Bedre SMV udbud

#4 Vær særligt opmærksom på krav om økonomisk formåen og referencer

Undgå fordyrende og komplicerede krav i udbudsprocessen, som kan gøre det vanskeligt for små virksomheder at byde på opgaven.

Videopræsentation fra Økonomistyrelsen om krav til
økonomisk og finansiel formåen

Case - udarbejdet af Økonomistyrelsen

Konkret vurdering af behovet for krav til økonomisk og finansiel formåen

Økonomistyrelsen udbød i 2021 en rammeaftale vedrørende indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser. Ved udformningen af udbuddet var der fokus på at stille relevante og proportionale krav til egnethed i form af økonomisk formåen og ved fremlæggelse af referencer. Dette resulterede i dels et bredt tilbudsgiverfelt, hvoraf halvdelen var SMV’er, og dels et leverandørfelt, hvor 2 ud af 3 leverandører på rammeaftalen er SMV’er.

Gå til case

Vær særligt opmærksom på kun at stille proportionale krav til eksempelvis økonomisk formåen samt at krav om fx referencer for udførelse af lignende opgaver inden for få år kan være svært at opfylde for små virksomheder.

Stil krav, der også kan opfyldes af mindre virksomheder

Ordregiver kan fastsætte krav til en ansøgers eller tilbudsgivers egnethed i forhold til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens §140, stk. 1, nr. 2. Det kan fx være krav til omsætning. Hvis en nystartet virksomhed ikke har den krævede omsætning, som ordregiver har stillet som minimumskrav, kan virksomheden overveje at basere sig på en støttevirksomhed eller gå sammen med andre virksomheder og afgive tilbud som en sammenslutning, fx et konsortium. Med ændring af udbudsloven i 2022 er indsat et loft over brugen af omsætning som udvælgelseskrav. Det betyder, at såfremt en ordregiver anvender omsætning som udvælgelseskriterium, må ordregiveren ikke lægge vægt på den del af en ansøgers omsætning pr. år, som er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten.

Ens minimumskrav for alle

De fastsatte minimumskrav skal være ens for alle deltagere i konkurrencen –også for nystartede virksomheder og virksomheder under stiftelse. Ordregiver må således ikke stille forskellige krav eller ændre minimumskravene til egnethed under udbudsprocessen.

Anden form for dokumentation

Ud over at fastsætte krav til en ansøgers eller tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, kan ordregiver også fastsætte krav til, hvordan ansøger eller tilbudsgiver skal dokumentere sin
økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens §154, stk. 1. Det kan fx være fremlæggelse af årsregnskaber. Hvis en ansøger eller tilbudsgiver ikke kan fremsende den dokumentation, som ordregiver har krævet, fx tre årsregnskaber, er der således mulighed for at dokumentere det ved et hvert andet dokument. Det følger af udbudslovens §154, stk. 2. Det er dog op til ordregiveren at vurdere, om den fremsendte dokumentation er passende. Udbudslovens §154, stk. 2 er altid relevant at overveje i forhold til nystartede virksomheder, som fx ikke har et årsregnskab for flere år tilbage, de kan fremsende.

Er det nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, kan ordregiveren angive, at der også vil blive taget hensyn til dokumentation for relevante leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er leveret eller udført mere end tre år tidligere.

Har du styr på hvilke økonomiske nøgletal, du stiller krav om?

Overvej omfanget af krav og tilrettelæg udbuddet, så konkurrencen sker om det væsentlige. Undgå fordyrende og komplicerede krav i udbudsprocessen, som kan gøre det vanskeligt for små virksomheder at byde på opgaven.

Anbefalingerne er udarbejdet af Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde er et udbudsfagligt råd, der har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud, herunder offentligt-privat samarbejde.

Anbefalingerne er udarbejdet af Forums medlemmer og har til hensigt at skabe opmærksomhed omkring, hvordan små- og mellemstore virksomheder får bedre muligheder for at deltage i offentlige udbud.

Læs mere om Forum for Offentligt-Privat Samarbejde her