre udbud på bygge- og anlægsområdet. Når man skal udbyde et OPP-projekt skal man således følge EU's udbudsregler. Det indebærer, at der skal benyttes en af de udbudsformer, som reglerne skitserer. Hvilken udbudsform der kan benyttes afhænger af det konkrete projekt.

Læs mere om udbudsformer

Drejebog til konkurrencepræget dialog

Visse OPP-projekter kan udbydes i konkurrencepræget dialog. En konkurrencepræget dialog har til formål at få skabt klarhed over, hvilke løsninger markedet kan levere, og på hvilke vilkår de private virksomheder er villige til at levere det ønskede. Drejebogen angiver et forslag til, hvordan man kan gennemføre en proces, hvor et OPP-projekt om nyanlæg udbydes i konkurrencepræget dialog.

Læs mere om konkurrencepræget dialog

OPP som koncession

Et OPP-projekt om nyanlæg kan gennemføres som koncession, hvis der er tale om et projekt, hvor hele eller dele af betalingen for arbejdet udgøres af en ret til at opnå indtjening fra det, der anlægges, fx i form af en betalingsvej.

Læs mere om OPP som koncession

Udbudsmateriale

I OPP-projekter kan udbudsmaterialet være mere omfattede end i et traditionelt udbud på grund af projektets omfang. I OPP-projekter anvendes der typisk funktionskrav i udbudsmaterialet. OPP-kontrakten tildeles en privat leverandør på baggrund af en evaluering af de indkomne tilbud. I dette afsnit kan ses en evalueringsmodel, der er tilknyttet standardmodellen.

Læs mere om udbudsmateriale

OPP-standardkontrakt

Standardmodellen for OPP til nyanlæg indeholder tre standard-kontrakter, der kan anvendes i de tre OPP-scenarier. De tre kontrakter ligner hinanden, da det kun er på enkelte punkter, de tre scenarier er forskellige. Til kontrakterne hører en række bilag, fx vedrørende funktionskrav, trepartsaftale og betalingsmekanisme.

Se kontrakten og bilagene

Vejledning i brug af kontrakter

Vejledningen er tilknyttet OPP-kontrakterne i standardmodellen til OPP om nyanlæg. Det beskrives blandt andet hvilke valg, der skal træffes, når standardkontrakterne skal tilpasses et konkret projekt, og der beskrives alternative løsninger til forskellige dele af kontrakten.

Se vejledning i brug af kontrakter

Eksempler på funktionskrav

I OPP-projekter anvendes der funktionskrav i udbudsmaterialet. Det sætter fokus på resultater og giver den private leverandør større frihed i opgaveløsningen. Se eksempler på funktionskrav fra danske OPP-projekter om nyanlæg.

Se eksempler på funktionskrav på sektorspecifikke områder

Sidst opdateret: 7. maj 2018